Η  Δ.Ε. του ΤΕΕ με την Απόφαση Β/21/23/2000 όρισε τους κ.κ.

να μελετήσουν από κοινού και σε συνεργασία να συντάξουν το μέρος του Οδηγού Δομικών Υλικών που αφορά τα Αδρανή Υλικά.