6.2. ΕΝΕΜΑΤΑ

 

 

 

1.           Ορισμοί, περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

 

 

1.   Ορισμοί, περιγραφή

Τα ενέματα είναι μεγάλης ρευστότητας αναμίγματα συνδετικής κονίας + νερού (λόγος νερού / κονίας ³ 1) με ή χωρίς την παρουσία πολύ λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού (πούδρα ή λεπτή άμμος) τα οποία εισάγονται με πίεση (£1 atm.) μέσα στις ρωγμές με κατάλληλο σύστημα. Εφαρμόζονται κυρίως για την πλήρωση και αποκατάσταση της συνέχειας ρηγματωμένου ιστού σκυροδέματος ή τοιχοποιίας με ρωγμές σχετικά μεγάλου βάθους (όχι επιφανειακές).

 

Διακρίνονται δύο κατηγορίες ενεμάτων:

Η σφράγιση των ρωγμών με ρητίνες μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της   διάβρωσης λόγω απανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων μέσω των ρωγμών

 

2.   Κανονιστικές παραπομπές

1.     ASTM C 404-76:  Specification for Aggregate for Masonry Grout

2.    ASTM C 476-80: Specification for Grout for Reinforced and non-reinforced masonry

3.     ASTM C 928-80: Specification for Packaged, Dry, Rapid-Hardening cementitious Materials for Concrete Repair

4.     ASTM C937-80:  Specification for Grout Fluidifier for Preplaced-Aggregate Concrete

5.   ASTM C941-81: Test Method for Water Retentivity of Grout Mixtures for Preplaced Aggregate Concrete in the laboratory

6.     ASTM C942-81: Test Method for Compressing Strong of Grouts for Preplaced Aggregate

      Concrete in the laboratory

7.     ASTM C953-81: Test Method for Time Setting of Grout for Preplaced Aggregate Concrete in the laboratory

 

3.   Πρώτες ύλες

Το συνδετικό υλικό των τσιμεντενεμάτων μπορεί να είναι Portland τσιμέντο ή μίγμα τσιμέντου και πουζολανικών υλικών (π.χ. μηλαϊκή γη, ιπτάμενη τέφρα). Ο μέγιστος κόκκος του αδρανούς υλικού καθορίζεται από το άνοιγμα της ρωγμής. Χρησιμοποιούνται πρόσμικτα όπως είναι οι ρευστοποιητές για να ελαττωθεί η απαιτούμενη ποσότητα νερού και να αυξηθεί η αντοχή ή ακόμη και  expanding agents (η χρήση no shrinkage cement) για να περιορισθεί η ρηγμάτωση κατά την σκλήρυνση του τσιμεντενέματος .

 

Σε αποκατάσταση τοιχοποιιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένο με υδράσβεστο + ποζολάνη τσιμέντο Portland, ως κονία.

 

Τα υλικά των εποξειδικών ενεμάτων αναμιγνύονται με αναλογίες που προτείνονται από τον προμηθευτή.

 

4.   Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η αποτελεσματικότητα των τσιμεντενεμάτων καθορίζεται από το σωστό σχεδιασμό του αναμίγματος και τη σωστή εφαρμογή του. Το ένεμα πρέπει να έχει ικανοποιητική ρευστότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την παρασκευή του ώστε να είναι δυνατή η διείσδυσή του στο πλέγμα των ρωγμών (άρα είναι επιθυμητή η επιβραδυντική δράση ενός πρόσμικτου).

 Συγχρόνως πρέπει να παρουσιάζει συνεκτικότητα (μεγάλη συγκρατητική ικανότητα των στερεών συστατικών του με το νερό ώστε να παρουσιάζει την ελάχιστη δυνατή εξίδρωση η απόμιξη που οδηγεί στην ελλιπή πλήρωση των κενών / ρωγμών ή γενικότερα ασυνεχειών. Προς την κατεύθυνση αυτή της ελάττωσης της απόμιξης συνεισφέρει ουσιαστικά η χρήση πολύστροφου αναμικτήρα ³3000 στροφών ανά min που δημιουργεί ομογενοποιημένα ενέματα. Πρόσθετα υλικά υψηλής φαινόμενης ειδικής πυκνότητας (π.χ. μπετονίτης) συντελούν στον αποχωρισμό των στερεών υλικών, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

 

Η επιλογή των κονιών εξαρτάται από το βαθμό αποκατάστασης που επιζητείται. Υψηλότερες αντοχές σε περιπτώσεις ενίσχυσης αποδίδουν τα τσιμεντενέματα με καθαρό Portland.

Ο λόγος κονιών / νερό καθορίζεται βάσει της απαιτούμενης ρευστότητας (χρόνος εκροής κώνου Marshal).

 

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Η εφαρμογή τσιμεντενεμάτων περιλαμβάνει καθαρισμό και αποκάλυψη των χειλέων της ρωγμής, εισαγωγή λεπτών διαφανών σωλήνων και σφράγισμα εξωτερικά των ρωγμών. Η έγχυση του ενέματος γίνεται με αντλία διαμέσου των σωληνίσκων από κάτω προς τα πάνω μέχρις ότου συμβεί υπερχείλιση του εισερχομένου ενέματος.

 

Η εκτίμηση της πλήρωσης των ασυνεχειών της δομής από το τσιμεντένεμα ελέγχεται με δοσομέτρηση πριν και μετά τη σκλήρυνση του ενέματος.

 

Τα εποξειδικά ενέματα χρησιμοποιούνται για την σφράγιση μικρού εύρους ρωγμών  (0,05 mm) με σύγχρονη αποκατάσταση της αντοχής και της ελαστικότητας του στοιχείου. Ανοίγονται κατά μήκος της ρωγμής οπές και εισάγεται το εποξειδικό υλικό με πίεση με τη βοήθεια ειδικών εισδοχέων. Προηγείται απαραίτητα καθαρισμός των ρωγμών, εισδοχή των υποδοχέων έγχυσης, σφράγιση της ρωγμής και εισαγωγή υπό πίεση του μίγματος των δύο συστατικών των εποδειδικών ρητινών με ή χωρίς πούδρα.  Μετά τη σκλήρυνση της εποξειδικής ρητίνης αφαιρούνται τα σφραγίσματα.

 

Η αποτελεσματικότητα των εποξειδικών ενεμάτων  εξαρτάται από την καλή εφαρμογή τους. Η παρουσία υγρασίας μέσα στην ρωγμή μειώνει την πρόσφυση του εποξειδικού ενέματος. Η εφαρμογή κενού κατά την έγχυση αυξάνει την πρόσφυση και την διεισδυτικότητα των ρητινών που θεωρείται καλύτερη από αυτή των τσιμεντενεμάτων.