7.4.3. ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΤΠ Α-260 ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση τις ΠΤΠ

Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΤΠ ή συνήθης πρακτική

Όρια Υλικού με βάση το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

Ποσότητα 10 kg.

                                                                                 

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

M=6 . D1/2 Xpb

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Εξαρτάται από τις δοκιμές που ακολουθούν.

 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Kοκκομετρική Διαβάθμιση

Δεν προσδιορίζονται απαιτήσεις στα επιμέρους κλάσματα αλλά στο μίγμα. Τα αδρανή προσκομίζονται σε δύο τουλάχιστο κλάσματα (χονδρό-λεπτό) για την διαβάθμιση Ε ή και για τις υπόλοιπες διαβαθμίσεις αν υπάρχουν προβλήματα ομοιομορφίας.

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

Επιτρέπεται μίγμα 2 γειτονικών διαβαθμίσεων. Το υλικό προσδιορίζεται με 2 χαρακτηριστικές διαστάσεις Dd και με τις επιτρεπτές ανοχές ως προς το ολικό διερχόμενο.

(βλ. προσαρτημένο υποπίνακα)

1/εβδομάδα

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Όπως στην κοκκομετρική διαβάθμιση. Στο μίγμα πρέπει το διερχόμενο από τα 75μm να είναι ≤4 για τις Α έως Δ και ≤8 για την Ε.

Η παιπάλη προσδιορίζεται στο κόσκινο 0,063mm. Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται και από το επιτρεπτό ποσοστό της παιπάλης.

Κατηγορία        Ιδιότητα

f3                      £ 3

f10                    £ 10

f16                    £ 16

f22                    £ 22

fDeclared              > 22

fNR                   No requirement

1/εβδομάδα

Μπλε του μεθυλενίου

Δεν πρέπει να υπάρχουν αργιλικές προσμίξεις.

Δεν προδιαγράφεται σαφές όριο.

 

Αν η παιπάλη στο λεπτόκοκκο αδρανές ή στο all-in αδρανές (με D£8mm) είναι £3% δεν απαιτείται έλεγχος. Αν είναι μεταξύ 3% και 10%, προσδιορίζεται η τιμή του μπλε του μεθυλενίου για το κλάσμα £0,125mm. Αν είναι πάνω από 10%, τότε θεωρείται ότι περιέχει filler και εμπίπτει σε αυτές τις απαιτήσεις.

Κατηγορία        Ιδιότητα

MBF-10              £ 10g/kg           

MBF-25              £ 25g/kg           

MBF-Declared          > 25g/kg           

MBF-NR No requirement

2/έτος

Ισοδύναμο άμμου

Προσδιορίζεται από το μίγμα του υλικού για το διερχόμενο από τα 4,75mm. Πρέπει να είναι ³50.

1/μέρα

Δεν υπάρχει αναφορά. Προτιμάτε ο προσδιορισμός του μπλε του μεθυλενίου.

 

Γωνιώδες λεπτόκοκκων αδρανών

Μπορούν να είναι φυσικά ή λατομικά από θραύση, ή μίγμα αυτών με φυσικά.

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Ιδιότητα

ECS38               ³ 38

ECS35               ³ 35

ECS30               ³ 30

ECSDeclared     < 30

ECSNR             No requirement

1/μήνα

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ειδικά βάρη

(Φαινόμενο και μικτό)

Υποθέτονται αδρανή κανονικού βάρους, με μέσο φαινόμενο ειδικό βάρος 2,6-2,7. Δεν υπάρχει σαφής απαίτηση. Τα ειδικά βάρη πρέπει να ελέγχονται για τον υπολογισμό της σύνθεσης.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί. Αν η περιεχόμενη ποσότητα του filler είναι >10%, πρέπει να προσδιοριστεί και για το κλάσμα <0,125mm κατόπι ξηράς κοσκίνησης.

1/διετία

Φαινόμενο βάρος και ποσοστό όγκου κενών

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί εφόσον απαιτηθεί.

1/διετία

Ποσοστό όγκου κενών ξηρού συμπυκνωμένου filler (Rigden)

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Αν η περιεχόμενη ποσότητα του filler είναι >10%, πρέπει να προσδιοριστεί για το κλάσμα <0,125mm κατόπι ξηράς κοσκίνησης αν απαιτηθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα            SDR

v28/38                 28 – 38 £4

v38/45                 38 – 45 £4

v28/45                 28 – 45 £4

v44/55                 44 – 55 £4

vDeclared  -------Declared-------

vNR       ---No requirement---

όπου SDR το επιτρεπτό εύρος με βάση τους 20 τελευταίους προσδιορισμούς.  Το 90% των τιμών πρέπει να είναι εντός των ορίων (SDR) και το 100% εντός των ορίων της κατηγορίας.

