7.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

 

Είναι κοκκώδη θραυστά υλικά που χρησιμοποιούνται με προσθήκη θερμής ασφάλτου, ψυχρών γαλακτωμάτων κτλ. για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων, ήτοι ασφαλτικά σκυρωτά, ασφαλτικές βάσεις και ασφαλτικά σκυροδέματα

Τα αδρανή υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα θραυστά εκ λατομείου ή θραυστά φυσικά, καθώς και άλλα υλικά που προσδίδουν ειδικές ιδιότητες, όπως σκωρία υψικαμίνων, κομμάτια ύαλου, αντιτριβικά ορυκτά.

Οι κύριες κατηγορίες είναι οι εξής:

-          Αδρανή για ασφαλτικά σκυρωτά

-          Αδρανή για ασφαλτικές βάσεις

-          Αδρανή και filler για ασφαλτικό σκυρόδεμα