1.5. Συγκολλήσιμοι Χ.Ο.Σ κατηγορίας S400s, Θερμής έλασης, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία (ΘΕ-Χ).
( Weldable steels for the reinforcement of concrete. Hot rolled, without further treatment. Grade S400s -HR)

 

 

1.          Ορισμός

2.          Περιγραφή του αντικειμένου

3.          Σχετική νομοθεσία

4.          Παραπομπές σε πρότυπα- προδιαγραφές- κώδικες εφαρμογής. Έλεγχοι χαρακτηριστικών

5.          Πρώτες ύλες για την παραγωγή

6.          Τρόποι/Μέθοδοι παραγωγής

7.          Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες

8.          Εφαρμογές/ Χρήσεις

9.          Τρόπος Εφαρμογής/ Χρήσης

10.       Τύποι/ Τρόποι συσκευασίας

11.       Τρόπος/ Συνθήκες Αποθήκευσης

12.       Τρόποι/ Μέθοδοι Διακίνησης

13.       Διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης

14.       Τελικοί έλεγχοι του εφαρμοσθέντος/ εγκατεστημένου ή παραδοθέντος αντικειμένου

15.       Στοιχεία παραγγελίας

16.       Τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει το παραγγελθέν αντικείμενο

17.       Βιβλιογραφία

18.       Φορείς για περισσότερες πληροφορίες

 

 

Ορισμός

Συγκολλήσιμος Χάλυβας με κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατομή, που είναι κατάλληλος για τον οπλισμό του σκυροδέματος και έχει προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή ορίου διαρροής 400 Mpa.         

 

Περιγραφή του αντικειμένου

Συγκολλήσιμος   χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος με δύο σειρές πλάγιων ανάγλυφων νευρώσεων ομοιόμορφα κατανεμημένων κατά μήκος, με προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή ορίου διαρροής 400 Mpa, παραγόμενος με  θερμή έλαση χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής. Η υψηλή αντοχή του επιτυγχάνεται με προσθήκη βαναδίου (V) στη χημική του σύνθεση.

 

Σχετική νομοθεσία

·       Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 334. Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.         

      ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994.

·     Υπουργική Απόφαση αριθ.15283/Φ7/422. Έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. ΦΕΚ 746/Β/30-8-1995.

·       Κοινή Απόφαση αριθ. 27720/Φ7/342. Τροποποίηση της Υ.Α 15283/Φ7/422. ΦΕΚ 718/Β/19-8-1997.

·       Υπουργική Απόφαση αριθ. 27907/Φ7α9/571α. Τροποποίηση της Υ.Α 15283/Φ7/422. ΦΕΚ 1488/Β/6-12-2000.

·       Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ14/43309. Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων. ΦΕΚ 332/Β/28-3-2001.

·        Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 121. Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984.  ΦΕΚ 112/Α/6-6-2001.

 

Παραπομπές σε πρότυπα- προδιαγραφές- κώδικες εφαρμογής. Έλεγχοι χαρακτηριστικών

 

·       Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.-2000)

·       ΕΛΟΤ 959:94

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

·       ΕΛΟΤ 971:94

Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

·       ΕΛΟΤ 656:81

Συμβολισμοί για χρήση στις μελέτες τεχνικών έργων

·       ΕΛΟΤ 1045:88

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή εφελκυσμού

·       ΕΛΟΤ EN 1991 Ευρωκώδικας 1

Βάσεις σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών

·      EΛΟΤ ΕN 1992-1 Ευρωκώδικας 2

Σχεδιασμός των κατασκευών από σκυρόδεμα

·       ΕΛΟΤ EN 1998 Ευρωκώδικας 8

Διατάξεις αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών

·       Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ.-2000)

·       Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97)

·       Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων -88

·       Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός  (ΕΑΚ-2000)

·       EU 80-69

Aciers pour armatures passives du béton. Prescription de qualité

·       EU 80-85

Reinforcing steel (not for prestressing): Technical delivery conditions

·       ΕΛΟΤ EN 10002 (Σειρά)

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού

·       ΕΛΟΤ EN 10080:96

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες για οπλισμένο σκυρόδεμα με νευρώσεις, Β 500 - Τεχνικοί όροι παράδοσης για ράβδους, κουλούρες και συγκολλημένα οικοδομικά πλέγματα

·       PrEN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel

·       EURONORM 82-1:79

Steel for the reinforcement of concrete  with an improved bonding action; dimensions, mass, tolerances. General requirements

·       EURONORM 82-2:79

Steel for the reinforcement of concrete  with an improved bonding action; dimensions, mass, tolerances. Supplementary specifications for ribbed steels

·       ISO/CD 15630-1:98

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete -Test methods - Part 1: Reinforcing bars and wires

·       ISO 6935-2:91

Steel for reinforcement of concrete. Part 2 - Ribbed bars

·       ISO 3898:97

Βάσεις υπολογισμού κατασκευών-Συμβολισμοί - Γενικά Σύμβολα

·       ISO 1000:98

Μονάδες SI

·       DIN 488:84

Reinforcing steel

·       DIN 50905 - Part3:78

Chemical Corrosion Tests

·       BS 4449:1988

Carbon steel bars for the reinforcement of concrete

 

Πρώτες ύλες για την παραγωγή

·         Κύριες: Παλαιοσίδερα  (scrap).

·         Δευτερεύουσες:  Διάφορα  σιδηροκράματα όπως Fe-Si, Fe-Mn, Si-Mn, Fe-V.

 

Τρόποι/Μέθοδοι παραγωγής

Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας παράγονται σήμερα στη χώρα μας από  την τήξη παλιοσιδηρικών σε Ηλεκτρικούς  Κλιβάνους Βολταϊκού Τόξου. Τη διαδικασία  (φάση) της τήξης ακολουθούν οι διαδικασίες της κάθαρσης, της αποξείδωσης και της κραμάτωσης του ρευστού χάλυβα. Ακολουθεί η χύτευση του ρευστού χάλυβα σε μηχανές Συνεχούς Χύτευσης και η παραγωγή μπιγετών τετραγωνικής διατομής 120*120 mm έως 140*140 mm και μήκους 6 έως 14 m. Η τελική διαμόρφωση σε Χ.Ο.Σ πραγματοποιείται στα Έλαστρα, όπου οι μπιγέτες θερμαίνονται σε ειδικούς κλιβάνους μέχρι τους 1200 oC περίπου, και σε αυτή τη θερμοκρασία διαμορφώνονται στα παραπάνω προϊόντα.

 

Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες

·       Διαστάσεις

Οι  ονομαστικές διάμετροι, οι ονομαστικές διατομές καθώς και η ονομαστική μάζα δίνονται στον παρακάτω Πίνακα . Οι τιμές βρίσκονται σε  συμφωνία με το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 971.

 

 

Ονομαστική

Ονομαστική διατομή

Ονομαστική

διάμετρος

A

Ανοχές (%)

μάζα

d (mm)

(mm2)

(kg/m)

6

  28,3

±10

0,222

8

  50,3

±8

0,395

10

  78,5

±8

0,617

12

113

±8

0,888

14

154

±6

1,21

16

201

±6

1,58

18

254

±6

2,00

20

314

±6

2,47

22

380

±5

2,98

25

491

±5

3,85

28

616

±5

4,83

32

804

±5

6,31

40

1256

±5

9,86

 

 

·     Μορφή επιφάνειας / Γεωμετρία νευρώσεων

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος της κατηγορίας αυτής  έχουν δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων ομοιόμορφα κατανεμημένων στην περιφέρεια του προϊόντος και σε ίσες αποστάσεις καθ’ όλο το μήκος κάθε σειράς. Μέσω των νευρώσεων αυτών επιτυγχάνεται η συνάφεια του χάλυβα με το σκυρόδεμα. Μπορούν να υπάρχουν και διαμήκεις νευρώσεις, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό.

Οι πλάγιες νευρώσεις  έχουν σχήμα μηνίσκου και  καταλήγουν ομαλά στον κορμό του προϊόντος. Οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις για τη γεωμετρία των νευρώσεων δίνονται αναλυτικά στη Παραγρ. 3.1.2 του ΚΤΧ-2000.

