5.3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

Τα αδρανή έρματος σιδηροδρομικών γραμμών, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όπως περιγράφονται σε Προδιαγραφές συγκεκριμένων έργων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή άλλων οργανισμών που ασχολούνται με την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, όπως το Μετρό Αθηνών.

 

ΟΣΕ

Προδιαγραφή έρματος σιδηροδρομικών γραμμών τραίνων υψηλών ταχυτήτων

Σκύρα γραμμής με σκληρότητα

μεγαλύτερη ή ίση του 16, 15 ή 14

ΟΣΕ

Προδιαγραφή έρματος σιδηροδρομικών γραμμών τραίνων συνήθων ταχυτήτων

Σκύρα γραμμής με σκληρότητα

μεγαλύτερη ή ίση του 12

 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα αδρανή έρματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω προτύπου:

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450: 2003- Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής (Aggregates for railway track ballast)

 

 

Οι μέθοδοι ελέγχου βάση των οποίων θα ελέγχεται το έρμα είναι οι ακόλουθοι:

 

ΝF P 18-551

ΕΛΟΤ EN 932-1:1996

:

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

NF P 18-553

ΕΛΟΤ EN 932-2:2000

:

Μέθοδος Μείωσης εργαστηριακών δειγμάτων

ASTM C –136

AASHO T-27

ΕΛΟΤ EN 933-1:1998

:

Κοκκομετρική Ανάλυση

ΝF P 18-591

ΕΛΟΤ EN 933-1:1998

:

Προσδιορισμός Επιφανειακής Καθαρότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998

:

Προσδιορισμός παιπάλης

ΒS 812

ΕΛΟΤ EN 933-3:1997

:

Προσδιορισμός Δείκτη Πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 933-4:2000

:

Προσδιορισμός Δείκτη Σχήματος

ΕΛΟΤ EN 13450:2003

:

Προσδιορισμός Μήκος Κόκκων

NF P 18-577

:

Δοκιμή Deval

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1:1996

:

Προσδιορισμός Αντοχής σε φθορά (Δοκιμή ΜicroDeval)

ΕΛΟΤ EN 1097-2:1998

:

Δοκιμή κρούσης (Ιmpact Value)

NF P 18-573

ΕΛΟΤ EN 1097-2:1998

:

Προσδιορισμός Αντοχής σε θρυμματισμό (Δοκιμή Los Angeles)

ΕΛΟΤ EN 1367-1:2000

:

Προσδιορισμός αντοχής σε ψύξη – απόψυξη

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2:1999

:

Δοκιμή Θειικού Μαγνησίου

ΕΛΟΤ EN 1367-3:2001

:

Δοκιμή βρασμού  “Sonnenbrand” βασάλτη και αποσύνθεση σκωρίας σιδήρου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6:2000

:

Προσδιορισμός της πυκνότητας κόκκων και της υδαταπορροφητικότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-3:1996

:

Διαδικασία και ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή

Council Directive 76/769/EEC

 

Διαφυγή επικινδύνων ουσιών, οι οποίες εκφράζονται σε μm3