ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

   

αδρανές

aggregate

αερική άσβεστος

air lime

αναφλεξιμότητα

combustibility

ανόργανο συνθετικό υλικό 

inorganic binder

αντοχή πρόσφυσης

bond strength

απορρόφηση 

absorption

απορρόφηση νερού τριχοειδών

capillary water absorption

αστάρωμα

undercoat

διαπερατότητα

permeability

διείσδυση βελόνας

plunger penetration

δομική άσβεστος       

building lime

έγχρωμο εξωτερικό επίχρισμα

coloured rendering mortar

ένεμα

grout

εξωτερικό επίχρισμα 

external render

επίχρισμα ανακαίνισης

renovation mortar

επίχρισμα ελαφροβαρές

lightweight mortar

εργοταξιακό κονίαμα

site-made mortar

εσωτερικό επίχρισμα

internal plaster

θερμική αγωγιμότητα

thermal conductivity

θερμομονωτικό επίχρισμα 

thermal insulating mortar

θλιπτική αντοχή 

compressive strength

καμπτική αντοχή

flexural strength

κατακράτηση νερού

water retentivity

κονίαμα

mortar

κονίαμα γενικής χρήσης

general purpose mortar

κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής 

factory made mortar

κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής σε ημιτελή μορφή

semi-finished factory made mortar

κονίαμα με συγκεκριμένη σύνθεση

prescribed mortar

κονίαμα μιας στρώσης για εξωτερική χρήση 

one coat external render

κριτήριο συμμόρφωσης 

conformity criteria

νωπό κονίαμα 

fresh mortar

περιεχόμενος αέρας

air content

πεταλίδες

pitting και popping

προαναμεμιγμένο ασβεστοκονίαμα 

premixed lime-sand-mortar

προετοιμασμένο κονίαμα 

prebatched mortar

πρόσθετο 

addition

πρόσμικτο 

admixture

στρώση

coat

συνεκτικότητα 

consistence

συνδετικό υλικό 

binder

σύνθεση

composition

σχεδιασμένο κονίαμα 

designed mortar

τελική στρώση

final coat

τράπεζα εξαπλώσεως 

flow table

υδραυλική άσβεστος 

hydraulic lime

υπόστρωμα

background

φαινόμενη πυκνότητα 

bulk density

χρόνος εργασιμότητας

workable life

 

 

AΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

   

absorption 

απορρόφηση

addition

πρόσθετο

admixture  

πρόσμικτο

aggregate

αδρανές

air content 

περιεχόμενος αέρας

air lime

αερική άσβεστος

background

υπόστρωμα

binder

συνδετικό υλικό

bond strength

αντοχή πρόσφυσης

building lime

δομική άσβεστος

bulk density

φαινόμενη πυκνότητα

capillary water absorption

απορρόφηση νερού τριχοειδών

coat 

στρώση

coloured rendering mortar 

έγχρωμο εξωτερικό επίχρισμα

combustibility 

αναφλεξιμότητα

composition

σύνθεση

compressive strength 

θλιπτική αντοχή

conformity criteria 

κριτήριο συμμόρφωσης

consistence

συνεκτικότητα

designed mortar 

σχεδιασμένο κονίαμα

external render

εξωτερικό επίχρισμα

factory made mortar  

κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής

final coat 

τελική στρώση

flexural strength 

καμπτική αντοχή

flow table

τράπεζα εξαπλώσεως

fresh mortar

νωπό κονίαμα

general purpose mortar 

κονίαμα γενικής χρήσης

grout

ένεμα

hydraulic lime 

υδραυλική άσβεστος

inorganic binder 

ανόργανο συνθετικό υλικό

internal plaster 

εσωτερικό επίχρισμα

lightweight mortar

επίχρισμα ελαφροβαρές

mortar

κονίαμα

one coat external render

κονίαμα μιας στρώσης για εξωτερική χρήση

permeability

διαπερατότητα

pitting και popping 

πεταλίδες

plunger penetration 

διείσδυση βελόνας

prebatched mortar

προετοιμασμένο κονίαμα

premixed lime-sand-mortar 

προαναμεμιγμένο ασβεστοκονίαμα

prescribed mortar 

κονίαμα με συγκεκριμένη σύνθεση

renovation mortar

επίχρισμα ανακαίνισης

semi-finished factory made mortar 

κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής σε ημιτελή μορφή

site-made mortar 

εργοταξιακό κονίαμα

thermal conductivity

θερμική αγωγιμότητα

thermal insulating mortar 

θερμομονωτικό επίχρισμα

undercoat

αστάρωμα

water retentivity 

κατακράτηση νερού

workable life

χρόνος εργασιμότητας