6.10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  1. Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή 0 155 - Κατασκευή Βάσεων Οδοστρωμάτων δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου  

  2. Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή 0 150 - Κατασκευή Υποβάσεων Οδοστρωμάτων δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου

  3. ΕΛΟΤ ΕΝ 13242: Αδρανή για βάσεις και υποβάσεις σταθεροποιημένες ή μη με υδραυλικές κονίες  για χρήση σε έργα πολιτικού μηχανικού και την κατασκευή δρόμων

  4. (Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use civil engineering work and road construction) ,  Final Draft for Formal Vote, dated  May 2002

  5. ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΥΛΙΚΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Αθ. Νικολαΐδης,

  6. 1η  Έκδοση, Θεσσαλονίκη 1996

  7. Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86), Φ.Ε.Κ. 955/31-12-86

  8. Οδηγός Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, ΕΣΠΕΛ, Ιούνιος 1999

  9. P 18-540: Αδρανή (Granulats: Definitions, conformité, specifications)