 

·     Σήμανση κατηγορίας προϊόντος

Οι ράβδοι χαλύβων κατηγορίας S400s φέρουν στην επιφάνειά τους δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων αντίθετης φοράς και διαφορετικής απόστασης στην κάθε σειρά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

 

 

 Μορφή νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας S400s

 

·     Σήμανση για την αναγνώριση της χώρας και της μονάδας παραγωγής

Πρέπει να προβλέπεται ένα σύστημα για την αναγνώριση της χώρας και της μονάδας παραγωγής των χαλύβων.

Στο Παράρτημα Π1 του Κανονισμού  Τεχνολογίας Χαλύβων (2000) αναφέρονται οι σημάνσεις των ελληνικών βιομηχανιών καθώς επίσης και όλες οι μέχρι σήμερα γνωστές σημάνσεις βιομηχανιών του εξωτερικού των οποίων προϊόντα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα.

 

·        Φυσικές ιδιότητες

Οι φυσικές ιδιότητες των μη ή ελαφρά κραματωμένων χαλύβων, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως είναι οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος της κατηγορίας αυτής, είναι παραπλήσιες εκείνων του καθαρού σιδήρου. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί αφορούν τον καθαρό σίδηρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς που αφορούν τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s.

 

 Θερμο-

κρασία °C

Πυκνότητα

 g/cm3

Ειδική θερμότητα

 J kg-1K-1

Συντελεστής

γραμμικής

διαστολής

  x 10-6 C-1

Θερμική

αγωγιμότητα

 W m-1K-1

Ειδική

αντίσταση

 μΩcm

20

7,84-7,86

435-444

12,18

51,9

15,9-16,3

100

 

477-494

12,18

51,1

21,9-22,6

200

 

520-528

12,66

49,0

29,2-29,6

400

 

599-611

13,47

42,7

48,2-48,7

600

 

699-754

14,41

35,6

74,2-75,8

800

 

791-950

12,64

26,0

109,4-110,0

1000

 

657

13,37

27,2

116,7-119,4

 

Για συμβατική πυκνότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος λαμβάνεται η τιμή 7,85 g/cm3  .      

Για το Μέτρο ελαστικότητας  Ε στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι 200 GPa.

Το μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση  G είναι 80 GPa και το μέτρο διόγκωσης  K είναι 165 GPa.

Για το Λόγο  Poisson  ν σε πρακτικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιείται η τιμή 0,30.

 

 

·        Χημικές ιδιότητες / Συγκολλησιμότητα

Περιορισμοί στη χημική σύσταση ισχύουν για τους συγκολλήσιμους χάλυβες S400s προκειμένου να εξασφαλισθεί η συγκολλησιμότητά τους.

Οι χάλυβες θεωρούνται συγκολλήσιμοι, όταν η μέγιστη  περιεκτικότητα σε άνθρακα C, θείο S, φωσφόρο P, άζωτο N καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq δεν υπερβαίνουν τις τιμές που δίνονται στο  παρακάτω Πίνακα .

Η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ceq=C+(Mn/6)+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15,

όπου τα σύμβολα  των χημικών στοιχείων δείχνουν την επί τοις εκατό περιεκτικότητα  κατά βάρος (%κ.β.) όπως προσδιορίζεται από την χημική ανάλυση.

 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε άνθρακα, θείο, φωσφόρο, άζωτο καθώς και μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα (% κ.β.) κατά ΕΛΟΤ 971

 

Άνθρακας

 

C

Θείο

 

S

 

Φωσφόρος

 

P

 

Άζωτο(1)

 

N

 

Ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα

Ceq

 

 

 

Ανάλυση ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευση

0,22

0,050

0,050

0,012

0,50

Ανάλυση τελικού προϊόντος

0,24

0,055

0,055

0,013

0,53

(1) Υψηλότερες τιμές σε άζωτο επιτρέπονται εάν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες στοιχείων που το δεσμεύουν

 

·     Μέθοδοι συγκόλλησης και τύποι  σύνδεσης

Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι συγκόλλησης και οι αντίστοιχοι τύποι σύνδεσης  των χαλύβων αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στον παρακάτω  Πίνακα. Λεπτομέρειες  για μεθόδους συγκόλλησης και τύπους σύνδεσης αναφέρονται στον ΚΤΧ-2000.

