6.3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Τα αδρανή που προορίζονται για βάσεις και υποβάσεις, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή 0 155

 

Κατασκευή Βάσεων Οδοστρωμάτων

δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου  

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή 0 150

Κατασκευή Υποβάσεων Οδοστρωμάτων

δι’ αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου  

 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι οι Ελληνικές προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν, δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 1966, συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα αδρανή που χρησιμοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις στην οδοποιία και σε άλλα έργα πολιτικού μηχανικού,  εν όψη της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προτύπων στο τέλος του 2003

Το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο είναι

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242: 2003 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιϊα (Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use civil engineering work and road construction)

 

Οι μέθοδοι ελέγχου βάση των οποίων θα ελέγχονται τα αδρανή είναι οι ακόλουθοι:

 

 

AASHO T-2

ΕΛΟΤ EN 932-1:1996

    Μέθοδοι Δειγματοληψίας

ΕΛΟΤ EN 932-2:2000

 

  Μέθοδος Μείωσης εργαστηριακών δειγμάτων

ASTM C –136

AASHO T-27

ΕΛΟΤ EN 933-1:1998

    Κοκκομετρική Ανάλυση

ΕΛΟΤ EN 933-5:1999

 

  Ποσοστό θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή

ASTM D –1140

AASHO T-11

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:1998

 

  Ποσοτικός προσδιορισμός παιπάλης

AASHO T-176

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8:2000

 

  Ποιοτικός προσδιορισμός παιπάλης – Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:1999

 

  Ποιοτικός προσδιορισμός παιπάλης– Δοκιμή Μπλε του Μεθυλενίου

ΒS 812

ΕΛΟΤ EN 933-3:1997

 

  Προσδιορισμός Δείκτη Πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 933-4:2000

 

  Προσδιορισμός Δείκτη Σχήματος

Ε 105-86

 

  Μέθοδος μέτρησης Καλιφορνιακού δείκτη CBR

 

NF P 18-577

 

  Δοκιμή Deval

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-1:1996

 

  Προσδιορισμός Αντοχής σε φθορά (Δοκιμή ΜicroDeval)

ΕΛΟΤ EN 1097-2:1999

 

  Δοκιμή κρούσης (Ιmpact Value)

ASTM C –131

AASHO T-96

ΕΛΟΤ EN 1097-2:1999

 

  Προσδιορισμός Αντοχής σε θρυμματισμό (Δοκιμή Los Angeles)

ΕΛΟΤ EN 1367-1:2000

 

  Προσδιορισμός αντοχής σε ψύξη – απόψυξη

AASHO T-104

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2:1999

 

  Δοκιμή Θειικού Μαγνησίου (Υγεία)

ΕΛΟΤ EN 1367-3:2001

 

  Δοκιμή βρασμού  “Sonnenbrand” βασάλτη και αποσύνθεση σκωρίας σιδήρου

ASTM D –854

AASHO T-100

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6:2000

 

  Προσδιορισμός της πυκνότητας κόκκων και της υδαταπορροφητικότητας

ΕΛΟΤ ΕΝ 932-3:1996

 

  Διαδικασία και ορολογία για απλοποιημένη πετρογραφική περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-1:1999

 

  Χημική ανάλυση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1744-3:2003

 

  Προετοιμασία με εκχύλιση (eluates by leaching)

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2:1995

 

  Χημική ανάλυση του τσιμέντου

ASTM D 4318

AASHO T-89

 

  Όριο Υδαρότητας

ASTM D 4318

AASHO T-90

 

  Όριο Πλαστικότητας

AASHO T-91

 

  Δείκτης Πλαστικότητας

ASTM D –1557

AASHTO T-180

 

  Proctor τροποποιημένη μέθοδος, Μέθοδος Δ

  Σχέση Υγρασίας – Πυκνότητας

Council Directive 76/769/EEC

 

  Διαφυγή επικινδύνων ουσιών, οι οποίες εκφράζονται σε μm3