3.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
 

1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1    Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Εξωτερικό επίχρισμα μιας στρώσης καλείται ένα σχεδιασμένο επίχρισμα για εξωτερική χρήση που εφαρμόζεται σε μια στρώση, συνήθως έγχρωμο, και το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις ενός συστήματος πολλών στρώσεων για εξωτερική χρήση.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

Το max μέγεθος κόκκου της άμμου κυμαίνεται από 0,5 έως 1 mm, αλλά επιτρέπεται έως και 2 mm, ανάλογα με την επιθυμητή μορφή της επιφάνειας.

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Το κονίαμα είναι συνήθως τύπου CS II, όμως το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 επιτρέπει και τύπου CS I, CS IΙΙ και CS IV.  Στο ίδιο πρότυπο το κονίαμα για να πληροί τις απαιτήσεις για την απορρόφηση νερού λόγω δράσης τριχοειδών πρέπει να είναι τύπου W1 ή W2.

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια ( 1  και 3.1 ) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.