3.10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Τα αδρανή κονιάματος που θα κυκλοφορούν στην αγορά μετά από 2004 και θα χρησιμοποιούνται στα ιδιωτικά και δημόσια έργα θα πρέπει  να έχουν σήμανση CE (Οδηγία 89/106 περί Δομικών Κατασκευών).

 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι τα αδρανή κονιάματος  καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις κατασκευές και αυτό πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, αναγνωρισμένο και κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανάλογα με απαιτήσεις ασφάλειας των διαφόρων χρήσεων των αδρανών σκυροδέματος, η πιστοποίηση τους θα γίνεται με το σύστημα αξιολόγησης συμμόρφωσης 2+ ή 4