3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Τα χαρακτηριστικά των αδρανών κονιαμάτων οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στον ΕΛΟΤ ΕΝ 13139.Στο έγγραφο αυτό ορίζονται παράλληλα και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών. Στην παράγραφο 1.5 του οδηγού αναγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι ελέγχου και γίνεται συσχέτιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές μεθόδους .

Στον Πίνακα 3.5 αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου των αδρανών κονιαμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

 

Χαρακτηριστικά

Όρια Υλικού με βάση ΕΝ 12620

Min Συχνότητα Ελέγχου

Γενικά

Δειγματοληψία

M=6 X D1/2 Xpb (*)

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Έλεγχος Ορυκτολογικών Συστατικών- Απλοποιημένη Πετρογραφική Εξέταση

Η πετρογραφική εξέταση και η κατηγοριοποίηση του πετρώματος είναι συχνά δυνατόν να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την συμπεριφορά του πετρώματος σε διάφορες καιρικές συνθήκες

Μη επιθυμητά  πετρώματα:

o        κρυσταλλικός σχιστόλιθος, φυλλίτης

o        κιμωλία, μάργα

o        αργιλικός σχιστόλιθος

o        πετρώματα χαλαρά συνδεδεμένα με αργιλικά   

          ορυκτά

1/3 έτη

Δυνητική Βλαπτικότητα Αδρανών σύμφωνα με την αλκαλοπυριτική αντίδραση

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που ισχύουν στο τόπο χρήσης των αδρανών

Όταν απαιτείται από τις προδιαγραφές ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών

Γεωμετρικά

Κοκκομετρική Διαβάθμιση

Ανάλογα με το μέγεθος του κλάσματος έχουμε τις ακόλουθες απαιτήσεις

· Για τα κλάσματα 0/1mm, 0/2mm και 0/4 mm

To διερχόμενο P% στα αντίστοιχα κόσκινα θα πρέπει να είναι:

2D=100, 95≤1,4D≤100, 85≤D≤99

· Για το κλάσμα 0/8mm

To διερχόμενο P % στα αντίστοιχα κόσκινα θα πρέπει να είναι:

2D=100, 98≤1,4D≤100, 90≤D≤99

· Για το κλάσμα 2/4

To διερχόμενο P% στα αντίστοιχα κόσκινα θα πρέπει να είναι:

2D=100, 95≤1,4D≤100, 85≤D≤99, 0≤d≤20, 0≤d/2≤5

· Για το κλάσμα 2/8

To διερχόμενο P% στα αντίστοιχα κόσκινα θα πρέπει να είναι:

2D=100, 98≤1,4D≤100, 85≤D≤99, 0≤d≤20, 0≤d/2≤5

1/εβδομάδα

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλογα με τη κατηγορία του κονιάματος υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις για το P% στο κόσκινο 0,063 mm

 

- Κατηγορία 1: Κονιάματα εξίσωσης δαπέδων και αποκατάστασης

P%≤3 (για τα κλάσματα 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 0/8και 2/8)

-      - Κατηγορία 2: Κονιάματα επιχρισμάτων

       P%≤5 (για τα κλάσματα 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 0/8και 2/8)

-      - Κατηγορία 3:Κονιάματα δόμησης (εκτός από θραυστά αδρανή)

P%≤8 (για τα κλάσματα 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 0/8και 2/8)

-      - Κατηγορία 4:Κονιάματα δόμησης ( θραυστά αδρανή)

P%≤30 (για τα κλάσματα 0/1, 0/2, 0/4, 2/4)

P%≤11 (για τα κλάσματα 0/8και 2/8)

1/εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου (SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί όρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα μέλος χρήσεις ΕΟΚ θα προσδιορίσει τα δικά χρήσεις. Εντούτοις μία άμμος θεωρείται ότι ικανοποιεί χρήσεις απαιτήσεις του προτύπου σχετικά μη την ποιότητα χρήσεις παιπάλης αν:

