7.4.5. ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΤΠ Α-265 ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

 

 

Χαρακτηριστικά

Όρια υλικού με βάση τις ΠΤΠ

Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΤΠ ή συνήθης πρακτική

Όρια Υλικού με βάση το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ

Γενικά

Δειγματοληψία

Ποσότητα 30-40 kg.

                                                                                 

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

M=6 . D1/2 Xpb

Προηγείται όλων των δοκιμών

Μείωση εργαστηριακού Δείγματος

Εξαρτάται από τις δοκιμές που ακολουθούν.

 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Kοκκομετρική Διαβάθμιση

Τα αδρανή προσκομίζονται σε δύο ή παραπάνω κλάσματα (χονδρό-λεπτό-παιπάλη). Επιτρέπεται all-in για την περίπτωση μίγματος <1/2“ όταν υπάρχει ομοιομορφία παραγωγής. Τα όρια για το χονδρόκοκκο αδρανές ορίζονται για 4 τύπους: Α, Β, Γ, Δ.

 

 

Άνοιγμα           ------ Τύπος ------

βροχίδας           A                        B           

37,5mm            100                       ---

25mm            90-100                    100

19mm               ---                      90-100

12,5mm          25-60                      ---

9,5mm              ---                       20-55

4,75mm           0-10                      0-10

2mm                 0-5                        0-5

 

Άνοιγμα           ------ Τύπος ------

βροχίδας           Γ                        Δ           

19mm               100                      ---

12,5mm        90-100                   100

9,5mm           40-75                  90-100

4,75mm          5-25                    10-30

2mm                0-5                      0-10

α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό,

β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας.

Αν τα χονδρόκοκκα αδρανή εναποτίθενται σε μεγάλους σωρούς πρέπει να γίνονται συχνά κοκκομετρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Επιτρέπεται μίγμα 2 γειτονικών διαβαθμίσεων. Το υλικό προσδιορίζεται με 2 χαρακτηριστικές διαστάσεις Dd και με τις επιτρεπτές ανοχές ως προς το ολικό διερχόμενο.

(βλ. προσαρτημένο υποπίνακα)

1/εβδομάδα

Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης

Η παιπάλη προσδιορίζεται στο κόσκινο 0,063mm. Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται και από το επιτρεπτό ποσοστό της παιπάλης.

Κατηγορία        Ιδιότητα

f0,5                    £ 0,5

f1                      £ 1

f2                      £ 2

f4                      £ 4

fDeclared           > 4

fNR                   No requirement

1/εβδομάδα

Δείκτης Πλακοειδούς

 

Δείκτης  Σχήματος

Όσο το δυνατό κυβικής μορφής και απαλλαγμένα από πλακοειδής και επιμήκης κόκκους.

Χωρίς σαφές όριο.

 

Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται από την τιμή του δείκτη πλακοειδούς και συμπληρωματικά από το δείκτη σχήματος αν απαιτηθεί.

Flakiness Index:

FI £ 15® FI15     FI £ 30® FI30

FI £ 20® FI20     FI £ 35® FI35

FI £ 25® FI25     FI £ 50® FI50

FI > 50® FIDeclared

No requirement® FINR

Shape Index:

SI £ 15® SI15     SI £ 30® SI30

SI £ 20® SI20     SI £ 35® SI35

SI £ 25® SI25     SI £ 50® SI50

SI > 50® SIDeclared

No requirement® SINR

1/μήνα

Ποσοστό θραυσμένων  επιφανειών

Μπορούν να είναι φυσικά ή λατομικά και πρέπει να προέρχονται από πολλαπλή θραύση.

Πρέπει >50%   του υλικού του >No4 να έχει κόκκους με τουλάχιστο 1 επιφάνεια από θραύση.

 

Όταν απαιτείται προσδιορίζεται και προδιαγράφεται η κατηγορία.

Κατηγορία        Ποσοστό από:

                        Ολική/Μερική ή

                        χωρίς Θραύση

C100/0    90-100  100       0

C95/1     30-100  95-100  0-1

C90/1     30-100  90-100  0-1

C50/10                50-100  0-10

C50/30                50-100  0-30

CDeclared             <50       >30

CNR      ---No requirement---

1/μήνα

Φυσικά χαρακτηριστικά

Αντοχή σε φθορά και κρούση Los Angeles

 

Impact Value

LA £ 40 % για το μίγμα.

Πρέπει η τιμή από παρτίδα σε παρτίδα υλικού να είναι περίπου η ίδια, ώστε το υλικό να κρίνεται ομοιογενές. Δεν υπάρχει σαφές επιτρεπτό όριο διακύμανσης.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Προδιαγράφεται η κατηγορία. Είναι η δοκιμή αναφοράς για την αντοχή σε φθορά του αδρανούς.

Εναλλακτική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός Impact Value.

