2.3. Συγκολλήσιμοι υπό προϋποθέσεις Χ.Ο.Σ κατηγορίας S500

( Steels for the reinforcement of concrete. Grade S500)

 

 

 

 

1.           Ορισμός

2.           Περιγραφή του αντικειμένου

3.           Σχετική νομοθεσία

4.           Παραπομπές σε πρότυπα- προδιαγραφές- κώδικες εφαρμογής. Έλεγχοι χαρακτηριστικών

5.           Πρώτες ύλες για την παραγωγή

6.           Τρόποι/Μέθοδοι παραγωγής

7.           Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες

8.           Εφαρμογές/ Χρήσεις

9.           Τρόπος Εφαρμογής/ Χρήσης

10.        Τύποι/ Τρόποι συσκευασίας

11.        Τρόπος/ Συνθήκες Αποθήκευσης

12.        Τρόποι/ Μέθοδοι Διακίνησης

13.        Διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης

14.        Τελικοί έλεγχοι του εφαρμοσθέντος/ εγκατεστημένου ή παραδοθέντος αντικειμένου

15.        Στοιχεία παραγγελίας

16.        Τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει το παραγγελθέν αντικείμενο

17.        Βιβλιογραφία

18.        Φορείς για περισσότερες πληροφορίες

19.        Κυριότεροι προμηθευτές

 

 

 

Ορισμός

Συγκολλήσιμος υπό προϋποθέσεις χάλυβας με κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατομή, που είναι κατάλληλος για τον οπλισμό του σκυροδέματος και έχει προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή ορίου διαρροής 500 Mpa.         

 

Περιγραφή του αντικειμένου

 Συγκολλήσιμος υπό προϋποθέσεις χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος με δύο σειρές πλάγιων ανάγλυφων νευρώσεων ομοιόμορφα κατανεμημένων κατά μήκος, με προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή ορίου διαρροής 500 Mpa, παραγόμενος με  θερμή έλαση ή ψυχρή κατεργασία, όπως στρέψη ή όλκηση του προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση. Χάλυβες S500 με λεία επιφάνεια ή με νευρώσεις που προέρχονται από όλκηση εν ψυχρώ χάλυβα θερμής έλασης χρησιμοποιούνται μόνο στην παραγωγή δομικού πλέγματος.

 

Σχετική νομοθεσία

·       Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 334. Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.  ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994.

·       Υπουργική Απόφαση αριθ.15283/Φ7/422. Έλεγχος ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. ΦΕΚ 746/Β/30-8-1995.

·       Κοινή Απόφαση αριθ. 27720/Φ7/342. Τροποποίηση της Υ.Α 15283/Φ7/422. ΦΕΚ 718/Β/19-8-1997.

·       Υπουργική Απόφαση αριθ. 27907/Φ7α9/571α. Τροποποίηση της Υ.Α 15283/Φ7/422. ΦΕΚ 1488/Β/6-12-2000.

·       Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ14/43309. Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων. ΦΕΚ 332/Β/28-3-2001.

·        Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 121. Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984.  ΦΕΚ 112/Α/6-6-2001.

 

Παραπομπές σε πρότυπα- προδιαγραφές- κώδικες εφαρμογής. Έλεγχοι χαρακτηριστικών

 

·       Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.-2000)

·       ΕΛΟΤ 959:94

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

·       ΕΛΟΤ 971:94

Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

·       ΕΛΟΤ 656:81

Συμβολισμοί για χρήση στις μελέτες τεχνικών έργων

·       ΕΛΟΤ 1045:88

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμή εφελκυσμού

·       ΕΛΟΤ EN 1991 Ευρωκώδικας 1

Βάσεις σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών

·      EΛΟΤ ΕN 1992-1 Ευρωκώδικας 2

Σχεδιασμός των κατασκευών από σκυρόδεμα

·       ΕΛΟΤ EN 1998 Ευρωκώδικας 8

Διατάξεις αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών

·       Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ.-2000)

·       Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97)