 

 

Μέθοδοι συγκόλλησης

Τύποι σύνδεσης

Σημειακή με ηλεκτρική αντίσταση

Ημιαυτόματη σε προστατευτική ατμόσφαιρα CΟ2/Ar

Ηλεκτροσυγκόλληση  με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια

Αυτογενής συγκόλληση

Σταυρωτά

+

+

+

 

Με παράθεση

 

+

+

 

Άκρη με άκρη

(μετωπικά)

 

+

+

+

 

Παρατήρηση: Ηλεκτροσυγκόλληση άκρη με άκρη (μετωπική) εκτελείται σε ράβδους διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης των 20 mm.

 

·       Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες

Οι Χάλυβες θερμής έλασης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής (ΘΕ-Χ)  δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές ιδιοτήτων για θερμοκρασίες έκθεσης έως 650°C μετά τη ψύξη τους στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 

·       Συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ο συγκεκριμένος χάλυβας οπλισμού, λόγω της μικρής περιεκτικότητας σε άνθρακα

(max.  0,24 %) και της πολύ καλής ολκιμότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

(ft/f >1,20, παραμένουσα επιμήκυνση στο μέγιστο του φορτίου πριν την θραύση > 9%) παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες που εμφανίζονται στον Ελλαδικό χώρο.

Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι η αποφυγή δημιουργίας εσωτερικών τάσεων(κάμψεις χωρίς λόγο, υπερβολική χρήση ή λαθεμένες συγκολλήσεις, στρέψεις κ.λ.π), το μέγεθος κόκκου που θα πρέπει  μικρότερο του No 5 κατά ASTM και τέλος ο βαθμός αποξείδωσης του χάλυβα.

 

·     Μηχανικές ιδιότητες

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος  αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα.

 

 

  Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων κατά ΕΛΟΤ 971

Μέγεθος

Κατηγορία

 

S400s(ΘΕ-Χ)

Όριο διαρροής, fy (MPa)

400

Εφελκυστική αντοχή,     ft (MPa)

440

Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy

³1,05

Επιμήκυνση μετά τη θραύση, ε5 (%)

14

 

Παρατηρήσεις

1. Για το όριο διαρροής fy, την εφελκυστική αντοχή ft και την ανηγμένη παραμόρφωση μετά την θραύση ε5 οι αναφερόμενες τιμές είναι χαρακτηριστικές με ποσοστημόριο p=95%, ενώ για τον λόγο ft/fy οι τιμές είναι οι ελάχιστες.

2. Οι τιμές των fy και ft υπολογίζονται με βάση την πραγματική διατομή.

3. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας που θέτουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί. Στον Πίνακα Σ3.2-1 του ΚΤΧ-2000 δίνονται ειδικές απαιτήσεις για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

4.     Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας  καλύπτουν τις απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας που θέτουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί.

 

Εφαρμογές/ Χρήσεις

Κατασκευές  έργων οπλισμένου σκυροδέματος.

 

Τρόπος Εφαρμογής/ Χρήσης

·     Οι χάλυβες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από λάδια, γράσα, λάσπες, χώματα ή προϊόντα διάβρωσης.

·     Η κάμψη των ράβδων οπλισμού,  πρέπει να γίνεται με μία ελάχιστη διάμετρο τυμπάνου D, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση της ράβδου και να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του σκυροδέματος  από τις αναπτυσσόμενες  τοπικά, στην περιοχή της καμπύλωσης, ισχυρές  πιέσεις άντυγας.

·     Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού για λόγους ανθεκτικότητας, συνάφειας και πυρασφάλειας.

·     Η κοπή των χαλύβων οπλισμού πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα (ψαλίδι, δίσκο κλπ) και να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην προκαλούνται μηχανικές ή άλλες βλάβες. Η κοπή με φλόγα  απαγορεύεται.

·     Απαγορεύεται η χρήση οξυγονοκόλλησης.

 

Τύποι/ Τρόποι συσκευασίας

Παραδίδονται υπό τη μορφή:

·     Ευθύγραμμων ράβδων, σε δέματα του  1 έως 2 τον.  και μήκους από 6 έως 14 m  με συνήθη  (τυποποιημένα) μήκη τα 12 και 14m.

·     Ρόλων, με βάρος ρόλου από 600kg  έως 3000kg.

