2.4.4.  ΓΑΡΜΠΙΛΙ

 

 

 

1. Ορισμός

2. Πιστοποίηση αδρανών σκυροδέματος

 

 

1. Ορισμός

Στο ΚΤΣ 97 δεν δίνεται ορισμός των επόμενων κλασμάτων από την άμμο

Ωστόσο, στην Ελληνική αγορά, γαρμπίλι θεωρείται το κλάσμα που διέρχεται  από το κόσκινο  16 ή το 1/2΄ και ριζάκι το κλάσμα που διέρχεται από το  8 ή το 3/8΄

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕN 12620: Δεν δίνεται ορισμός για το συγκεκριμένο κλάσμα . Ανήκει στην στα χονδρόκοκκα αδρανή (coarse aggregates) όπως αυτά ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ειδικότερα είναι δυνατόν να ανήκει στις κατηγορίες

 

D/d≤2 ,ή D≤11.2 mm

ή

D≤11.2 mm  και D/d>4

 

Εκτός από τον ορισμό για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τόσο για το γαρμπίλι όσο και για το ρυζάκι πρέπει κανείς να ανατρέξει στην παράγραφο 3.3. που αναφέρεται στο χαλίκι

 

 

2. Πιστοποίηση αδρανών σκυροδέματος

Τα αδρανή σκυροδέματος  που θα κυκλοφορούν στην αγορά μετά από 2004 και θα χρησιμοποιούνται στα ιδιωτικά και δημόσια έργα θα πρέπει  να έχουν σήμανση CE (Οδηγία 89/106 περί Δομικών Κατασκευών).

 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι τα αδρανή σκυροδέματος καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις κατασκευές και αυτό πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο και κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανάλογα με απαιτήσεις ασφάλειας των διαφόρων χρήσεων των αδρανών σκυροδέματος , η  πιστοποίηση τους θα γίνεται με το σύστημα αξιολόγησης συμμόρφωσης 2+  ή 4