α) το ποσοστό χρήσεις παιπάλης (<0,063 mm) <3% ή άλλη τιμή σύμφωνα με χρήσεις Εθνικές απαιτήσεις χρήσεις χώρας όπου χρησιμοποιείται

β) ικανοποιεί χρήσεις εθνικές απαιτήσεις για την δοκιμή  Ισοδύναμου άμμου ή

γ) ικανοποιεί χρήσεις εθνικές απαιτήσεις για την δοκιμή Μπλε του μεθυλενίου ή

δ) υφίσταται πολυετής πείρα για την καταλληλότητα χρήσεις χρήσεις άμμου

 

 

Όπου αυτό απαιτείται 1/εβδομάδα SE ή VB

 

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Δοκιμή Μπλε του Μεθυλενίου

Ισχύει ότι και για την Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου

Όπου αυτό απαιτείται 1/εβδομάδα SE ή VB

Φυσικά

Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας

Χωρίς όριο από χρήσεις Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Πρέπει να προσδιορίζεται πριν τον καθορισμό των αναλογιών του κονιάματος

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Ειδικά βάρη (Φαινόμενο και μικτό)

≥  2

Όταν απαιτείται ή σε περίπτωση αμφιβολιών

Υδαταπορροφητικότητα

Χωρίς όριο

 

Όταν απαιτείται ή σε περίπτωση αμφιβολιών

Χημικά

Οργανικές Προσμίξεις

Ανοικτόχρωμο του δείκτη σύμφωνα με  την  δοκιμή του υδροξειδίου του Νατρίου

 

 

Σε περίπτωση σκουρόχρωμου αποτελέσματος (ύπαρξη χουμικών προσμίξεων) απαιτείται η διεξαγωγή χρήσεις δοκιμής του φουλβικού οξέος.

Σε περίπτωση αμφιβολιών 1/εβδομάδα

 

Σε περίπτωση αμφιβολιών 1/εβδομάδα

 

Oργανικές προσμίξεις  λεπτόκοκκων αδρανών στην αντοχή κονιάματος

 

Αύξηση του χρόνου πήξης του κονιάματος  ≤120 min

Μείωση θλιπτικής αντοχής κονιάματος   ≤ 20%

Όπου απαιτείται:

1/εβδομάδα

Ελαφροβαρείς προσμίξεις

Δεν ορίζεται όριο. Θα πρέπει να προσδιορίζονται και να δηλώνονται από τον παραγωγό.

Όταν απαιτείται για ειδικές χρήσεις

Χλωριόντα

Θα πρέπει να προσδιορίζονται και να δηλώνονται από τον παραγωγό

1 / 2 έτη

Για θαλάσσια αδρανή: 1/εβοδμάδα

 

 

Ολικό Θείο

≤1% για φυσικά αδρανή

σε περίπτωση ύπαρξης ασταθούς μορφής FeS τότε το ολικό S δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,1%

1/έτος και σε περιπτώσεις αμφιβολιών

Ευδιάλυτα Θεϊκά σε οξύ

Ορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες

≤0,2%[AS0,2

≤0,8%[AS0,8

      >0,8%[ASdeclared

(κατά δήλωση παραγωγού)

1/έτος και σε περίπτωση αμφιβολιών

Υδατοδιαλυτές προσμίξεις

Προσδιορίζονται μόνο στα τεχνητά αδρανή

≤1%

Όπου απαιτείται:

1/εβδομάδα

Απώλεια πυρώσεως

Προσδιορίζονται μόνο στα τεχνητά αδρανή

  • Αερόψυκτη σκωρία υψικαμίνου: ≤5 %

  • Κονιορτοποιημένη ιπτάμενη τέφρα : ≤5 % ή ≤7 % σε εθνικό επίπεδο

      

Όπου απαιτείται:

1/εβδομάδα