7.10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  1. ΥΠΕΧΩΔΕ – Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για ασφαλτικά έργα Α250, Α260, Α265 – 1966

  2. ΥΠΕΧΩΔΕ – Τεχνικές οδηγίες για κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης; από ασφαλτικό σκυρόδεμα – 1985

  3. ΕΛΟΤ EN 13043 – Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

  4. AASHTO – Standard specifications for transportation materials and methods of sampling and testing Part I&II – 14th edition – 1985

  5. ΑΘ. Φ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Οδοποιία, οδοστρώματα – υλικά, έλεγχος ποιότητας – 1η έκδοση – ISBN 960-7679-00-8

  6. ΔΗΜ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ – Πρότυπη μέθοδος συνθέσεως ασφαλτικού σκυροδέματος με τη μέθοδο Marshall για χρήση σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 (Πτυχιακή Εργασία) – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – 1993