Η  Δ.Ε. του ΤΕΕ με την Απόφαση Β/19/23/2000 όρισε τους κ.κ.

 να μελετήσουν από κοινού και σε συνεργασία να συντάξουν το μέρος του Οδηγού Δομικών Υλικών που αφορά τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Χ.Ο.Σ.).