2/έτος

Delta ring and ball

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Αν η περιεχόμενη ποσότητα του filler είναι >10%, πρέπει να προσδιοριστεί για το κλάσμα <0,125mm κατόπι ξηράς κοσκίνησης αν απαιτηθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα (°C)

ΔR&B 8/16         8 – 16

ΔR&B 17/25       17 – 25

ΔR&B 8/25         8 – 25

ΔR&B 25            >25

ΔR&BDeclared   ---Declared---

ΔR&BNR           ---No requirement---

2/έτος

Bitumen number

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Αν η περιεχόμενη ποσότητα του filler είναι >10%, πρέπει να προσδιοριστεί για το κλάσμα <0,125mm κατόπι ξηράς κοσκίνησης αν απαιτηθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα            SDR

BN28/39             28 – 39 £6

BN40/52             40 – 52 £6

BN53/62             53 – 62 £6

BNDeclared                      -------Declared------

BNNR               ---No requirement--

όπου SDR το επιτρεπτό εύρος με βάση τους 20 τελευταίους προσδιορισμούς.  Το 90% των τιμών πρέπει να είναι εντός των ορίων (SDR) και το 100% εντός των ορίων της κατηγορίας.

2/έτος

Ανθεκτικότητα

Υδατοαπορροφητικότητα

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Χρησιμοποιείται ως δοκιμή προδιαλογής του υλικού για χαρακτηρισμό ως ανθεκτικό σε ψύξη απόψυξη. Ελέγχεται αν το υλικό εμπίπτει στην απαιτούμενη κατηγορία. Πρέπει να δηλωθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα

WA1                 £1

WA2                 £2

WADeclared         >2

WANR              No requirement

1/διετία

Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη

 

Αντοχή σε αποσάθρωση με θεϊκό μαγνήσιο (Υγεία)

Πρέπει με θειικό μαγνήσιο να είναι Soundness £12% για το μίγμα.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Προδιαγράφεται η κατηγορία. Αν η υδατοαπορροφητικότητα είναι μικρότερη από 0,5% το υλικό θεωρείται ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Κατηγορία        % απώλεια μάζας

                        Σε Ψύξη-Απόψυξη

F1                     £1

F2                     £2

F4                     £4

FDeclared              >4

FNR                   No requiement

 

Κατηγορία        Δοκιμή MgSO4

MS18                £18

MS25                £25

MS35                £35

MSDeclared                      >35

MSNR               No requirement

1/διετία

Αντοχή σε θερμικό shock

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Συνάφεια με ασφαλτικά συνδετικά υλικά

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Sonnenbrand of basalt

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Κατηγορία        Ιδιότητα

SB1/5                Boiling Test £ 1

                        Impact Test £ 5

SB1/8                Boiling Test £ 1

                        Los Angeles £ 8

SBDeclared           Boiling Test > 1

                        Impact Test > 8

SBNR                No requirement

2/έτος

Χημικά χαρακτηριστικά

Διαλυτότητα στο νερό

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Αν η περιεχόμενη ποσότητα του filler είναι >10%, πρέπει να προσδιοριστεί για το κλάσμα <0,125mm κατόπι ξηράς κοσκίνισης αν απαιτηθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα

WS10                £10

WSDeclared          >10

WSNR               No requirement

1/διετία

Αποδιοργάνωση πυριτικού διασβεστίου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Αποδιοργάνωση σιδήρου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Σταθερότητα όγκου σκωρίας σιδήρου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Διόγκωση

V3,5                  £3,5

V6,5                  £6,5

V10                   £10

VDeclared             >10

VNR                  No requirement

2/έτος

Χονδρόκοκκες ελαφροβαρείς οργανικές προσμίξεις

 

Άλλες προσμίξεις

Πρέπει να είναι «καθαρά», χωρίς αποσαθρωμένα τεμάχια, αργιλικές επικαλύψεις και βώλους και γενικά περιβλήματα και προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την αντοχή του ασφαλτομίγματος. Δεν αναφέρονται σαφή όρια.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Ιδιότητα

LPC0,1              £0,1

LPC0,5              £0,5

LPCDeclared         >0,5

LPCNR              No requirement

1/έτος

Πετρογραφικά χαρακτηριστικά 

Δεν υπάρχουν συστάσεις.

 

Η εξέταση θα δείξει την πιθανή ύπαρξη ασθενών ή ισχυρά απορροφητικών κόκκων, επικίνδυνων για την ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγχονται τα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού. Πρέπει να αποφεύγονται: σχίστης, μίκα, φυλίτης, κιμωλία, μάργα, σχιστόλιθος, πυρόλιθος,  μεταμορφωσιογενής πορόλιθος ή κόκκοι συσσωματωμένοι με άργιλο.

1/πενταετία