ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος (Χ.Ο.Σ.) είναι προϊόντα χάλυβα που κατατάσσονται στην ομάδα των μη ή ελαφρά κραματωμένων χαλύβων και οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για την ενίσχυση (όπλιση) του σκυροδέματος.

Σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ959 και ΕΛΟΤ971 οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος διακρίνονται:

·       Στους συγκολλήσιμους S400s και S500s  (κατά ΕΛΟΤ 971)

·       Στους συγκολλήσιμους υπό προϋποθέσεις S220, S400 και  S500 (κατά ΕΛΟΤ 959)

όπου οι αριθμοί αντιστοιχούν στην προδιαγραφόμενη  χαρακτηριστική τιμή του ορίου διαρροής (σε MPa), ενώ το πεζό γράμμα ‘‘s’’ (στο τέλος) δηλώνει συγκολλήσιμους χάλυβες.

Οι χάλυβες αυτοί μπορούν να χαρακτηρισθούν ως χάλυβες κανονικής ολκιμότητας (παρ’ όλο που η έννοια της ολκιμότητας δεν αναφέρεται ρητώς στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971). Υπάρχουν και χάλυβες υψηλής ολκιμότητας που καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις για αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών, όπως προβλέπεται από τον ΕΚΩΣ-2000 και από τον Ευρωκώδικα 8, αλλά και από το υπό έκδοση νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Τέτοια όμως κατηγορία χαλύβων δεν προβλέπεται στα Εθνικά μας Πρότυπα. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να είναι επιπροσθέτως απαιτητές από τους χρήστες για κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

Σήμερα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά οι συγκολλήσιμοι χάλυβες και ειδικότερα η κατηγορία  S500s.