·     Προκατασκευασμένων  συνδετήρων (για κλωβούς), σε δέματα βάρους 500 έως 2000kg.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε δέμα ράβδων, πλεγμάτων, συνδετήρων και κάθε ρόλος        πρέπει να φέρει  πινακίδα, σταθερά συνδεδεμένη,  στην οποία να περιέχονται κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες:

·     Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

·     Η  κατηγορία του χάλυβα

·     Ο μήνας και το έτος  παραγωγής

·     Ο αριθμός χύτευσης

·     Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονομαστική διάμετρος

·     Η σήμανση.

 

Τρόπος/ Συνθήκες Αποθήκευσης

·     Κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να είναι   ταξινομημένοι ανάλογα με την κατηγορία, την προέλευση, τη διάμετρο, την ημερομηνία παραλαβής, το μήκος (για ευθύγραμμες ράβδους) ή άλλα χαρακτηριστικά διαστάσεων και βάρους (για ρόλους). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητας των προϊόντων.

·     Πρέπει να προστατεύονται από διάβρωση, μηχανική φθορά ή πληγές και οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνάφειά τους με το σκυρόδεμα και γενικότερα να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά τους.

·     Πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από λάδια, γράσα, λάσπες, χώματα ή προϊόντα διάβρωσης.

 

Τρόποι/ Μέθοδοι Διακίνησης

Μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα- νταλίκες  και  πλοία.

 

Διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης

Οι χάλυβες που διακινούνται στον Ελληνικό χώρο διακρίνονται, ανάλογα με τη χώρα παραγωγής τους:

·       Στους εγχωρίως παραγόμενους

·       Στους παραγόμενους από λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες της ΕΖΕΣ

·       Στους παραγόμενους από τρίτες χώρες.

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης. Παράλληλα προβλέπονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια διακίνησης των χαλύβων, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους. Λεπτομέρειες  αναφέρονται στο ΚΤΧ- 2000 στο τμήμα 5.

 

Τελικοί έλεγχοι του εφαρμοσθέντος/ εγκατεστημένου ή παραδοθέντος αντικειμένου

Συστήνεται ο έλεγχος και η παραλαβή τοποθετημένου οπλισμού να γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Π5 (πληροφοριακό) του ΚΤΧ- 2000.           

 

Στοιχεία παραγγελίας

 Η παραγγελία χαλύβων πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

·     Την περιγραφή της μορφής (π.χ. ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι  κλπ.)

·     Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία.

 

Τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει το παραγγελθέν αντικείμενο

Οι χάλυβες οπλισμού πρέπει σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους να συνοδεύονται  από:

α) Το Δελτίο Αποστολής

β) Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, το οποίο πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

·       Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

·       Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

·       Την κατηγορία  του χάλυβα

·       Τη σήμανση του προϊόντος

·       Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

·       Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου

·       Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγιναν από την επιχείρηση διαμόρφωσης.

Τα αναγραφόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

γ)  Αντίγραφο των  πιστοποιητικών  ελέγχου παραγωγής, από τον παραγωγό.

Βιβλιογραφία

·        Smithells Metals Reference Book, 6th Ed., Butterworths, 1983

·        J.E. Shigley-C.R. Mischke, ‘Μechanical Engineering Design’, McGraw-Hill, 5th Ed., 1989.

·        G.E. Dieter, ‘Mechanical Metallurgy’, McGraw-Hill, London, 1988.

 

Φορείς για περισσότερες πληροφορίες

·       ΚΕΔΕ, Πειραιώς 166, 11854 ΑΘΗΝΑ τηλ. 3458918, 3475810, 3467040.

·       ΕΛΟΤ ΑΕ, Αχαρνών 313, 11145 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2120100.

·       ΕΒΕΤΑΜ, Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, 38500 ΒΟΛΟΣ τηλ. 0421-95340/1/2

 

Κυριότεροι προμηθευτές

·       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Λ.Συγγρού 40-42, 117 42, Αθήνα. Τηλ. 9235932.

·       ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Χειμάρας 16, 151 25, Μαρούσι. Τηλ. 6861480.

·       SOVEL Α.Ε. Χειμάρας 16, 151 25, Μαρούσι. Τηλ. 6861480.

·       ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Σ.Ε.Ε. Όθωνος 88 και Κόκκοτα 510 20, Κηφησιά. Τηλ. 8016711.

·       ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα, Τηλ. 3237811