2.2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Σήμανση - Τυποποίηση

 

 

1.     Ορισμός

Τα κονιάματα δόμησης για γενική χρήση είναι εκείνα, που προορίζονται για αρμούς πάχους μεγαλύτερου από 3 mm και δεν απαιτείται να έχουν θερμομονωτικές ιδιότητες. Μπορούν να εφαρμοστούν ως συνδετικό-συγκολλητικό μεταξύ συνηθισμένων δομικών στοιχείων (λίθων, τούβλων, τσιμεντόλιθων, ελαφροβαρών στοιχείων κτλ) στην τοιχοποιία.

 

2.     Κανονιστικές παραπομπές

Τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις ιδιότητες των κονιαμάτων δόμησης και τον ποιοτικό τους έλεγχο είναι τα ακόλουθα :

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Δειγματοληψία κονιαμάτων και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμές.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-3:1999 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός συνεκτικότητας νωπού κονιάματος (με τράπεζα εξαπλώσεως)
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας νωπού κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-7:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα νωπού κονιάματος.
ΕΝ 1015-8 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός κατακράτησης νερού από το νωπό κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας και χρόνου διόρθωσης νωπού κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας σκληρυμένου κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11:   2000

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης  Προσδιορισμός καμπτικής και θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου κονιάματος. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-17:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διαλυτά άλατα στο κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1052-3:2002 Μέθοδοι ελέγχου τοιχοποιίας - Προσδιορισμός της αρχικής αντοχής σε διάτμηση.
ΕΛΟΤ ΕΝ 993-1:1995

Μέθοδοι δοκιμής πυρίμαχων προϊόντων συμπαγούς μορφής - Μέρος 1: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας, φαινόμενο πορώδους και απολύτου πορώδους

 

3.     Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης. :

Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία αυτή είναι συμπαγή , φυσικά ή θραυστά, πυριτικά ή ασβεστολιθικά.

Ο μέγιστος κόκκος κυμαίνεται αναλόγως του αρμού, που προβλέπεται στην τοιχοποιία. Συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 2-4 mm, αλλά μπορεί να φθάσει και τα 8 mm.

 

4.     Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.

Οι κύριες ιδιότητες είναι οι εξής :

Ιδιότητες νωπού κονιάματος:

Χρόνος εργασιμότητας 

Συνεκτικότητα 

Περιεχόμενος αέρας 

Κατακράτηση νερού 

Πυκνότητα νωπού κονιάματος 

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα

 

Ιδιότητες σκληρυμένου κονιάματος

Θλιπτική αντοχή 

Αντοχή αποκόλλησης

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Όταν πρόκειται για κονιάματα εργοστασιακής παραγωγής ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει τις τιμές των εξής χαρακτηριστικών :

°        Ελάχιστος χρόνος εργασιμότητας.

°        Κατηγορία θλιπτικής αντοχής.

°        Η περιεκτικότητα σε ασβέστη (αν είναι μεγαλύτερη του 50% του συνόλου των συνδετικών υλικών)

 

5.     Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.

 

6.     Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.

Αναλόγως του τρόπου παραγωγής του κονιάματος διαφέρει και ο τρόπος  με τον οποίο είναι δυνατόν να διεξαχθεί ο ποιοτικός έλεγχος.

 

Για τα εργοταξιακά κονιάματα και τα εργοστασιακά ημιτελούς μορφής, που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο :

·       Έλεγχος πρώτων υλών : Έλεγχος κοκκομετρίας αδρανών, ποιοτικά χαρακτηριστικά ασβέστου, ποιοτικά χαρακτηριστικά τσιμέντου

·       Έλεγχος νωπού - σκληρυμένου κονιάματος : Έλεγχος πυκνότητας (άμεσος έλεγχος αναλογίας νερού), έλεγχος θλιπτικής αντοχής.

Για τους παραπάνω ελέγχους είναι απαραίτητη η συνεργασία του εργοταξίου με ένα εργαστήριο δοκιμών, που μπορεί να διεξάγει τους ανωτέρω ελέγχους και να δώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

 

Για τα εργοστασιακά κονιάματα ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.

 

7.     Σήμανση - Τυποποίηση

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.