3.9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Ονοματολογία

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:

Η ονοματολογία του προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος του μέγιστου κόκκου έτσι τα συνηθέστερα προϊόντα των αδρανών κονιαμάτων είναι

Επίσης, τα επιπλέον στοιχεία που θα πρέπει να δίνονται ώστε να καθορίζεται επαρκώς το προϊόν είναι

 

Συμφωνία αγοραστή-προμηθευτή

 

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για τον έλεγχο της σταθερότητας των αδρανών κονιαμάτων, ο παραγωγός θα πρέπει να ανακοινώνει, στον αγοραστή των αδρανών, το %  πέρασμα στα κόσκινα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3.9. Στο ίδιο πίνακα δίνονται και οι ανοχές από τις δηλωθείσες από τον παραγωγό τιμές

 

Μέγεθος Βροχίδας

(σε mm)

Ανοχές(% διερχόμενο)

 

0/4

0/2

0/1

4

± 5

-

-

2

-

±5

-

1

±10

±10

±5

0.250

±10

±25

±15

0.063

±2

±3

±3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9: Ανοχές στις δηλωθέντες από τον παραγωγό τιμές κοκκομετρικής διαβάθμισης για άμμο κοινών εφαρμογών