ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ   


 

Yπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Asian Development Bank (ADB)

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

World Bank

United Nations Development Programme (UNDP)

European Investment Bank (EIB)

The Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO)

International Public Procurement Association (IPPA)

Procurement Homepage International(PHI)

Procurement Forum

World Trade Organization

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (ΠΟΕ)

Χρήσιμες διευθύνσεις για τη Λ. Δ. της Κίνας

European Commission - Country Index

Country Reports

Ιδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας

Πρεσβείες ξένων χωρών στην Αθήνα

Πρεσβείες και Προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό

Γραφεία ΟΕΥ

Επιμελητήρια

Οργανισμοί εξωτερικού εμπορίου ανά τον κόσμο

Ισοτιμίες νομισμάτων

AGORA

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ Ε.Ε


EUROPA-Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ε.Ε

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Επιτροπή των Περιφερειών

Ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής

Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Τράπεζα Επενδύσεων

Υπηρεσία Εκδόσεων

Η πρόσβαση στο δίκαιο της Ε.Ε(EUR-Lex)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού -EPSO

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η Φωνή σας στην Ευρώπη

SOLVIT-Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην Ευρώπη

EUROPA - Newsletter

Οργανισμοί της Ε.Ε

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Ε ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Γραφείο Για την Ελλάδα

Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας