2.4.1. ΑΜΜΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗ

 

 

1. Ορισμός

2. Χαρακτηριστικά υλικού και έλεγχοι ποιότητας

3. Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας

4. Αντενδείξεις χρήσης - απόψεις

5. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία

6. Στοιχεία παραγγελίας

 

 

1. Ορισμός

Σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97: ’μμος Θραυστή ονομάζεται το κλάσμα του θραυστού αδρανούς υλικού το διερχόμενο από το κόσκινο   8 ή το 3/8΄΄ σε ποσοστό 100% και από το κόσκινο Νο 4 σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕN- 12620:’μμος Θραυστή (fine aggegates) ονομάζεται το κλάσμα με μέγιστο κόκκο 

(D)≤4 mm

 

2. Χαρακτηριστικά υλικού και έλεγχοι ποιότητας

Τα χαρακτηριστικά της θραυστής άμμου σκυροδέματος και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στον ΚΤΣ-97 (άρθρο 4§3) καθώς και στο σχέδιο πρότυπο ΕΛΟΤ 408.Στα έγγραφα αυτά ορίζονται παράλληλα 

και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών. Στην παράγραφο 1.5 του οδηγού αναγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι ελέγχου και γίνεται συσχέτιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές μεθόδους .

Στον Πίνακα 2.4.1.2. αναγράφονται :

α) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου της θραυστής άμμου σκυροδέματος (*) σύμφωνα με ΚΤΣ και ΕΛΟΤ 408

β) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου της θραυστής άμμου σκυροδέματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

(*) αποτελεί πρόταση των συγγραφέων (ο ΚΤΣ και το πρότυπο ΕΛΟΤ δεν ορίζει συχνότητες)

 

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση

ΚΤΣ –97 και ΕΛΟΤ 408

Προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου

Όρια Υλικού με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

20 Κg

Προηγείται όλων των δοκιμών

M=6 X D1/2 Xpb (*)

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Έλεγχος Ορυκτολογικών Συστατικών- Απλοποιημένη Πετρογραφική Εξέταση 

Να αποφεύγονται:

  i   οπάλιος, ρυόλιθος, χαλκιδονίτης, δακίτης, ανδεσίτης κλπ (με άμορφο πυρίτιο)

  ii  δολομιτικά

  iii ζεόλιθοι

  Να ελέγχονται:

  i   αργιλικοί σχιστόλιθοι,

  ii  αποσαθρωμένοι βασάλτες, διαβάσης,

  iii ενώσεις θείου,  σιδήρου, χλωριούχες, μολύβδου, νιτρικά, κ.ά.

1/3 έτη ή κάθε φορά που μακροκροσκοπικά παρατηρείται αλλαγή στην δομή του πετρώματος

Η πετρογραφική εξέταση και η κατηγοριοποίηση του πετρώματος είναι συχνά δυνατόν να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την συμπεριφορά του πετρώματος σε διάφορες καιρικές συνθήκες

Μη επιθυμητά  πετρώματα:

iκρυσταλλικός σχιστόλιθος, φυλλίτης

iκιμωλία, μάργα

iαργιλικός σχιστόλιθος

iπετρώματα χαλαρά συνδεδεμένα με αργιλικά ορυκτά

1/3 έτη

Δυνητική Βλαπτικότητα Αδρανών σύμφωνα με την αλκαλοπυριτική αντίδραση

 

Σε περιπτώσεις νέων πηγών αδρανών για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής πολυετή πείρα, σε περιπτώσεις αμφιβολιών λόγω ύπαρξης βλαπτικών συστατικών (ορισμένες μορφές SiO3 ή υψηλά ποσοστά SiO3 κλπ) που αντιδρούν με τα αλκάλια του τσιμέντου ή σε περιπτώσεις που ο προδιαγραφές ανθεκτικότητας του έργου το απαιτούν.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που ισχύουν στο τόπο χρήσης των αδρανών

Όταν απαιτείται από τις προδιαγραφές ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών

Γεωμετρικά

Kοκκομετρική Διαβάθμιση

        % P

 • 3/8΄΄ ή στο  8 ≤100

 • No 4 ή στο 4 mm ≤95

 • 0,25mm<24 (για C25/30 και άνω)

 • 0,25 mm<30  (για C20/25 και κάτω)

 • 0,25 mm<37 

  (για άοπλο χωρίς ειδικές  

      απαιτήσεις)

1/εβδομάδα

D4 και d=0

% P

 

 • 2 D = 100,

 • 95 ≤ 1,4 D ≤100

 • 85 ≤       D ≤9

Ταυτοποίηση υλικού: GF85

1/εβδομάδα

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

P % στο αμερικάνικο κόσκινο Νο 200 (0,075 mm)

≤ 16 (για οπλισμένο )

≤ 20 (για άοπλο)

1/εβδομάδα

P% στο κόσκινο 0,063 mm

≤ 3 ~> f3

≤ 10 ~> f10

≤ 16 ~> f16

≤ 22 ~>f22

>22~> f Declared (κατά δήλωση του παραγωγού)

Χωρίς απαιτήσεις ~> fNR

1/εβδομάδα

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Δοκιμή Ισοδυνάμου ’μμου (SE)

 • ≥ 75 (για δυσμενείς συνθήκες)

 • ≥ 70 (για επιμελημένη παραγωγή)

 • ≥ 65 (για συνήθεις κατασκευές)

 

 

 

1/εβδομάδα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί όρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα μέλος της ΕΟΚ θα προσδιορίσει τα δικά της. Εντούτοις μία άμμος θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου σχετικά μη την ποιότητα της παιπάλης αν:

α) το ποσοστό της παιπάλης (<0,063 mm) <3% ή

β) ικανοποιεί τις εθνικές απαιτήσεις για την δοκιμή  Ισοδύναμου άμμου ή

γ) ικανοποιεί τις εθνικές απαιτήσεις για την δοκιμή Μπλε του μεθυλενίου ή

δ) υφίσταται πολυετής πείρα για την καταλληλότητα αυτής της άμμου

1/εβδομάδα SE ή VB

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Δοκιμή Μπλε του Μεθυλενίου

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

-

Ισχύει ότι και για την Δοκιμή Ισοδυνάμου ’μμου

1/εβδομάδα

SE ή VB

Φυσικά

Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας

Χωρίς όρια

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Χωρίς όρια

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Ειδικά βάρη (Φαινόμενο και μικτό)

2,4-3

1/έτος

³ 2

1/έτος

Υδαταπορροφητικότητα

Χωρίς όριο

1/έτος

Χωρίς όριο

 

1/έτος

Φαινόμενο βάρος και % όγκου κενών

Χωρίς όριο

1/έτος

Χωρίς όριο

-

Μηχανικά

Los Angeles

40%

1/έτος

Η δοκιμή γίνεται μόνο στα χονδρόκοκκα αδρανή

 

Ανθεκτικότητα σε θερμικές και καιρικές μεταβολές

Αντοχή σε αποσάθρωση με θεϊκό μαγνήσιο (Υγεία)

≤ 10 %

1/έτος

Ανάλογα με το κλίμα

≤18% ~> MS18

≤25% ~>  MS25

≤35% ~> MS35

>35% ~>  MS Declared (κατά δήλωση του παραγωγού)

Χωρίς απαιτήσεις  ~> MSNR

1 /2 έτη

Σταθερότητα όγκου –Συστολή  Ξήρανσης

Η δοκιμή δεν προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς

-

Η συστολή ξήρανση που μετριέται σε πρίσματα σκυροδέματος μεγίστου κόκκου 20mm πρέπει να είναι  < 0,075%

 

1/5έτη

Χημικά

Οργανικές Προσμίξεις

Ανοιχτόχρωμο του Δείκτη

1/έτος

Ανοικτόχρωμο του δείκτη σύμφωνα με  την  δοκιμή του υδροξειδίου του Νατρίου

 

 

Σε περίπτωση σκουρόχρωμου αποτελέσματος (ύπαρξη χουμικών προσμίξεων) απαιτείται η διεξαγωγή της δοκιμής του φουλβικού οξέος.

Όρια αποδοχής: Τμήμα δίσκου Α, Β, C, D

 

1/έτος σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος

1/έτος

Oργανικές προσμίξεις  λεπτόκοκκων αδρανών στην αντοχή κονιάματος

 

 

Κάθε φορά που η χρωματογραφική μέθοδος δώσει αρνητικά αποτελέσματα

Αύξηση του χρόνου πήξης του κονιάματος  ≤120 min

Μείωση θλιπτικής αντοχής κονιάματος   ≤  20%

1/έτος

σε περίπτωση που οι άλλες μέθοδοι δώσουν αρνητικά αποτελέσματα

Ελαφροβαρείς Οργανικές προσμίξεις

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

< 0,5% για επιχρισμένο σκυρόδεμα

< 0,25% για ανεπίχρηστο

Γενικότερα σε περίπτωση ύπαρξης σημαντικού ποσοστού, πρέπει να δηλώνεται

2/έτος σε περίπτωση αμφιβολιών

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα

 

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν η άμμος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε επιφανειακές στρώσεις οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα

-

Κόκκοι Κερατολίθου (ειδικού βάρους <2,35 gr/cm3 )

≤ 5%,

≤ 1% σε περίπτωση σκυροδέματος εκτεθειμένου σε καιρικές συνθήκες

Ανά πηγή υλικού ή σε περίπτωση αμφιβολιών

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

Τεμάχια γαιανθράκων ή λιγνιτών

≤ 1%

≤ 0,5% όταν πρόκειται για ανεπίχρηστο σκυρόδεμα 

Ανά πηγή υλικού ή σε περίπτωση αμφιβολιών

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

Ενώσεις θείου

(θειικό ασβέστιο, υπό μορφή ανυδρίτη ή υπό μορφή γύψου, ως θειούχο ασβέστιο)

Δεν υπάρχει όριο.

Πρέπει ωστόσο να δηλώνεται για προστασία του σκυροδέματος έναντι των διογκώσεων

Ανά πηγή υλικού ή σε περίπτωση αμφιβολιών

Αναφέρεται εναλλακτική δοκιμή

-

Προσδιορισμός των ευδιάλυτων σε οξύ θειικών ενώσεων

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

Για αδρανή που προκύπτουν από αερόψυκτη σκωρία υψικαμίνου:  

                             ≤1,0 %  ~> ΑS1,0

             >1,0 % ~>  ΑSDeclared    

Για άλλα αδρανή:  ≤  0,2 % ~>ΑS0,2

  ≤ 0,8 % ~> ΑS0,8

  >0,8 % ~> ΑSDeclared

Χωρίς απαιτήσεις ~> ΑSΝR 

 

-

 

Προσδιορισμός του ολικού θείου

Δεν αναφέρεται αντίστοιχη δοκιμή

-

Για αδρανή που προκύπτουν από αερόψυκτη σκωρία υψικαμίνου:         

S  ≤ 2%

Για άλλα αδρανή: S  ≤ 1%

Σε περίπτωση ύπαρξης πυροτίτη (ασταθής μορφή του FeS) το ποσοστό του S πρέπει να μειώνεται στο 0,1%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.1.2


 

 

3. Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας

α) Εξόρυξη

 

Η εξόρυξη των πετρωμάτων που προορίζονται για παραγωγή άμμου σκυροδέματος  θα πρέπει να γίνεται σε υγιείς όγκους στο λατομείο, με απόρριψη:

·       όλων των μη καθαρών και μη υγιών τμημάτων

·       των περιοχών επαφής με γειτονικά πετρώματα, μη υγιή

·       των επιφανειακών τμημάτων του μετώπου

·       της σκόνης και των γαιωδών προσμίξεων

·       ξένων λοιπών υλικών

·       των αποσαθρωμένων όγκων πετρώματος

·       των όγκων που περιέχουν βλαπτικά ορυκτολογικά συστατικά τα οποία θα προκαλέσουν προβλήματα στην ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος (Κατά την έναρξη των εργασιών σε νέο λατομείο συνιστάται η προκαταρκτική πετρογραφική εξέταση του πετρώματος)

 

β) Διαδικασία Θραύσης- Κοσκίνησης

 Η παραγωγή της θραυστής  άμμου γίνεται με τροφοδότηση του θραυστικού συγκροτήματος με καθαρό υλικό, απαλλαγμένο από σβώλους και κωμούς αργίλου όπως και κάθε ξένης προσμίξεως.

Το θραυστό υλικό θα παράγεται κατόπιν πολλαπλής θραύσεως, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούνται πολλαπλά θραυστικά μέσα, ανάλογα της προελεύσεως του αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής συστάσεως αυτού, της σκληρότητας, της αντοχής σε τριβή και κρούση, της αρχικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αυτού όσο και αυτής που επιδιώκεται.

Στην περίπτωση όπου τεμάχια του υλικού, το οποίο προορίζεται για θραύση, περιβάλλονται από ισχυρή συγκολλημένη άργιλο που δεν μπορεί να αποχωρισθεί με μηχανικά μέσα, ή δεν θα χρησιμοποιείται αυτό το υλικό ή θα υποβάλλεται σε πλύσιμο. 

 

Ένα σύνηθες συγκρότημα θραύσης – κοσκίνησης αδρανών υλικών για παραγωγή άμμου σκυροδέματος αποτελείται από:

 1. Προδιαλογέα για απομάκρυνση των βλαπτικών αργιλικών συστατικών

 2. Θραυστήρες πρωτογενής θραύσης (συνήθως με ρότορα)

 3. Θραυστήρες δευτερογενής θραύσης

 4. Θραυστήρες τριτογενής θραύσης (τριβεία άμμου με σφυριά ή με ρότορες)

 5. Κόσκινα τετραγωνικής βροχίδας

 

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή και στην ρύθμιση των μηχανημάτων θραύσης κοσκίνησης ώστε το τελικό προϊόν να παρουσιάζει σταθερότητα ποιοτικών χαρακτηριστικών και να είναι απαλλαγμένο από:

 

γ) Έλεγχοι

 

iΠροκαταρκτικοί έλεγχοι

Δοκιμές προκαταρκτικού τύπου πρέπει να πραγματοποιούνται, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των υλικών με τις προδιαγραφές, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.        Όταν πρόκειται για νέες πηγές λήψης αδρανών για τις οποίες ο παραγωγός δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ή δεν υφίσταται πολυετή πείρα

2.        Όταν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην φύση του μητρικού πετρώματος ή στις συνθήκες της επεξεργασίας των αδρανών  που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος

Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών δοκιμών πρέπει να αποτελούν σημείο εκκίνησης του ελέγχου της παραγωγής αυτού του υλικού

 

iΈλεγχος της παραγωγής

Ο παραγωγός για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής του. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνες οι οποίες διευκρινίζουν τους κανόνες συντήρησης και ρύθμισης των μηχανημάτων επεξεργασίας, δειγματοληψίας των υλικών κατά την διάρκεια της παραγωγής, τις μετατροπές της παραγωγικής διαδικασίας σε περίπτωση κακοκαιρίας κλπ

 

 

4. Αντενδείξεις χρήσης - απόψεις

Παρόλο που η πλειοψηφία των πετρωμάτων που απατούνται στον Ελλαδικό χώρο είναι κατάλληλα για την παραγωγή θραυστής άμμου σκυροδέματος, ωστόσο ορισμένα από αυτά απαιτούν προκαταρκτικές εργαστηριακές δοκιμές ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα χρήσης κυρίως όσον αφορά τις ιδιότητες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και συνεπώς της κατασκευής στο χρόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε πετρώματα τα οποία περιέχουν υψηλό ποσοστό δολομιτικών προσμίξεων ή άμορφων προσμίξεων οξειδίου του πυριτίου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται εξέταση της άμμου σκυροδέματος για διερεύνηση της δυνητικής βλαπτικότητας σύμφωνα με τις μεθόδους της αλκαλοπυριτικής ή της αλκαλοασβεστιτικής αντίδρασης.

 

 

5. Αποθήκευση - Μεταφορά - Συσκευασία

Αποθήκευση-Χειρισμός 

Ο παραγωγός πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρεί την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τόσο κατά την εσωτερική διακίνηση του από την παραγωγή στο σημείο απόθεσης, κατά την αποθήκευση του, όσο και κατά την φόρτωση στο τελικό μέσο μεταφοράς

Ειδικότερα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

 

α) να διατηρούνται καθαροί –απαλλαγμένοι από βλαβερά συστατικά οι σωροί των τελικών προϊόντων

 

β) να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των κόκκων των προϊόντων κατά την εκφόρτωση τους στον σωρό αποθήκευσης (διατήρηση μέγιστου ύψους του σωρού)

 

γ) να εξασφαλίζεται η καθαρότητα των μηχανημάτων μεταφοράς, απόθεσης, φόρτωσης (καρότσες φορτηγών-κουβάς φορτωτή κλπ)

 

δ) να προφυλάσσονται οι σωροί της άμμου από δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως ισχυρές  βροχοπτώσεις, δυνατοί άνεμοι, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

 

Μεταφορά

Οι συνθήκες μεταφοράς είναι δυνατόν να επηρεάσουν καθοριστικά την ποιότητα του προϊόντος προς χρήση. Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο κατά την οδική όσο, κυρίως, κατά την θαλάσσια μεταφορά του.