·       Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων -88

·       Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός  (ΕΑΚ-2000)

·       EU 80-69

Aciers pour armatures passives du béton. Prescription de qualité

·       EU 80-85

Reinforcing steel (not for prestressing): Technical delivery conditions

·       ΕΛΟΤ EN 10002 (Σειρά)

Μεταλλικά υλικά - Δοκιμές εφελκυσμού

·       ΕΛΟΤ EN 10080:96

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες για οπλισμένο σκυρόδεμα με νευρώσεις, Β 500 - Τεχνικοί όροι παράδοσης για ράβδους, κουλούρες και συγκολλημένα οικοδομικά πλέγματα

·       PrEN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel

·       EURONORM 82-1:79

Steel for the reinforcement of concrete  with an improved bonding action; dimensions, mass, tolerances. General requirements

·       EURONORM 82-2:79

Steel for the reinforcement of concrete  with an improved bonding action; dimensions, mass, tolerances. Supplementary specifications for ribbed steels

·       ISO/CD 15630-1:98

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete -Test methods - Part 1: Reinforcing bars and wires

·       ISO 6935-2:91

Steel for reinforcement of concrete. Part 2 - Ribbed bars

·       ISO 3898:97

Βάσεις υπολογισμού κατασκευών-Συμβολισμοί - Γενικά Σύμβολα

·       ISO 1000:98

Μονάδες SI

·       DIN 488:84

Reinforcing steel

·       DIN 50905 - Part3:78

Chemical Corrosion Tests

·       BS 4449:1988

Carbon steel bars for the reinforcement of concrete

 

Πρώτες ύλες για την παραγωγή

·         Κύριες: Παλαιοσίδερα  (scrap).

·         Δευτερεύουσες:  Διάφορα  σιδηροκράματα όπως Fe-Si, Fe-Mn, Si-Mn,Fe-V .

 

Τρόποι/Μέθοδοι παραγωγής

Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας παράγονται σήμερα στη χώρα μας από  την τήξη παλιοσιδηρικών σε Ηλεκτρικούς  Κλιβάνους Βολταϊκού Τόξου. Τη διαδικασία  (φάση) της τήξης ακολουθούν οι διαδικασίες της κάθαρσης, της αποξείδωσης και της κραμάτωσης του ρευστού χάλυβα. Ακολουθεί η χύτευση του ρευστού χάλυβα σε μηχανές Συνεχούς Χύτευσης και η παραγωγή μπιγετών τετραγωνικής διατομής 120*120 mm έως 140*140 mm και μήκους 6 έως 14 m. Η τελική διαμόρφωση σε Χ.Ο.Σ πραγματοποιείται στα Έλαστρα, όπου οι μπιγέτες θερμαίνονται σε ειδικούς κλιβάνους μέχρι τους 1200 oC περίπου, και σε αυτή τη θερμοκρασία διαμορφώνονται στα παραπάνω προϊόντα. Στην περίπτωση προϊόντος ψυχρής κατεργασίας ακολουθεί η εν ψυχρώ όλκηση ή στρέψη του προϊόντος της  θερμής έλασης. 

 

Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες

·     Διαστάσεις

 Οι  ονομαστικές διάμετροι, οι ονομαστικές διατομές καθώς και η ονομαστική μάζα δίνονται στον παρακάτω Πίνακα . Οι τιμές βρίσκονται σε  συμφωνία με το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 959.

 

Ονομαστική

Ονομαστική διατομή

Ονομαστική

διάμετρος

A

Ανοχές (%)

μάζα

d (mm)

(mm2)

Με νευρώσεις

Λείοι

(kg/m)

4

12,6

±10

±12

0,099

5

19,6

±10

±12

0,154

6

28,3

±10

±12

0,222

8

50,3

±8

±9

0,395

10

78,5

±8

± 9

0,617

12

113

±8

±9

0,888

14

154

±6

±6

1,21

16

201

±6

±6

1,58

18

254

±6

±6

2,00

20

314

±6

±6

2,47

22

380

±5

±5

2,98

25

491

±5

±5

3,85

28

616

±5

±5

4,83

32

804

±5

±5

6,31

 

