4.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

α) Εξόρυξη

Η εξόρυξη των πετρωμάτων που προορίζονται για παραγωγή βράχων θωράκισης πρέπει να γίνεται σε υγιή μέτωπα του λατομείου, με επιλεγμένη μέθοδο διάτρησης, γόμωσης και ανατίναξης, ώστε να επιτυγχάνονται οι κοκκομετρικές διαβαθμίσεις  που απαιτούνται.

Τα πετρώματα θα είναι απαλλαγμένα από τα εξής:

·       ανοικτές οπές

·       ρήγματα ή επίπεδα διακλάσεως

·       ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη

·       ξένα υλικά

·       γαιώδεις προσμίξεις

·       εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων,

     που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο νερό.

 

Ανάλογα με τον τύπο κατασκευής του υδραυλικού έργου, π.χ. κυματοθραύστη, διακρίνουμε τα κάτωθι απαιτούμενα αδρανή λατομείου:

 

Τύπος (1) με πρανή από βραχώδες υλικό:

Η κατασκευή αυτού του τύπου γίνεται με επέκταση της ακτής με οπίσθια ή πλευρική ανατροπή από φορτηγά που κινούνται στην κορυφή του πυρήνα.

Ο πυρήνας του υδραυλικού έργου αποτελείται από μικρούς βράχους, που συνήθως αναφέρεται σαν υλικό “run of quarry” (τυχαίο υλικό λατομείου), το οποίο τοποθετείται σαν επίχωμα στο θαλάσσιο πυθμένα και υψώνεται πάνω από την στάθμη της θάλασσας.

Ο θραυσμένος βράχος θα πρέπει να έχει ελάχιστη ποσότητα λεπτών προσμίκτων, έτσι ώστε να μην εκπλύνεται από τα κύματα κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Το υλικό αυτό προστατεύεται από επιφανειακή στρώση μεγάλων βράχων, με εκλεγμένο μέγεθος και σχήμα και σαφώς καθορισμένα πρανή.

Δύσκολα η ανατίναξη δίνει πολύ περισσότερους μεγάλους βράχους απ’ ότι απαιτείται για την εξασφάλιση ενός προστατευτικού μανδύα του υλικού του πυρήνα του υδραυλικού έργου.

Συνήθως η τεχνική διάτρησης και ανατίναξης θα πρέπει να καταστρώνεται προσεκτικά και να ελέγχεται, ώστε να προκύπτουν ικανοποιητικές ποσότητες μεγάλων βράχων και να μην χρειάζονται πρόσθετοι ογκόλιθοι σκυροδέματος.

 

Τύπος (2) με πρανή, πυρήνα χαμηλού ύψους και δύο στρώσεις βράχων:

Ο τύπος αυτός βασίζεται στον πυρήνα που τοποθετείται σαν υλικό βυθοκόρησης ή που εκφορτώνεται από φορτηγίδες ή εξέδρα.

Ο πυρήνας του υδραυλικού έργου φθάνει σε σημαντικό βάθος κάτω από την στάθμη των υδάτων και καλύπτεται με βραχώδες υλικό μέσου βάρους, που αποτελεί την βάση για την βαρειά θωράκιση της στέγης.

Ο τύπος αυτός καθιστά, για την κατασκευή του πυρήνα, δυνατή την χρήση περισσότερο λεπτού υλικού από όσο απαιτείται στον τύπο (1) και επιτρέπει την χρήση υλικών διαφορετικών από το βραχώδες υλικό του λατομείου, όπως άμμου, κοραλλιών και βυθοκορημένων υλικών.

 

 

β) Διαδικασία Θραύσης- Κοσκίνισης

Συνήθως δεν υφίσταται τέτοιου είδους επεξεργασία.

 

γ) Έλεγχοι παραγωγής

Ο παραγωγός για την ικανοποίηση των υψηλών προδιαγραφών του προϊόντος πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο τόσο της εξορύξεως όσο και του τελικού προϊόντος.