3.4. ΕΙΔΗ

 

 

Όλα τα αδρανή κονιαμάτων θα πρέπει να προσδιορίζονται από άποψη κοκκομετρικής διαβάθμισης χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό d/D.

Τα συνηθέστερα κλάσματα είναι:

0/1 mm,  0/2 mm, 0/4mm, 0/8mm 2/4 mm, 2/8 mm