2.4. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Σήμανση - Τυποποίηση

 

 

1.     Ορισμός

Τα ελαφροβαρή κονιάματα δόμησης είναι εκείνα, τα οποία έχουν φαινόμενη πυκνότητα ξηρού σκληρυμένου £1500 kg/m3.

Η εφαρμογή τους προσφέρει το πλεονέκτημα της ελάττωσης των θερμικών απωλειών από τους αρμούς στην περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών δομικών στοιχείων και της επίτευξης τοιουτοτρόπως του επιθυμητού συντελεστή θερμομόνωσης για την τοιχοποιία.

 

2.     Κανονιστικές παραπομπές

Τα  ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις ιδιότητες των κονιαμάτων δόμησης και τον ποιοτικό τους έλεγχο είναι τα ακόλουθα :

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Δειγματοληψία κονιαμάτων και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμές.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-3:1999 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός συνεκτικότητας νωπού κονιάματος (με τράπεζα εξαπλώσεως)
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας νωπού κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-7:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα νωπού κονιάματος.
ΕΝ 1015-8 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός κατακράτησης νερού από το νωπό κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9: 2000    

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας και χρόνου διόρθωσης νωπού κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας σκληρυμένου κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης  Προσδιορισμός καμπτικής και θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-17:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διαλυτά άλατα στο κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1052-3:2002 Μέθοδοι ελέγχου τοιχοποιίας - Προσδιορισμός αρχικής αντοχής σε διάτμηση
ΕΛΟΤ ΕΝ 993-1:1995

Μέθοδοι δοκιμής πυρίμαχων προϊόντων συμπαγούς μορφής - Μέρος 1: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας, φαινόμενο πορώδους και απολύτου πορώδους

ΕΛΟΤ ΕΝ 1745:2002

Τοιχοποιία και προϊόντα για τοιχοποιία - Μέθοδοι προσδιορισμού  των θερμικών μεθόδων σχεδιασμού.

           

3.     Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης.

Για την επίτευξη της απαιτούμενης φαινόμενης πυκνότητας απαιτείται η χρήση ελαφροβαρούς αδρανούς κατάλληλα εγκεκριμένης καταλληλότητας. Ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει το είδος των αδρανών, που περιέχονται στο κονίαμα.

Για να επιτευχθούν τα γενικά και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων στις συνθέσεις με ελαφροβαρή αδρανή, καθίσταται αναγκαία η χρήση καταλλήλων προσμείκτων σε συγκεκριμένες αναλογίες.

Η ιδιαιτερότητα αυτή προϋποθέτει την βιομηχανική παραγωγή των κονιαμάτων αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ανάμειξη και ομογενοποίηση των συστατικών.

 

4.     Ποιoτικά  χαρακτηριστικά

Τα ελαφροβαρή κονιάματα πρέπει να πληρούν τις ιδιότητες που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια για το νωπό και το σκληρυμένο κονίαμα, επιπροσθέτως δε και τις παρακάτω απαιτήσεις :

 

Πυκνότητα ξηρού σκληρυμένου κονιάματος

Για να χαρακτηριστεί ένα κονίαμα δόμησης ελαφροβαρές δεν πρέπει η πυκνότητά του σε ξηρή σκληρυμένη μορφή προσδιορισμένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10, να υπερβαίνει τα 1500 kg/m3. Ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει την μέγιστη τιμή πυκνότητας, που ισχύει για το κονίαμα. Η μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10 για κονίαμα , που δειγματοληπτήθηκε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2,  δεν πρέπει να υπερβαίνει την δηλωμένη τιμή.

 

Θερμική αγωγιμότητα

Ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα σχετικά με τη θερμική αγωγιμότητα του ελαφροβαρούς κονιάματος δόμησης, με αναφορά το ΕΛΟΤ ΕΝ 1745.

 

5.     Τεχνικές εφαρμογής

Iσχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια των κονιαμάτων δόμησης

 

6.   Έλεγχος ποιότητας

Iσχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια των κονιαμάτων δόμησης

 

7.   Σήμανση - Τυποποίηση

Iσχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια των κονιαμάτων δόμησης