6.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ/ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 

 

 

1.           Ορισμοί, περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

 

 

 

1. Ορισμοί, περιγραφή

Είναι σκυρόδεμα / κονίαμα με προσθήκη γαλακτώματος φυσικού ή συνθετικού πολυμερούς και χρησιμοποιείται κυρίως για επισκευή δαπέδων ή καταστρωμάτων γεφυρών.

 

Η επιτυχία των ΡΜC (Polymers modifies Concrete) οφείλεται στην ενίσχυση της διεπιφανειακής ζώνης αδρανών – τσιμεντοπήγματος με τα πολυμερικά μόρια των συνθετικών latex.

 

2.   Κανονιστικές παραπομπές

ACI 546 1R-19        :  Repair of bridge superstructure

ACI 503 Committee :  Use of epoxy compounds with concrete

 

3.   Πρώτες ύλες

Εκτός από το φυσικό latex τα συνήθως χρησιμοποιούμενα είναι  polyvinyl acetate, acrylics, styrene-butadiene, vinylidene chloride. Η αναλογία προσθήκης είναι συνήθως: στερεό πολυμερές / τσιμέντο = 0,10 έως 0,20 κατά βάρος.

 

Μια τυπική δοσολογία τροποποιημένου με πολυμερή σκυροδέματος είναι :

Τσιμέντο                1 μέρος βάρους

Άμμος                    2,5 – 3,0 μ.β.

Χονδρόκοκκο        1,4 – 2,0 μ.β.

Νερό                      0,30 – 0,40

Polymer/τσιμέντο   0,100 – 0,20

 

Το σκυρόδεμα αυτό έχει κάθιση 10-15 cm και διαστρώνεται σε υγρή καθαρή επιφάνεια σε πάχος 2,5-3,0 cm.

 

Στα τροποποιημένα με πολυμερή σκυροδέματα /κονιάματα εντάσσονται και :

·       Το πολυμερικό σκυρόδεμα /κονίαμα εποξειδικής βάσης που βασίζεται στη χρήση εποξειδικών ρητινών ως συνδετικού μέσου των αδρανών των οποίων ο μέγιστος κόκκος επιλέγεται ανάλογα με το πάχος της επικάλυψης ή του ανοίγματος της ρωγμής. Με πολυμερικό κονίαμα σφραγίζονται ρωγμές ανοίγματος 0,08 – 6mm. Συνήθως οι δύο συστατικών ρητίνες προαναμιγνύονται πριν τη προσθήκη αδρανών. Η όλη εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση με τα υλικά και τη μεθοδολογία. 

·       Το methyl methacrylate concrete όπου τα αδρανή ανακατεύονται με το μονομερές το οποίο πολυμερίζεται επί τόπου με εισαγωγή καταλύτη.

 

4.   Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα τροποποιημένα με πολυμερή σκυροδέματα /κονιάματα παρουσιάζουν μια σειρά πλεονεκτημάτων που είναι:

·       Εξαιρετική πρόσφυση

·       Μεγάλη αντοχή σε θλίψη και κάμψη

·       Μεγάλη αντοχή σε τριβή

·       Σημαντικά αυξημένη ανθεκτικότητα σε προσβολή από χημικά αντιδραστήρια

·       Σημαντική μείωση της διαπερατότητας και δημιουργίας προστατευτικής επικάλυψης οπλισμού από διάβρωση.

 

Ειδικότερα το methyl methacrylate σκυρόδεμα αναπτύσσει αντοχές πολύ υψηλές μέσα σε λίγες ώρες (35 ΜPa σε 2 ώρες), αλλά παρουσιάζει δυσκολίες η εφαρμογή του λόγω της τοξικότητας των συστατικών του μονομερούς και του καταλύτη.

 

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Η ανάμιξη των υλικών γίνεται ρίχνοντας τα στερεά υλικά στο γαλάκτωμα που έχει προηγουμένως σχηματισθεί με το πολυμερές και το ήμισυ της δόσης του νερού.

 

Ακολουθεί υγρή συντήρηση του σκυροδέματος για 24 ώρες και παραδίδεται για λειτουργία όταν η αντοχή του σε θλίψη είναι τουλάχιστον 21 ΜPa.

 

6.   Έλεγχος ποιότητας

Ο έλεγχος των κονιαμάτων γίνεται με κυβικά δοκίμια ακμής 51mm, ενώ των σκυροδεμάτων γίνεται με κυλινδρικά δοκίμια διαστάσεων 76Χ 152mm.