ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα Εργασίας που συνέταξε τον Οδηγό
ΠYPANTOXA ΥΛΙΚΑ
Εισαγωγή
1.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Οροι και ορισμοί
2. ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
2. Στάδια πυρκαϊάς σε κτίρια
3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
3. Αντιμετώπιση του προβλήματος στον ευρωπαϊκό χώρο
3.1 Σχετική νομοθεσία
3.2 Συσχέτιση μεταξή κατηγορίας κατάταξης δομικών υλικών σχετικά με την αντίδρασή τους στη φωτιά και δεδομένης κατάστασης πυρκαϊάς
3.3 Επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά των δομικών προϊόντων και δομικών έργων ή μερών τους
4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
4. Ελληνική νομοθεσία
5. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
5. Δομικά υλικά και κατασκευές
5.1 Ξύλο
5.2 Φυσικοί δομικοί λίθοι
5.3 Τεχνητοί δομικοί λίθοι και πλάκες
5.4 Κονιάματα
5.5 Σκυρόδεμα
5.6 Ελαφροσκυρόδεμα
5.7 Δομικά προϊόντα ελαφρόπετρας
5.8 Δομικά υλικά από σίδηρο ή χάλυβα
5.9 Γυαλί
6. ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
6. Πυράντοχα χρώματα
7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7. Κατηγορίες δομικών υλικών
7.1 Αφλεκτα υλικά (Α)
7.2 Δύσκολα αναφλεγόμενα υλικά (Β1)
7.3 Κανονικά αναφλεγόμενα υλικά (Β2)
8. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
8. Δείκτες πυραντίστασης δομικών στοιχείων
8.1 Πλινθοδομές
8.2 Δομικά στοιχεία από συνηθισμένο σκυρόδεμα
8.3 Φέρουσες κατασκευές από μορφοσίδερο
8.4 Δείκτης πυραντίστασης πυράντοχων κουφωμάτων
8.5 Εξαιρέσεις φερουσών κατασκευών από την πυραντίσταση
8.6 Κατάταξη εσωτερικών τελειωμάτων
9. ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
9. Πυράντοχα υλικά χρησιμοποιούμενα σε εγκαταστάσεις κτιρίων
9.1 Τύποι καλωδίων
9.2 Τύποι σωλήνων
10. ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10.1 Πυράντοχα πάνελ πετροβάμβακα