7.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

α) Εξόρυξη

Η εξόρυξη των πετρωμάτων που προορίζονται για χρήση σε ασφαλτικά θα  πρέπει να γίνεται σε υγιείς όγκους στο λατομείο, με απόρριψη:

 

β) Διαδικασία Θραύσης- Κοσκίνισης

Ένα σύνηθες συγκρότημα θραύσης – κοσκίνισης αδρανών για χρήση σε ασφαλτικά

αποτελείται από:

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή και στην ρύθμιση των μηχανημάτων θραύσης καθώς και στην τροφοδοσία ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα τελικά προιόντα όπως :

 

γ) Έλεγχοι παραγωγής

Το σύστημα ελέγχου της παραγωγής πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: