6.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά  βάσεων / υποβάσεων και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 0 155 & 0 150, ή άλλες προδιαγραφές συγκεκριμένων έργων. Στα έγγραφα αυτά ορίζονται παράλληλα και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών. Στην παράγραφο 1.5 του οδηγού αναγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι ελέγχου και γίνεται συσχέτιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές μεθόδους.

Στον κάτωθι Πίνακα αναγράφονται :

α) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου βάσεων/ υποβάσεων  σύμφωνα με τις Π. Τ. Π. 0 155 & 0 150

β) τα χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις και η προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου βάσεων/ υποβάσεων σύμφωνα με το  Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

(*) αποτελεί πρόταση των συγγραφέων

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση

Προτεινόμενη Μin Συχνότητα Ελέγχου

Όρια Υλικού με βάση ΕΝ 13242

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

50 Κg (*)

Προηγείται όλων των δοκιμών

M=6 X D1/2 Xpb

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Ποικίλουν ανάλογα με την δοκιμή

Προηγείται όλων των δοκιμών

Γεωμετρικά

Κοκκομετρική Διαβάθμιση

Άνοιγμα βροχίδας

Διερχόμενο %

1/ημέρα

Αδρανή

Μέγεθος

Κατηγορία

1/εβδομάδα

Διαβάθμιση

Χονδρόκοκκα

     d ≥ 1

& D > 2

GC 85-15

Α

Β

Γ

Δ

Ε

GC 80-20

Λεπτόκοκκα

  d = 0

& D 6,3

GF 85

3 ΄΄ 

2 ΄΄

1 ½ ΄΄

1 ¼ ΄΄           

1΄΄                      

¾ ΄΄

3/8 ΄΄

No 4

No 10

No 40

No200

100

65-100

     -

     -

45 - 75

     -

30 - 60

25 - 50

20 - 40

10 - 25

3 - 10 

    -

  100

70-100

    -

55 - 85

50 - 80

40 - 70

30 - 60

20 - 50

10 - 30

5 - 15

   -

   -

  100

    -

70-100

60 - 90

45 - 75

30 - 60

20 - 50

10 - 30

 5 - 15

-

-

-

100

83-100

65 - 95

47 - 77

33 - 63

23 - 50

13 - 30

5 - 15

-

-

-

-

100

70-100

50 - 80

35 - 65

25 - 50

15 - 30

5 - 15

GF 80

Μίγμα

  d = 0

& D > 6,3

GA 85

GA 80

GA 75

Κατηγορίες χονδρόκοκκων:

·       D/d < 4    ð GTC 25/15

                      ð GTC 20/15

·       D/d ≥ 4    ð GTC 20/17.5

·       Χωρίς απαιτήσεις

Δείκτης πλακοειδούς

Προτείνεται οι κόκκοι να είναι κατά το δυνατόν  κυβικής μορφής, αλλά χωρίς να προδιαγράφεται δοκιμή και όρια.

 

 

20 ð FI 20

35 ð FI 35

50 ð FI 50

> 50 ð FI Declared

             (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð FI NR

1/μήνα

Δείκτης σχήματος

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

20  ð SI 20

40  ð SI 40

55  ð SI 55

> 50  ð SI Declared

             (γνωστοποίηση αποτελεσμάτων)

Χωρίς απαιτήσεις ð SI NR

1/μήνα

Ποσοστό θραυσμένων ή σπασμένων τεμαχίων / επιφανειών

 

50%

επί του αριθμού τεμαχίων συγκρατούμενων επί του κοσκίνου   Νο 4 ( 4,75 mm)

έχει μία επιφάνεια θραυσμένη

 

Ανά πηγή υλικού ή λατομείου

 

Ποσοστό θραυσμένων ή σπασμένων τεμαχίων,

επί της μάζας

Ποσοστό ολικώς στρογγυλών τεμαχίων,   επί της μάζας

Κατηγορία

1/μήνα

90-100

50-100

50-100

-

-

Δηλωμένη τιμή

NR

0-3

0-10

0-30

0-50

0-70

Δηλωμένη τιμή

NR

C 90/3

C 50/10

C 50/30

C NR/50

C NR/70

C Declared

C NR

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

P % (Νο 200)  <   1  P % (Νο 40)

                                             2

 

v      Νο   40 ð 0,420 mm

v      Νο 200 ð 0,075 mm

 

1/ημέρα

P % στο κόσκινο 0,063 mm   (f  %)

1/εβδομάδα

Χονδρόκοκκα    ≤   2  ð f 2

                    ≤   4  ð f 4

                    >   4  ð f Declared

Λεπτόκοκκα      ≤   3  ð f 3

                    ≤   7  ð f7

≤ 10  ð f 10

≤ 16  ð f 16

                    ≤ 22  ð f 22

                    > 22  ð f Declared

Μίγμα                ≤   3  ð f 3

                           ≤   5  ð f 3

                    ≤   7  ð f7

                    ≤   9  ð f 9

≤ 12  ð f 12

≤ 15  ð f 15

                    > 15  ð f Declared

Χωρίς απαιτήσεις       ð f NR

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης -

Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου (SE)

≥ 50 για βάσεις

 

≥ 40 για υποβάσεις

 

1/ημέρα     

 

 

ή

 

1 δοκιμή / 250 μ.

 

Μετά τα 1.500μ.=> 1/500μ.

 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί όρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνεται ως μη βλαπτική η παιπάλη όταν ισχύει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις  :

α) το ποσοστό της παιπάλης ≤3%  ή άλλης τιμής ισχύουσας στον τόπο χρησιμοποίησης,

β) ικανοποιεί τις εθνικές απαιτήσεις για την δοκιμή  Ισοδύναμου Άμμου ,

γ) υφίσταται πολυετής πείρα για την καταλληλότητα του υλικού

1/εβδομάδα

Ποιοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης -

Δοκιμή Μπλε του Μεθυλενίου

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

-

Ισχύει αντίστοιχα ότι και για την Δοκιμή Ισοδυνάμου Άμμου

1/εβδομάδα

Δείκτης Πλαστικότητας P.I. = L.L. - P.L.

Στο διερχόμενο υλικό του κόσκινου Νο 40 

Όριο υδαρότητας:             L.L. 25

Όριο Πλαστικότητας:       P.L.

Δείκτης Πλαστικότητας:  P.I 3 για βάσεις

                                          P.I 4 για υποβάσεις

Εάν δεν υπάρχουν πηγές: P.I 5

1/ημέρα

ή

1 δοκιμή / 300 μ. ανά λωρίδα

ή

1 σειρά δοκιμών για κάθε 300mή για κάθε 3.000m2

Οι δοκιμές αυτές δεν περιλαμβάνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσικά

 

 

Πυκνότητα κόκκων

Χωρίς όρια

1 επιτόπου δοκιμή / 150 μ. μήκος οδού ανά λωρίδα και ανά στρώση.

Μετά τα 1.500μ.=> 1/300μ.

Χωρίς όρια

1/ 2 έτη

 

Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας

Χωρίς όρια

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Χωρίς όρια

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

 

Υδαταπορροφητικότητα

Χωρίς όρια

 

Σύμφωνα με ΕΝ 1097-6, clause 7

1   %  ð WA241

§                    2   %  ð WA242

1/ 2 έτη,

 

προηγείται των δοκιμών αντίστασης σε θερμικές και καιρικές μεταβολές

 

Σύμφωνα με ΕΝ 1097-6, annex B

0,5 %  ð WA240,5

> 0,5 %  ð WA24 Declared

Χωρίς απαιτήσεις ð WA24NR

 

Για μεγαλύτερες τιμές θα προσδιορίζεται :

§                    Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη       ή

§                    Αντοχή σε αποσάθρωση με θειικό μαγνήσιο

 

Ειδικά βάρη (Φαινόμενο και μικτό)

2,4-3 (*)

2/έτος (*)

³ 2

2/έτος

 

Φαινόμενο βάρος και % όγκου κενών

Χωρίς όρια

2/έτος (*)

Εφαρμόζεται μόνο στα ελαφροβαρή αδρανή

-

 

Σχέση υγρασίας / πυκνότητας -Τροποποιημένη μέθοδος Proctor

Μέθοδος  Δ.

Βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, %

Μέγιστη ξηρά πυκνότητα, kg/m3

Όριο> 95%

1 δοκιμή / 150 μ. μήκος οδού        ανά λωρίδα και ανά στρώση.

Μετά τα 1.500μ.=> 1/300μ.

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται

-

 

Φέρουσα ικανότητα – Δοκιμή του Καλιφορνιακού  λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR)

C.B.R.= διορθωμένη τιμή πίεσης x 100

          πρότυπη πίεση

 

δεν αναφέρεται συγκεκριμένο όριο ωστόσο αποτελεί σημαντική ένδειξη για το είδος του εδάφους

 

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται

-

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανικά

 

Αντοχή σε θρυμματισμό Los Angeles

LA 50%

Ανά πηγή υλικού ή λατομείου

 

20 ð LA 20

25 ð LA 25

30 ð LA 30

35 ð LA 35

40 ð LA 40

50 ð LA 50

60 ð LA 60

> 60 ð LA Declared

Χωρίς απαιτήσεις ð LA NR

2/ 1 έτος

 

Αντοχή σε κρούση

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

18 ð SZ 18

22 ð SZ 22

26 ð SZ 26

32 ð SZ 32

35 ð SZ 35

38 ð SZ 38

> 38 ð SZ Declared

Χωρίς απαιτήσεις ð SZ NR

2/ 1 έτος

 

