6.3. ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ / ΚΟΝΙΑΜΑ

 

 

1.           Ορισμοί, περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

 

1.   Ορισμοί, περιγραφή

Το κονίαμα / σκυρόδεμα αυτό εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα με εκτοξευτήρα και συμπυκνώνεται  πάνω στην επιφάνεια πρόσκρουσης. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες και είναι γενικά πιο οικονομικό εφόσον χρησιμοποιείται για επικάλυψη οπλισμού και αποκατάσταση αρχικών επιφανειών που έχουν φθαρεί για την ενίσχυση διατομών (πλακών / υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχοποιιών). Η μεγάλη ευκολία εφαρμογής η ταχύτητα προόδου των εργασιών το καθιστά το πιο διαδεδομένο υλικό επισκευών.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

ACE 506.2-95: 

Specification for shotcrete

ACI 506.3-91: 

Guide to Certification of shotcrete No 22 leman

EFNAR C:

Specification for sprayed concrete: Guidelines for Specifiers and Contractors”, 1999

ASTM C1117-94:

Time of Setting of Shotcrete Mixtures by Penetration Resistance

ASTM 1140-97:   

Standard Practice for Preparing and Testing Specimens from shotcrete Test Panels

ASTM C1141-95:

Admixtures for Shotcrete

ASTM C1102-94:

Standard Test Method for Time of Setting of Portland – Cement pastes Containing Quick-Setting Accelerating Admixtures for Shotcrete by the Use of Gillmore Needles”

 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ ΓΔΠΔΕ/ΔΚΕΔΕ:

Σχέδιο Προδιαγραφής για το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα» Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1542:2000                            

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης με εξόλκευση

ASTM C666

Αντοχή σε παγοπληξία

ASTM C309                                   

Curing compounds and application

 

3.   Πρώτες ύλες

Τα υλικά του εκτοξευόμενου σκυρ/τος είναι τα παρακάτω και πρέπει να εμπίπτουν στους αντίστοιχους κανονισμούς που αφορούν στη χρήση τους.

·       Τσιμέντο (Το τσιμέντο Ι45 λόγω της μεγαλύτερης λεπτότητας πλεονεκτεί έναντι των ΙΙ35)

·       Ποζολανικό υλικό – Ιπτάμενη τέφρα, silica fume, microsilica όσο μεγαλύτερης λεπτότητας άλεσης τόσο καλύτερα συνεργάζεται.

·       Λεπτόκοκκος άμμος

·       Πρόσμικτα – Βελτιωτικά (Ρευστοποιητές για αύξηση εργασιμότητας και αντλησιμότητας, επιταχυντές για την αύξηση της πρώιμης αντοχής και μείωσης της αναπήδησης, άλλα βοηθητικά πρόσμικτα για πρόσφυση ή αναστολή ενυδάτωσης). Υπενθυμίζεται ότι επειδή χρησιμοποιούνται δύο ή τρία πρόσμικτα (π.χ. ρευστοποιητής και επιταχυντής) πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα τόσο μεταξύ των προσμίκτων όσο και μεταξύ προσμίκτων και τσιμέντου.

·       Ίνες  χάλυβα ή οργανικές (π.χ. πολυπροπυλενίου)

·       Νερό ανάμιξης

 

Εν τούτοις για ειδικές χρήσεις (θερμομονωτική επικάλυψη, ή πυροπροστατευτική επικάλυψη) μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά όπως είναι ελαφρά αδρανή ή calcium aluminate cement με ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες αδρανή.

 

4.   Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Κατά την σύνθεση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος πρέπει να δίνεται προσοχή στα παρακάτω:

 

·       Στη χρήση κατάλληλων (κοκκομετρικής σύνθεσης) αδρανών.

·       Στη χρήση επιταχυντών ανά περίπτωση.Οι μη αλκαλικοί επιταχυντές πλεονεκτούν στην αντιμετώπιση του σακιάσματος και είναι περισσότερο οικολογικοί λόγω προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

·       Στη χρήση ινών (μεταλλικών ή πλαστικών)

·       Στον έλεγχο του χρόνου πήξης με το σωστό συνδυασμό προσμίκτων.

·       Στην πτώση των θλιπτικών αντοχών από τη χρήση επιταχυντή .

 

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Παράγεται επί τόπου με ξηρή ή υγρή μεθοδολογία. Στην πρώτη το νερό και πρόσμικτο ρυθμίζονται στο στόμιο του εκτοξευτήρα, και εμφανίζεται πλεονεκτικότερη για πορώδη αδρανή . Στη δεύτερη το νερό και τα πρόσμικτα ρυθμίζονται με ακρίβεια σε αναμικτήρα και  οι απώλειες υλικού είναι μικρότερες. 

 

 Για επισκευές μικρών έργων εφαρμόζεται κυρίως η ξηρή μέθοδος με την οποία τόσο ο σχεδιασμός όσο και ο έλεγχος κατά την παραγωγή είναι δυσκολότερα, αλλά ο απαιτούμενος εξοπλισμός φθηνότερος.

 

6.   Έλεγχος ποιότητας

Η αποτελεσματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τον εξοπλισμό και τον χειριστή του εκτοξευτήρα. Υπάρχει θέμα καταρτισμένων με πιστοποιητικό χειριστών για την εκτόξευση και δημιουργία ομοιόμορφων στρώσεων

 

Η συντήρηση αμέσως μετά από κάθε στρώση είναι αναγκαία. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που είναι λεπτού πάχους επιφανειακή στρώση και παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία (ρηγματώνεται εύκολα) στις καιρικές συνθήκες. Για την συντήρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμβράνες εφόσον εμπίπτουν στις προδιαγραφές.

 

Πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές (είτε σε δοκίμια από πανέλα είτε από την κατασκευή).

 

7.   Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

 

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη χρήση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι:

H μείωση της απώλειας λόγω αναπήδησης

Η μείωση της κατάπτωσης του υλικού

Η μείωση της τάσης αποκόλλησης από το υπόστρωμα