7.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

Ονοματολογία

Σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές και κανονισμούς η ονοματολογία που χρησιμοποιείται για τα διάφορα κλάσματα και για τις διαφορετικά είδη ασφαλτικών μιγμάτων είναι η ακόλουθη:

Για τα ασφαλτικά σκυρωτά: Σκύρα με μέγιστο κόκκο 2 ½’’

Για τις ασφαλτικές βάσεις: α) Χαλίκι με μέγιστο κόκκο 1 ½’’,ή 1’’, β) γαρμπίλι με μέγιστο κόκκο ¾’’, ή ½’’,γ) άμμος, δ) 3Α

Για το ασφαλτικό σκυρόδεμα: α) Χαλίκι με μέγιστο κόκκο 1 ½’’,ή 1’’, β) γαρμπίλι με μέγιστο κόκκο ¾’’, ή ½’’,γ) άμμος, δ) παιπάλη, ε) 3Α για χρήση σε ασφαλτοσκυρόδεμα μεγίστου κόκκου ½ ’’

 

Συμφωνία αγοραστή-προμηθευτή

Όλα τα χρησιμοποιούμενα στο Έργο υλικά υπόκεινται αρχικά σε έλεγχο ποιότητας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου. Για αυτόν τον σκοπό η Υπηρεσία, παρουσία του Αναδόχου, προχωρεί στην λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Τα υλικά χρησιμοποιούνται στο Έργο μόνο μετά την εξέτασή τους και κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως αυτών.

Ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία και η προσωρινή, μέσω της ανωτέρω εγκρίσεως, αποδοχή χρησιμοποίησης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας των υλικών αυτών δεδομένου ότι είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή.

Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται και η συχνότητα δειγματοληψιών, εκτός αυτών που προδιαγράφονται, εναπόκεινται και στην κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίπτει οποιοδήποτε υλικό ακατάλληλης ποιότητας (κοκκομετρική διαβάθμιση, υγεία, πλαστικότητα, κ.λ.π.)