Αντοχή σε φθορά –

Δοκιμή micro-Deval

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

-

  20 ð MDE 20

  25 ð MDE 25

  35 ð MDE 35

  50 ð MDE 50

>  50 ð MDE Declared

Χωρίς απαιτήσεις ð MDE NR

 

 

 

 

 

 

 

2/ 1 έτος

 

Ανθεκτικότητα σε θερμικές και καιρικές μεταβολές

Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Απώλεια μάζας:

1 %  ð F1

2 %  ð F2

4 %  ð F4

> 4 %  ð F Declared

Χωρίς απαιτήσεις     ð F NR

1/ 2 έτη

Αντοχή σε αποσάθρωση με θειικό μαγνήσιο (Υγεία)

Απώλεια υλικού 12%

Ανά πηγή υλικού ή λατομείου

 

Απώλεια μάζας:

18 %  ð MS18

25 %  ð MS25

35 %  ð MS 35

> 35 %  ð MS Declared

Χωρίς απαιτήσεις     ð MS NR

1/ 2 έτη

Sonnenbrand

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Απώλεια μάζας κατά τον Βρασμό   1 % :

 

Αύξηση Τιμής Κρούσης     5 % ð  SB SZ

Αύξηση Los Angeles          8 % ð  SB LA

2/ 1 έτος

Απώλεια μάζας κατά τον Βρασμό >  1 % :

 

Αύξηση Τιμής Κρούσης >5 %ðSB SZ Declared

Αύξηση Los Angeles      >8 %ðSB LA Declared

Χωρίς απαιτήσεις     ð SB NR

Χημικά

Θειικό άλας

ευδιάλυτο με οξύ

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Αδρανή εκτός της αερόψυκτου σκωρίας υψικαμίνου:

0,2 %  SO3                  ð  AS0,2

0,8 %  SO3                  ð  AS0,8

> 0,8 %  SO3                  ð  AS Declared

 

Αερόψυκτος σκωρία υψικαμίνου:

1,0 %  SO3                  ð  AS1,0

> 1,0 %  SO3                  ð  AS Declared

Χωρίς απαιτήσεις    ð  ASNR

Ολικό Θείο

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Αδρανή εκτός της αερόψυκτου σκωρίας υψικαμίνου:

1 %  S                            ð  S1

> 1 %  S                            ð  SDeclared

 

Αερόψυκτος σκωρία υψικαμίνου:

2 %  S                            ð  S2

> 2 %  S                             ð  SDeclared

Χωρίς απαιτήσεις   ð  SNR

Υλικά που αλλάζουν το

ρυθμό πήξης και

σκλήρυνσης των σταθεροποιημένων

μιγμάτων

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

i)   Δοκιμή υδροξειδίου του νατρίου

ii)  Δοκιμή φουλβικού οξέος 

iii) Δοκίμια κονιάματος:

·       Ώρα σκλήρυνσης 

·       Αντοχή σε θλίψη

1/  έτος

1/  έτος

1/  έτος

Σταθερότητα όγκου σκωριών σιδήρου

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Διόγκωση %

    5  ð V5

  7,5 ð V7,5

  10  ð V10

>  10  ð VDeclared

Χωρίς απαιτήσεις ð V NR

2/ 1 έτος

Σταθερότητα όγκου - Αποσύνθεση σιδήρου ή πυριτικού διασβεστίου των αερόψυκτων σκωριών υψικαμίνου

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

Απαγορεύεται η αποσύνθεση σιδήρου ή πυριτικού διασβεστίου των αερόψυκτων σκωριών υψικαμίνου

2/ 1 έτος

Υδατοδιαλυτά συστατικά

Η δοκιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς Κανονισμούς και πρότυπα

 

 

 

Βλαβερά συστατικά:  οργανικά και εκτεταμένα στερεά, μέταλλα ή πλαστικά

 

 

Όταν απαιτείται,

απαγορεύεται η ύπαρξη τέτοιων υλικών

 

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Πετρογραφική δομή

Απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις, σβώλων αργίλου, ευθρύπτων, αποσαθρωμένων τεμαχίων, χωμάτων.

Ανά πηγή υλικού ή λατομείου

 

Η πετρογραφική εξέταση και η κατηγοριοποίηση του πετρώματος είναι συχνά δυνατόν να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την συμπεριφορά του πετρώματος σε διάφορες καιρικές συνθήκες.

Μη επιθυμητά  πετρώματα:

·         κρυσταλλικός σχιστόλιθος,   φυλλίτης

·         κιμωλία, μάργα

·         αργιλικός σχιστόλιθος

·         πετρώματα χαλαρά συνδεδεμένα με αργιλικά ορυκτά

Προηγείται πολλών άλλων δοκιμών

Διαφυγή επικινδύνων ουσιών,

ιδιαίτερα

βαρέων μετάλλων

 

 

π.χ. ουσία Χ, εκφραζόμενη σε μm3

Όταν απαιτείται και σε περίπτωση αμφιβολιών

                             

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4