6.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

α) Εξόρυξη

 

Η εξόρυξη των πετρωμάτων που προορίζονται για παραγωγή αδρανών για βάσεις και υποβάσεις θα πρέπει να γίνεται σε υγιείς όγκους στο λατομείο, με απόρριψη:

 

 

β) Διαδικασία Θραύσης - Κοσκίνισης

 

Η παραγωγή του θραυστού υλικού για βάσεις και υποβάσεις θα πρέπει να γίνεται με τροφοδότηση του συγκροτήματος θραύσης – κοσκίνισης με καθαρό υλικό, απαλλαγμένο από σβώλους και κωμούς αργίλου όπως και κάθε ξένης προσμίξεως.

Tο θραυστό υλικό παράγεται κατόπιν μιας ή περισσοτέρων θραύσεων, γεγονός που εξαρτάται από την αρχική του προέλευση και κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούνται πολλαπλά θραυστικά μέσα, ανάλογα της προελεύσεως του αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής συστάσεως αυτού, της σκληρότητας, της αντοχής σε τριβή και κρούση, της αρχικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αυτού όσο και αυτής που επιδιώκεται.

Στην περίπτωση όπου τεμάχια του υλικού, το οποίο προορίζεται για θραύση, περιβάλλονται από ισχυρή συγκολλημένη άργιλο που δεν μπορεί να αποχωρισθεί με μηχανικά μέσα, ή δεν θα χρησιμοποιείται αυτό το υλικό ή θα υποβάλλεται σε πλύσιμο.  Η λύση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε αδρανή φυσικών αποθέσεων.

 

Ένα σύνηθες συγκρότημα θραύσης – κοσκίνισης αδρανών υλικών για παραγωγή αδρανών υλικών για βάσεις και υποβάσεις αποτελείται από:

· περιστροφικοί, κρουστικοί με ρότορα, οι πλέον διαδεδομένοι στην Ελλάδα

· θραυστήρες σιαγώνων, προς αποφυγή δημιουργίας πολύ λεπτόκοκκου υλικού

 

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή και στην ρύθμιση των μηχανημάτων θραύσης – κοσκίνισης, ώστε το τελικό προϊόν να παρουσιάζει σταθερότητα ποιοτικών χαρακτηριστικών και να είναι απαλλαγμένο από:

 

Σε περίπτωση που το υλικό ύστερα από την θραύση – κοσκίνιση δεν ικανοποιεί την απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση θα πρέπει να παράγεται με ανάμιξη και σύνθεση διαφορετικών κοκκομετρικών κλασμάτων με συγκεκριμένες αναλογίες έτσι ώστε το τελικό προϊόν να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές

 

γ) Έλεγχοι

 

Δοκιμές προκαταρκτικού τύπου πρέπει να πραγματοποιούνται, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των υλικών με τις προδιαγραφές, στις παρακάτω περιπτώσεις::

1.   Όταν πρόκειται για νέες πηγές λήψης αδρανών για τις οποίες ο παραγωγός δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ή δεν υφίσταται πολυετή πείρα

2. Όταν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην φύση του μητρικού πετρώματος ή στις συνθήκες της επεξεργασίας των αδρανών  που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών δοκιμών πρέπει να αποτελούν σημείο εκκίνησης του ελέγχου της παραγωγής αυτού του υλικού

 

Ο παραγωγός για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής του, λαμβάνοντας υπόψιν του τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγρφών.

 Μεταξύ των άλλων θα  πρέπει να περιλαμβάνονται διαδικασίες που να  διευκρινίζουν τους κανόνες συντήρησης και ρύθμισης των μηχανημάτων επεξεργασίας, δειγματοληψίας των υλικών κατά την διάρκεια της παραγωγής, μετατροπές της παραγωγικής διαδικασίας σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών, κλπ.

 

Ακόμη θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα εξής:

  Η συχνότητα των δοκιμών σχετίζεται με τις περιόδους παραγωγής: εβδομάδα, μήνας, έτος

  Οι απαιτήσεις για έλεγχο της παραγωγής μπορεί να εισάγουν οπτικούς ελέγχους. Οποιεσδήποτε διακυμάνσεις που επισημανθούν ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της συχνότητας των δοκιμών

  Όταν μια μετρηθείσα τιμή είναι κοντά σε ένα καθορισμένο όριο, η συχνότητα της δοκιμής μπορεί να αυξηθεί

  Κάτω από ειδικές συνθήκες οι συχνότητες των δοκιμών μπορεί να μειωθούν, όπως

 

Ο παραγωγός μπορεί να διαχειριστεί ένα μη συμμορφούμενο προϊόν ως εξής: