1.4. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα

Δυνατότητα Χρήσης

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ

ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ

 

Α. Πλουτώνια

Όξινα:

i. Γρανίτες

ii. Διορίτες

Συμπαγή, μεγάλης σκληρότητας, ανθεκτικά στην αποσάθρωση και τον  παγετό

Δαπανηρά στην κατεργασία τους (περισσότερο ως διακοσμητικά)

ΝΑΙ,

για την πλειοψηφία αυτών

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

Βασικά:

iii.  Γάββροι

 

Μειωμένη ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση -Δαπανηρή κατεργασία

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ,

για την πλειοψηφία αυτών

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

   Β. Ηφαιστειακά

   i.  Φυσικές ύαλοι

(κίσσηρεις, περλίτης)

 

 

Μεγάλη θερμομονωτική & ηχομονωτική ικανότητα

Αποσαθρωμένα τεμάχια δημιουργούν προβλήματα διόγκωσης και μείωσης αντοχής

ΝΑΙ,

Για ελαφροβαρή και κατόπιν επεξεργασίας

 

 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ii.   Ηφαιστειακοί τόφφοι

 

Ανάμιξη με ασβέστη δίνει υδραυλικό κονίαμα

Δεν είναι αδρανές υλικό (αντιδρά με το τσιμέντο)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ,

σε ορισμένες περιπτώσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

iii.  Ηφαιστίτες

 

Μεγάλη σκληρότητα και αντοχή σε θλίψη, όταν δεν είναι αποσαθρωμένοι

Δαπανηρή κατεργασία

 

 

 

 

 

· Ρυόλιθοι

 

 

Κύρια χρήση ως διακοσμητικά

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ, 

για την πλειοψηφία αυτών

ΝΑΙ, 

για την πλειοψηφία αυτών

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ, 

για την πλειοψηφία αυτών

· Ανδεσίτες –      Δακίτες     

 

 

 

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

· Βασάλτες

 

 

Κύρια χρήση ως διακοσμητικά λόγω υψηλού κόστους

Σε συνθήκες παγετού εμφανίζει εξαλλοιώσεις και ρηγματώσεις

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΙΔΑΝΙΚΟ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ, 

για ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και κατόπιν ελέγχων

· Διαβάσεις

 

Μειωμένη ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση -Κύρια χρήση ως διακοσμητικά

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ, 

για την πλειοψηφία αυτών

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ

 

Α. Κλαστικά ή Θραυσματογενή

i.   Λατύπες – Κροκάλες

ii.   Άμμοι

 

 

 

ΝΑΙ,

δυνατότητα χρήσης, μόνο μετά από δοκιμές

 

 

 

 

iii.  Ψαμμίτες

 

 

 

 

 

 

 

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

 

iv.  Ιλύς – Ιλυόλιθοι

 

 

Πλαστικά υλικά – Διογκώνονται

ΝΑΙ, 

κατόπιν διόγκωσης για ελαφροβαρείς χρήσεις- Δαπανηρή κατεργασία

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

v.    Άργιλοι

Βασικά υλικά για τσιμεντενέσεις

Πλαστικά υλικά – Διογκώνονται

 

 

 

 

 

·       Καολίνης

 

 

 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

·      Μπεντονίτης

 

 

Δεν είναι αδρανές υλικό (αντιδρά με το τσιμέντο)

ΝΑΙ, 

για σκυροκονιάματα επιχρίσματα, στεγανές επενδύσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

vi.    Σχιστές άργιλοι

vii.  Αργιλικοί  σχιστόλιθοι          

 

Πολύ μικρή αντοχή στην αποσάθρωση και την κρούση –Υψηλή περιεκτικότητα αλκαλίων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Β. Χημικά ιζήματα

 

 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Γ. Βιογενή ή οργανογενή Ιζήματα

 

i.  Ασβεστόλιθοι

 

Αφθονούν στην Ελλάδα –

Χαμηλό κόστος κατεργασίας

 

 

 

ΝΑΙ, 

για την πλειοψηφία αυτών - Καλή συνοχή με την τσιμεντόπαστα

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων -  ΟΧΙ , για τραίνα υψηλών ταχυτήτων

ΝΑΙ,

για την πλειοψηφία αυτών

ΟΧΙ

ΝΑΙ,

για την πλειοψηφία αυτών

ii.  Δολομίτες

 

 

 

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

3.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

 

 

 

 

Όταν έχουν ομογενή κρυσταλλικό ιστό, παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες των αρχικών πετρωμάτων

Παρουσιάζουν συχνά εύθρυπτους κόκκους.

Μη ανθεκτικά στο παγετό, συνήθως

 

 

 

 

Καλές ιδιότητες, συνήθως,        στα εδάφη θεμελιώσεων

 

 

i.  Γνεύσιοι

Συμπαγή, μεγάλης σκληρότητας, προσβάλλονται δύσκολα από χημικές ενώσεις, σαν ορθογνεύσιοι (όταν προέρχονται από γρανίτη, διορίτη)

Πιθανά προβλήματα κατολισθήσεων, λόγω της σχιστότητας -

Δαπανηρή κατεργασία

ΝΑΙ, 

αν είναι ορθογνεύσιοι -

  Μεγάλη σκληρότητα

 

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ,

για την πλειοψηφία αυτών

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ii. Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι – φυλλίτες

Υδατοστεγανά, ανθεκτικά στην αποσάθρωση

Μεγάλη σχιστότητα

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

iii.  Χαλαζίτες

Μεγάλη σκληρότητα (μεταμόρφωση ψαμμιτών)

Δεν απαντώνται συχνά -Δαπανηρή κατεργασία

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΙΔΑΝΙΚΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

ΝΑΙ,

κατόπιν ελέγχων

iv.   Σερπεντινίτες

Διακοσμητικά πετρώματα (κύρια χρήση)

Μη ανθεκτικά στο παγετό, την αποσάθρωση και την λείανση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

v. Μάρμαρα γνήσια

Ανθεκτικά στην αποσάθρωση - Διακοσμητικά πετρώματα

Σε υγρά κλίματα, επιφανειακή διαλυτότητα – Απότριψη και εύκολη αποσάθρωση των χονδρόκοκκων 

Πιθανή χρήση κατόπιν ελέγχων

ΟΧΙ

Πιθανή χρήση, κατόπιν ελέγχων

ΟΧΙ

ΟΧΙ