ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

 

 

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

Bar

 =

Ράβδος

Bend

 =

Κάμψη

Carbon steel

 =

Ανθρακούχος Χάλυβας

Cast analysis

 =

Ανάλυση Χυτηρίου

Coil

 =

Ρόλος

Cold work

 =

Κατεργασία Εν Ψυχρώ

Concrete

 =

Σκυρόδεμα                              

Corrosion

 =

Διάβρωση

Cross section

 =

Εγκάρσια Διατομή

Drawing

 =

Ολκή

Elongation

 =

Επιμήκυνση

Fatigue

 =

Κόπωση

Grade

 =

Κατηγορία

Heat treatment

 =

Θερμική Κατεργασία

Hot rolling

 =

Θερμή Έλαση

Improved bonding

 =

Βελτιωμένη Συνάφεια

Metallic materials

 =

Μεταλλικά Υλικά

Prestressing

 =

Προένταση

Product analysis

 =

Ανάλυση Προϊόντος

Proof stress

 =

Συμβατικό Όριο Διαρροής

Rebend

 =

Ανάκαμψη

Reinforcement of concrete

 =

Ενίσχυση Σκυροδέματος

Reinforcing steel

 =

Χάλυβας Οπλισμού

Requirement

 =

Απαίτηση

Ribbed steel

 =

Χάλυβας Με Νευρώσεις

Rolling

 =

Έλαση

Specification

 =

Προδιαγραφή

Steel

 =

Χάλυβας                                   

Tensile strength

 =

Εφελκυστική Αντοχή

Tensile testing

 =

Δοκιμή Εφελκισμού

Test method

 =

Μέθοδος Δοκιμής

Tolerance

 =

Ανοχή

Twisting

 =

Στρέψη

Weldable

 =

Συγκολλήσιμος

Welded fabric

 =

Ηλεκτροσυγκολλητό Δομικό Πλέγμα

Wire

 =

Σύρμα

Yield strength

 =

Όριο Διαρροής

 


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάκαμψη

 =

Rebend

Ανάλυση Προϊόντος

 =

Product analysis

Ανάλυση Χυτηρίου

 =

Cast analysis

Ανθρακούχος Χάλυβας

 =

Carbon steel

Ανοχή

 =

Tolerance

Απαίτηση

 =

Requirement

Βελτιωμένη Συνάφεια

 =

Improved bonding

Διάβρωση

 =

Corrosion

Δοκιμή Εφελκισμού

 =

Tensile testing

Εγκάρσια Διατομή

 =

Cross section

Έλαση

 =

Rolling

Ενίσχυση Σκυροδέματος

 =

Reinforcement of concrete

Επιμήκυνση

 =

Elongation

Εφελκυστική Αντοχή

 =

Tensile strength

Ηλεκτροσυγκολλητό Δομικό Πλέγμα

 =

Welded fabric

Θερμή Έλαση

 =

Hot rolling

Θερμική Κατεργασία

 =

Heat treatment

Κάμψη

 =

Bend

Κατεργασία Εν Ψυχρώ

 =

Cold work

Κατηγορία

 =

Grade

Κόπωση

 =

Fatigue

Μέθοδος Δοκιμής

 =

Test method

Μεταλλικά Υλικά

 =

Metallic materials

Ολκή

 =

Drawing

Όριο Διαρροής

 =

Yield strength

Προδιαγραφή

 =

Specification

Προένταση

 =

Prestressing

Ράβδος

 =

Bar

Ρόλος

 =

Coil

Σκυρόδεμα                             

 =

Concrete

Στρέψη

 =

Twisting

Συγκολλήσιμος

 =

Weldable

Συμβατικό Όριο Διαρροής

 =

Proof stress

Σύρμα

 =

Wire

Χάλυβας                                   

 =

Steel

Χάλυβας Με Νευρώσεις

 =

Ribbed steel

Χάλυβας Οπλισμού

 =

Reinforcing steel