5.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Ονοματολογία

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ η ονοματολογία του έρματος είναι: «Σκύρα γραμμής με σκληρότητα μεγαλύτερη ή ίση του 15». Δεν υπάρχουν διαφορετικά είδη κοκκομετρικών κλασμάτων.

 

Συμφωνία αγοραστή-προμηθευτή

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ ο προμηθευτής εγγυάται και είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την παράδοση προϊόντος σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο οργανισμός .

Η επιτροπή παραλαβής του οργανισμού έχει το δικαίωμα να ελέγχει :

Σε περίπτωση που ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί στην παράγραφο 5.4 βρεθούν εκτός ορίων κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων, τότε η παρτίδα απορρίπτεται.

Αν μακροσκοπικά η επιτροπή παραλαβής κρίνει μακροσκοπικά ότι η προσφερόμενη ποσότητα είναι ακατάλληλη (π.χ. φορτίο ενός φορτηγού), έχει δικαίωμα να μην την παραλάβει. Στην περίπτωση αυτή ξεφορτώνεται σε ξεχωριστό μέρος και γίνονται περαιτέρω έλεγχοι.