4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών. Επίσης, εκκρεμούν οι ενσωματώσεις περίπου 120 προτύπων που αφορούν την ποιότητα διαφόρων δομικών υλικών.

 

Ακόμη, πέρα των Ευρωπαϊκών προτύπων στα οποία υποχρεούται να εναρμονίζεται η Ελλάδα, ισχύει ο κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων όπως καθορίζεται από τα εξής:

 

Το Π.Δ. 71/88 ορίζει ότι ο φέρων οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το δείκτη πυραντίστασης στις ειδικές διατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου.  Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται τόσο στο σύνολο του φέροντος οργανισμού, όσο και στα επί μέρους δομικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.  Το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζει τους ελάχιστους επιτρεπόμενους δείκτες πυραντίστασης σε κάθε τμήμα των διαφόρων κτιρίων.  Σε πίνακες σε παράρτημα του διατάγματος αναφέρονται οι δείκτες πυραντίστασης διαφόρων δομικών στοιχείων σε διάφορες διαστάσεις.

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας εφαρμόζονται οι παρακάτω όροι, ορισμοί για να υπάρχει μια κοινή βάση αναφοράς.

 

 

Ορισμοί

Άκαυστο υλικό: Ως άκαυστο χαρακτηρίζεται εκείνο το υλικό που πληροί τα κριτήρια της δοκιμής ακαυστότητας σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα.

 

Ως άκαυστα δομικά υλικά είναι αποδεκτά, χωρίς πειραματική δοκιμασία, τα παρακάτω:

Καυστό δομικό υλικό: Καυστό δομικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια
δοκιμής ακαυστότητας.

Δείκτης πυραντίστασης: Το καθορισμένο χρονικό διάστημα (σε λεπτά ή ώρες) στο οποίο ένα σύστημα δύο ή περισσότερων δομικών υλικών (δομικό στοιχείο) αντιστέκεται στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς.

 

Ευστάθεια: Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να μην καταρρέει ή να
μην ξεπερνά όρια παραμόρφωσης όταν φορτισμένο με προκαθορισμένο φορτίο εκτίθεται στην επίδραση
της φωτιάς.

 

Παθητική Πυροπροστασία: Παθητική πυροπροστασία είναι το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά την κατασκευή ενός κτηρίου και εξασφαλίζουν τόσο την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού σε περίπτωση πυρκαγιάς, όσο και την αποφυγή εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή παράπλευρα κτήρια.

 

Οι δύο αυτοί στόχοι της παθητικής πυροπροστασίας επιτυγχάνονται με την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, τη θέση οδεύσεων διαφυγής, των πυροφραγμών κτλ και με την χρήση δομικών υλικών που είναι άκαυστα, ή έχουν σημαντική αντοχή σε φωτιά και των οποίων οι δείκτες πυραντίστασης είναι προδιαγεγραμμένοι ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση του δομικού υλικού.

 

Απροστάτευτη όδευση διαφυγής: Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σε ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή.

 

Εσωτερικά τελειώματα: Εσωτερικά τελειώματα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις κτλ.

 

Οικοδομικό διάκενο: Οικοδομικό διάκενο λέγεται το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο.  Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευόμενα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.

 

Πυράντοχο κούφωμα: Πυράντοχο κούφωμα λέγεται κάθε κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του σε δοκιμασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

 

Πυροδιαμέρισμα: Το πυροδιαμέρισμα είναι τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.

 

Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής: Είναι εκείνο το τμήμα της όδευσης (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κτλ) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

 

Πυροφραγμός: Πυροφραγμός λέγεται κάθε κατασκευή από άκαυστα ή περιορισμένης καυστότητας  υλικά, που διακόπτει οικοδομικό διάκενο ή γεμίζει αρμούς και χάσματα οικοδομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά.

 

Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας: Η επιφανειακή εξάπλωση φλόγας είναι εκείνη που γίνεται με ορισμένη ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλεγεί.

 

Πρότυπη καμπύλη θερμοκρασίας – χρόνου: Η διακύμανση της θερμοκρασίας σε σχέση με τον χρόνο υπαγορεύεται με καθορισμένο τρόπο κατά την διάρκεια μιας δοκιμής ακαυστότητας. Η διακύμανση αυτή δίνεται από την πρότυπη καμπύλη θερμοκρασίας – χρόνου απεικονίζει τη σχέση  όπου t είναι ο χρόνος σε λεπτά, Τ είναι η θερμοκρασία του κλιβάνου την χρονική στιγμή t σε oC, και Το είναι η αρχική θερμοκρασία του κλιβάνου σε oC. (ΕΛΟΤ 571.1)

 

Σχήμα 4Πρότυπη καμπύλη θερμοκρασίας – χρόνου.

Τα σημεία της καμπύλης που καθορίζουν τον χαρακτήρα της είναι:

 

1000°F (538°C) στα 5 min

1300°F (704°C) στα 10 min

1550°F (843°C) στα 30 min

1700°F (927°C) στα 1 h

1850°F (1010°C) στα 2 h

2000°F (1093°C) στα 4 h

2300°F (1260°C) στις 8 h ή περισσότερο