3.3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 

 

Τα αδρανή των κονιαμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω Ευρωπαϊκού προτύπου:

 

EΛΟΤ ΕΝ 13139:2002

Αδρανή Κονιαμάτων (Aggregates for mortar)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί κανονισμοί που να αναφέρονται στα αδρανή κονιαμάτων.

 

Οι μέθοδοι ελέγχου βάση των οποίων θα ελέγχονται τα αδρανή κονιαμάτων είναι οι ακόλουθοι:

 

ΣΚ-319, ΣΚ-324, ASTM D75

AASHTO-T2, ΕΛΟΤ EN 932-1:1996

:

Δειγματοληψία αδρανών υλικών

Δοκιμές προσδιορισμού γενικών χαρακτηριστικών.

Μέθοδοι δειγματοληψίας αδρανών υλικών

ΑASHTO T-248

ASTM C702

ΕΛΟΤ EN 932-2:2000

:

Δοκιμές προσδιορισμού γενικών χαρακτηριστικών.

Μέθοδοι μείωσης εργαστηριακών δειγμάτων

ΣΚ-320, AASHTO- T27,

ASTM C –136

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998

:

Κοκκομετρική Ανάλυση

 

Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών- Προσδιορισμός της κοκκομετρίας.

Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση  

ΑSTM C-566

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-5:2000

:

Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας

Δοκιμές προσδιορισμού μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών αδρανών - Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με ξήρανση σε ξηραντήριο ανακυκλούμενου αέρα

ΣΚ 301, ΣΚ-302

ΑSTM C 127

ASTM C128

ΕΛΟΤ EN 1097-6:2000

:

Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υδαταπορροφητικότητας χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών

 

Δοκιμές προσδιορισμού μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών αδρανών - Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υδαταπορροφητικότητας 

ΣΚ-346, ΑSTM D-2419

ΕΛΟΤ EN 933-8:2000

:

Δοκιμή Ισοδυνάμου άμμου

Δοκιμές προσδιορισμού γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης – Δοκιμή Ισοδυνάμου άμμου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:1999

:

Δοκιμές προσδιορισμού γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης – Δοκιμή Μπλε του μεθυλενίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3:1997

:

Δοκιμές προσδιορισμού γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Προσδιορισμός του δείκτη πλακοειδούς

ΣΚ-363

ASTM C-33

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1:1999  (άρθρο 15-1)

:

Προσδιορισμός των οργανικών προσμίξεων στην άμμο με χρωματογραφική μέθοδο.

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση –  Προσδιορισμός των οργανικών προσμίξεων με υδροξείδιο του Νατρίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1 (άρθρο 15-2)

:

Προσδιορισμός των χημικών χαρακτηριστικών αδρανών -  Χημική Ανάλυση - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε φουλβικό οξύ

ASTM C-87

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744 (άρθρο 15-3)

:

Προσδιορισμός της επιρροής οργανικών προσμίξεων λεπτόκοκκων αδρανών στην αντοχή κονιάματος.

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση - Προσδιορισμός των επιβλαβών οργανικών προσμίξεων με δοκιμή σε κονίαμα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1 (άρθρο 7)

:

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση - Προσδιορισμός των ευδιάλυτων στο νερό Χλωριόντων (Μέθοδος Volhard)

ΕΛΟΤ EN 1744-1 (άρθρο 8)

:

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση - Προσδιορισμός των ευδιάλυτων στο νερό Χλωριόντων (Ποτενσιομετρική Μέθοδος)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1 (άρθρο 11)

:

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση - Προσδιορισμός του ολικού θείου

ΕΛΟΤ EN 1744-1 (άρθρο 12)

:

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση -  Προσδιορισμός των ευδιάλυτων σε οξύ θειικών ενώσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1 (άρθρο 19.1, 19.2)

:

Προσδιορισμός χημικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χημική ανάλυση - Προσδιορισμός διάσπασης  πυριτικού διασβεστίου και σιδήρου

ASTM C-295

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-3:1996

:

:

Πετρoγραφική και ορυκτολογική εξέταση

Απλοποιημένη Πετρoγραφική Περιγραφή

 

ΑSTM C-227

 

:

Δυνητική Βλαπτικότητα Αδρανών σύμφωνα με την μέθοδο της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης