7.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τα αδρανή υλικά ασφαλτομιγμάτων μπορούν να καταταχθούν στις εξής κατηγορίες με βάση τη χρήση και το μέγεθος:

 

 1. Χονδρόκοκκο αδρανές για ασφαλτικά σκυρωτά

 2. Χονδρόκοκκο αδρανές για ασφαλτικές βάσεις

 3. Λεπτόκοκκο αδρανές για ασφαλτικές βάσεις

 4. All-in αδρανές για ασφαλτικές βάσεις

 5. Χονδρόκοκκο αδρανές για ασφαλτικό σκυρόδεμα

 6. Λεπτόκοκκο αδρανές για ασφαλτικό σκυρόδεμα

 7. Filler για ασφαλτικό σκυρόδεμα

 8. All-in αδρανές για ασφαλτικό σκυρόδεμα

 9. Χονδρόκοκκο αδρανές για αντιολισθηρό ασφαλτικό σκυρόδεμα

 10. Λεπτόκοκκο αδρανές για αντιολισθηρό ασφαλτικό σκυρόδεμα

 11. Filler για ασφαλτικό αντιολισθηρό σκυρόδεμα

 12. All-in αδρανές για αντιολισθηρό ασφαλτικό σκυρόδεμα

 

Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται:

Στην παράγραφο 1.5 του οδηγού αναγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι ελέγχου και γίνεται συσχέτιση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές μεθόδους .