5.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τα χαρακτηριστικά έρματος γραμμής και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται Προδιαγραφές συγκεκριμένων έργων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στα έγγραφα αυτά ορίζονται παράλληλα και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών. Στην παράγραφο 1.5 του οδηγού αναγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι ελέγχου και γίνεται συσχέτιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές μεθόδους .

Στον Πίνακα 5.4 αναγράφονται :

α) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου του έρματος σιδηροδρομικής γραμμής  (*) σύμφωνα με τον Ο.Σ.Ε.

β) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου του έρματος σιδηροδρομικής γραμμής  σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

(*) αποτελεί πρόταση των συγγραφέων (ο Ο.Σ.Ε. δεν ορίζει ποσότητες)

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση

Προδιαγραφές Ο.Σ.Ε.

Προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου

Όρια Υλικού με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

>50 Κg (*)

Προηγείται όλων των δοκιμών

M=6 X D1/2 Xpb

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Γεωμετρικά

Κοκκομετρική Διαβάθμιση

mm

Συγκρατούμενο %

1/5.000 τόνους παραλαβής

ή όποτε η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο

Κατηγορίες διαβάθμισης:

 

§          A, B, C: 31,5 – 50 mm

 

§          D, E, F : 31,5 mm – 63 mm

 

1/εβδομάδα

63

50

40

31,5

25

16

0

15

26-60

65-90

95

99

Προσδιορισμός λεπτόκοκκων τεμαχίων

(Καθαρότητα)

%Ρ στο κόσκινο  

1,6 mm

£ 0,6 %

1/5.000 τόννους παραλαβής

ή όποτε η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο

%Ρ στο κόσκινο 0,500 mm

£ 0,6 % ð Α

£ 1,0 % ð Β

> 1,0 % ð Declared (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð C

 

1/εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

(μέγεθος κόκκων

£ 0,063 mm)

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

 

% f  στο κόσκινο 0,063 mm

£ 0,5 % ð Α

£ 1,0 % ð Β

£ 1,5 % ð C

> 1,5 % ð Declared (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων) Χωρίς απαιτήσεις ð D

 

1/εβδομάδα

Δείκτης πλακοειδούς

£ 10 %

1/5.000 τόνους παραλαβής

ή όποτε η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο

  15 ð FI 15

  20 ð FI 20

  35 ð FI 35

 > 35 ð FI Declared (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð FI NR

 

1/μήνα

 

Δείκτης σχήματος

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

 

10           ð SI 10

20           ð SI 20

30           ð SI 30

³5 και 30ð SI 5/30

> 30           ð SI Declared 

                                    (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð SI NR

 

1/μήνα

Μήκος κόκκων

·         L ≤ 70 mm

 ·         L =70-80 mm

   ≤ 5%, εφόσον τηρείται η κοκκομετρία   

   και ο δείκτης πλακοειδούς

Σε κάθε παραλαβή υλικού

·         L < 100 mm

·         L ³ 100 mm , σε δείγμα  μεγαλύτερο των 40 kg

≤   4% ð A

≤   6% ð B

≤   8% ð C

≤ 12% ð D

       > 12% ð Declared (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð Ε

 

1/μήνα

Μηχανικά

Αντοχή σε θρυμματισμό Los Angeles

LA 24

1/5.000 τόννους

ή όποτε η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο

12 ð LA RB12

16 ð LA RB16

20 ð LA RB20

24 ð LA RB24

> 24 ð LA RB Declared

            (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð LA RB NR

 

2/έτος

Αντοχή σε κρούση

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

 

14 ð SZ RB 14

18 ð SZ RB 18

22 ð SZ RB 22

> 22 ð SZ RB Declared

            (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð SZ RB NR

 

2/έτος

Αντοχή σε φθορά

§  Δοκιμή DEVAL υγρό (DΗ)

§  Δοκιμή DEVAL ξηρό (DS)

Συνδυασμός DH & LA ή DS & LA σε διάγραμμα δίνει τον

Συντελεστή Σκληρότητας DR

DR ³ 12, 14, 15 ή 16

ανάλογα με τις προδιαγραφές έργου

1/5.000 τόννους

ή όποτε η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο

Δοκιμή micro-Deval

   5 ð MDE RB 5

   7 ð MDE RB 7

11 ð MDE RB 11

15 ð MDE RB 15

> 15 ð MDE RB Declared

            (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð MDE RB NR

 

2/έτος

Ανθεκτικότητα σε θερμικές και καιρικές μεταβολές

Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

-

Κατηγορίες : A, B, C, D

 

2/έτος

Αντοχή σε αποσάθρωση με θειϊκό μαγνήσιο (Υγεία)

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

-

Κατηγορίες : A, B, C, D

2/έτος

Sonnenbrand

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

-

Εάν ίχνη ‘’Sonnenbrand’’ είναι γνωστά σε λατομείο βασάλτη ή συναφούς πετρώματος, θα γίνεται δοκιμή και θα γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα

2/έτος

Φυσικά

Πυκνότητα κόκκων

Χωρίς όριο

 

Mg/m3 ,

όταν χρειάζεται θα γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα

2/έτος

Υδαταπορροφητικότητα

Χωρίς όριο

-

WA

0,5 %  για κατηγορίες Α & Β

1,0 %  για κατηγορίες C & D,

όπου Α,Β,C & D κατηγορίες βάσει κλιματολογικών & περιβαλλοντικών συνθηκών.

Για μεγαλύτερες τιμές σε κάθε κατηγορία θα προσδιορίζεται :

§                    Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη       ή

§                    Αντοχή σε αποσάθρωση με θειϊκό μαγνήσιο

 

2/έτος

 

 

Χημικά

Πετρογραφική δομή-Ομοιογένεια 

Θραυστά σκληρά πετρώματα (ηφαιστειακά, πλουτώνια, μεταμορφωσιγενή (π.χ. γνεύσιος, αμφιβολίτης, χαλαζίτης)

Σε χαμηλής σκληρότητας DR μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σκληροί ασβεστόλιθοι, δολομίτες

Απαγορεύεται η ανάμιξη πετρωμάτων

Ø       Σε περίπτωση που το υλικό μακροσκοπικά αποτελείται από διαφορετικά πετρώματα γίνεται ορυκτολογική ανάλυση κατά είδος πετρώματος

Προηγείται κάθε άλλης δοκιμής

Γίνεται επανέλεγχος όποτε η υπηρεσία το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε παραλαβή οπτικός έλεγχος για μακροσκοπική επιβεβαίωση

Η πετρογραφική εξέταση και η κατηγοριοποίηση του πετρώματος είναι συχνά δυνατόν να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την συμπεριφορά του πετρώματος σε διάφορες καιρικές συνθήκες

Μη επιθυμητά  πετρώματα:

·         κρυσταλλικός σχιστόλιθος, φυλλίτης

·         κιμωλία, μάργα

·         αργιλικός σχιστόλιθος

·         πετρώματα χαλαρά συνδεδεμένα με αργιλικά ορυκτά

 

Προηγείται άλλων δοκιμών

Βλαβερά συστατικά:  οργανικά και εκτεταμένα στερεά, μέταλλα ή πλαστικά

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

-

Απαγορεύεται η ύπαρξη

Προηγείται άλλων δοκιμών

Διαφυγή επικινδύνων ουσιών

Δεν υπάρχει απαίτηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα

-

π.χ. ουσία Χ, εκφραζόμενη σε μm3

Όταν απαιτείται και σε περίπτωση αμφιβολιών

Πίνακας 5.4