4.10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

1.   Τεχνικές Προδιαγραφές– ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΛΙΘΟΡΙΠΠΕΣ  

      (Λιμενικά έργα στην Κρήτη, στην Ψυτάλλεια και στον Ακροκέραμο)

2.   ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Σχεδίαση –Υπολογισμός – Κατασκευή, Alonzo Def. Quinn,

      Μετάφραση: Χρ. Καρόπουλος, 2η Παγκόσμια Έκδοση, 1972, Εκδόσεις: Γρ. Φούντας

3.   ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (1ος & 2ος τόμος), J. Chapon,

      Μετάφραση: M. Σπυριδάκης, 3η Γαλλική Έκδοση, 1974, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

4.   ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1: Βράχοι Θωράκισης: Προδιαγραφές  (Armourstone, Part 1: Specification),

Proposed Draft Harmonized Standard for Formal Vote, version of 23 March 2001

5.    ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-2: Βράχοι Θωράκισης: Μέθοδοι ελέγχου (Armourstone, Part 2: Test methods)

Draft, version of November 1998

6.   ASTM Standards, Section 4: Construction, Volume 04.02: Concrete and Aggregates