Στην περίπτωση της οδικής μεταφοράς, επειδή πριν την έξοδο των φορτηγών από το λατομείο συνηθίζεται η διαβροχή της άμμου με νερό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αυξάνεται απαγορευτικά η περιεκτικότητα των χλωριόντων στο τελικό προϊόν. Η δημιουργούμενη υγρασία της άμμου, λόγω διαβροχής, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην παραγωγή σκυροδέματος ώστε να γίνεται η ανάλογη διόρθωση στο νερό ανάμιξης.

 

Συσκευασία

Σύμφωνα με  τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σε περίπτωση που τα αδρανή συσκευάζονται, οι μέθοδοι και τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να μολύνουν ή να απομιγνύουν το τελικό προϊόν.         

 

6. Στοιχεία παραγγελίας

Ονοματολογία

 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές η ονοματολογία  του προϊόντος  είναι:

·       ’μμος σκυροδέματος (χωρίς να προσδιορίζεται το μέγεθος του μέγιστου κόκκου)

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 η ονοματολογία του προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος του μέγιστου κόκκου έτσι τα συνηθέστερα προϊόντα της άμμου σκυροδέματος είναι

-          ’μμος 0/4

-          ’μμος 0/2

-          ’μμος 0/1

 

Συμφωνία αγοραστή-προμηθευτή

 

Σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, μεταξύ του αγοραστή αδρανών και του λατομείου παραγωγής τους θα συμφωνείται η διαβάθμιση της άμμου σκυροδέματος που θα παραδοθεί, με ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 6 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα της άμμου. Η ανοχή στο κόσκινο 0,25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν τα όρια της παραγράφου 2.4.1.2.

Κάθε φορτίο αδρανών θα πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφο από τον παραγωγό ή τον εκπρόσωπο του, Δελτίο Κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να μη δεχθεί φορτίο αδρανούς, του οποίου η διαβάθμιση όπως φαίνεται από το δελτίο του λατομείου, διαφέρει από εκείνης του συμφωνήθηκε με τις ανοχές που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο.

Αν κατά τον έλεγχο του φορτίου αδρανούς που διενεργεί ο αγοραστής διαπιστωθεί ότι η διαβάθμιση του αδρανούς δεν είναι εκείνη που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής , τότε, εφόσον ο αγοραστής δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το φορτίο, το λατομείο είναι υποχρεωμένο να το απομακρύνει.

Τέλος το λατομείο είναι υποχρεωμένο να  έχει στην διάθεση των αρμοδίων για τον έλεγχο των οργάνων της Πολιτείας, καθώς και στην διάθεση των αγοραστών, τα αποτελέσματα ελέγχων των αδρανών που παράγει

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για τον έλεγχο της σταθερότητας της άμμου ο παραγωγός θα πρέπει να ανακοινώνει, στον αγοραστή των αδρανών το %  πέρασμα στα κόσκινα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα .

Η διαβάθμιση της άμμου για κοινές εφαρμογές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις ανοχές του πίνακα που ακολουθεί, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν τα όρια της παραγράφου  του παρόντος οδηγού 2.4.1.2.

 

 

 

Μέγεθος Βροχίδας

(σε mm)

Ανοχές (% διερχόμενο)

 

0/4

0/2

0/1

4

± 5

-

-

2

-

±5

-

1

±20

±20

±5

0.250

±20

±25

±25

0.063

±3

±5

±5

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.1.6.1: Ανοχές στις δηλωθέντες από τον παραγωγό τιμές κοκκομετρικής διαβάθμισης για άμμο κοινών εφαρμογών

 

Για άμμους ειδικών εφαρμογών ισχύει ο πίνακας 2.4.1.6.2

 

Μέγεθος Βροχίδας

(σε mm)

Ανοχές  (% διερχόμενο)

 

0/4

0/2

0/1

4

± 5

-

-

2

-

±5

-

1

±10

±10

±5

0.250

±10

±15

±15

0.063

±3

±5

±5

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.1.6.2: Ανοχές στις δηλωθέντες από τον παραγωγό τιμές κοκκομετρικής διαβάθμισης για άμμο ειδικών εφαρμογών