Κατη-   LA       Κατηγ. LA

γορία                γορία               

LA15     £15       LA30     £30

LA20     £20       LA40     £40

LA25     £25       LA50     £50

LADeclared >50

LANR    No requirement

 

Κατη-   Impact  Κατη-     Impact

γορία.   Value   γορία.       Value  

SZ18     £18       SZ26        £26

SZ22     £22       SZ32          £32

SZDeclared >32

SZNR    No requirement

1/έτος

Αντίσταση σε Polishing (PSV)

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Προδιαγράφεται η κατηγορία για στρώσεις κυκλοφορίας μόνο.

1/έτος

Αντίσταση σε επιφανειακή απότριψη (AAV)

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

 

Αντοχή σε φθορά με τη δοκιμή micro-Deval

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατη-   Micro   Κατη-            Micro

γορία    Deval   γορία            Deval

MDE10  £10       MDE25  £25

MDE15  £15       MDE35  £35

MDE20  £20            MDEDeclared    >35

MDENR  No requirement

 

1/έτος

Ειδικά βάρη

(Φαινόμενο και μικτό)

Υποθέτονται αδρανή κανονικού βάρους, με μέσο φαινόμενο ειδικό βάρος 2,6-2,7. Δεν υπάρχει σαφής απαίτηση. Τα ειδικά βάρη πρέπει να ελέγχονται για τον υπολογισμό της σύνθεσης.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί.

1/διετία

Φαινόμενο βάρος και % όγκου κενών

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί εφόσον απαιτηθεί.

1/διετία

Ανθεκτικότητα

Υδατοαπορροφητικότητα

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Χρησιμοποιείται ως δοκιμή προδιαλογής του υλικού για χαρακτηρισμό ως ανθεκτικό σε ψύξη απόψυξη. Ελέγχεται αν το υλικό εμπίπτει στην απαιτούμενη κατηγορία. Πρέπει να δηλωθεί.

Κατηγορία        Ιδιότητα

WA1                 £1

WA2                 £2

WADeclared         >2

WANR              No requirement

1/διετία

Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη

 

Αντοχή σε αποσάθρωση με θεϊκό μαγνήσιο (Υγεία)

Πρέπει με θειικό μαγνήσιο να είναι Soundness £ 9% για το μίγμα.

α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,

β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας

Προδιαγράφεται η κατηγορία. Αν η υδατοαπορροφητικότητα είναι μικρότερη από 0,5% το υλικό θεωρείται ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Κατηγορία        % απώλεια μάζας

                        Σε Ψύξη-Απόψυξη

F1                     £1

F2                     £2

F4                     £4

FDeclared              >4

FNR                   No requiement

 

Κατηγορία        Δοκιμή MgSO4

MS18                £18

MS25                £25

MS35                £35

MSDeclared          >35

MSNR               No requirement

1/διετία

Αντοχή σε θερμικό shock

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Συνάφεια με ασφαλτικά συνδετικά υλικά

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.

1/διετία

Sonnenbrand of basalt

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Κατηγορία        Ιδιότητα

SB1/5                Boiling Test £ 1

                        Impact Test £ 5

SB1/8                Boiling Test £ 1

                        Los Angeles £ 8

SBDeclared           Boiling Test > 1

                        Impact Test > 8

SBNR                No requirement

2/έτος

Χημικά χαρακτηριστικά

Αποδιοργάνωση πυριτικού διασβεστίου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Αποδιοργάνωση σιδήρου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.

2/έτος

Σταθερότητα όγκου σκωρίας σιδήρου

Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.

 

Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Διόγκωση

V3,5                  £3,5

V6,5                  £6,5

V10                   £10

VDeclared             >10

VNR                  No requirement

2/έτος

Χονδρόκοκκες ελαφροβαρείς οργανικές προσμίξεις

 

Άλλες προσμίξεις

Πρέπει να είναι «καθαρά», χωρίς αποσαθρωμένα τεμάχια, αργιλικές επικαλύψεις και βώλους και γενικά περιβλήματα και προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την αντοχή του ασφαλτομίγματος. Δεν αναφέρονται σαφή όρια.

 

Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.

Κατηγορία        Ιδιότητα

LPC0,1              £0,1

LPC0,5              £0,5

LPCDeclared         >0,5

LPCNR              No requirement

1/έτος

Πετρογραφικά χαρακτηριστικά 

Δεν υπάρχουν συστάσεις.

 

Η εξέταση θα δείξει την πιθανή ύπαρξη ασθενών ή ισχυρά απορροφητικών κόκκων, επικίνδυνων για την ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγχονται τα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού. Πρέπει να αποφεύγονται: σχίστης, μίκα, φυλίτης, κιμωλία, μάργα, σχιστόλιθος, πυρόλιθος,  μεταμορφωσιογενής πορόλιθος ή κόκκοι συσσωματωμένοι με άργιλο.

1/πενταετία