 

·     Μορφή επιφάνειας / Γεωμετρία νευρώσεων

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος της κατηγορίας αυτής  έχουν δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων ομοιόμορφα κατανεμημένων στην περιφέρεια του προϊόντος και σε ίσες αποστάσεις καθ’ όλο το μήκος κάθε σειράς. Μέσω των νευρώσεων αυτών επιτυγχάνεται η συνάφεια του χάλυβα με το σκυρόδεμα. Μπορούν να υπάρχουν και διαμήκεις νευρώσεις, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό.

Οι πλάγιες νευρώσεις  έχουν σχήμα μηνίσκου και  καταλήγουν ομαλά στον κορμό του προϊόντος. Οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις για τη γεωμετρία των νευρώσεων δίνονται αναλυτικά στη Παραγρ. 3.1.2 του ΚΤΧ-2000.

 Χάλυβες S500 με λεία επιφάνεια που προέρχονται από όλκηση εν ψυχρώ χάλυβα θερμής έλασης χρησιμοποιούνται μόνο στην παραγωγή δομικού πλέγματος.

 

·     Σήμανση κατηγορίας προϊόντος

Οι ράβδοι χαλύβων κατηγορίας S500 φέρουν στην επιφάνεια τους δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων, αντίθετης φοράς και ίσων αποστάσεων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

Μορφή νευρώσεων χαλύβων κατηγορίας S500

 

·     Σήμανση για την αναγνώριση της χώρας και της μονάδας παραγωγής

Πρέπει να προβλέπεται ένα σύστημα για την αναγνώριση της χώρας και της μονάδας παραγωγής των χαλύβων.

Στο Παράρτημα Π1 του Κανονισμού  Τεχνολογίας Χαλύβων (2000) αναφέρονται οι σημάνσεις των ελληνικών βιομηχανιών καθώς επίσης και όλες οι μέχρι σήμερα γνωστές σημάνσεις βιομηχανιών του εξωτερικού των οποίων προϊόντα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα.

 

·        Φυσικές ιδιότητες

Οι φυσικές ιδιότητες των μη ή ελαφρά κραματωμένων χαλύβων, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως είναι οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος της κατηγορίας αυτής, είναι παραπλήσιες εκείνων του καθαρού σιδήρου. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί αφορούν τον καθαρό σίδηρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς που αφορούν τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500.

 

 Θερμο-

κρασία °C

Πυκνότητα

 g/cm3

Ειδική θερμότητα

 J kg-1K-1

Συντελεστής

Γραμμικής

διαστολής

  x 10-6 C-1

Θερμική

αγωγιμότητα

 W m-1K-1

Ειδική

αντίσταση

 μΩcm

20

7,84-7,86

435-444

12,18

51,9

15,9-16,3

100

 

477-494

12,18

51,1

21,9-22,6

200

 

520-528

12,66

49,0

29,2-29,6

400

 

599-611

13,47

42,7

48,2-48,7

600

 

699-754

14,41

35,6

74,2-75,8

800

 

791-950

12,64

26,0

109,4-110,0

1000

 

657

13,37

27,2

116,7-119,4

 

Για συμβατική πυκνότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος λαμβάνεται η τιμή 7,85 g/cm3  .      

Για το Μέτρο ελαστικότητας  Ε στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι 200 GPa.

Το μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση  G είναι 80 GPa και το μέτρο διόγκωσης  K είναι 165 GPa.

Για το Λόγο  Poisson  ν σε πρακτικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιείται η τιμή 0,30.

 

·        Χημικές ιδιότητες / Συγκολλησιμότητα

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χημική σύσταση  για τους  χάλυβες S500.

Οι χάλυβες της κατηγορίας αυτής  ελέγχονται ως προς τη συγκολλησιμότητά τους με μηχανικές δοκιμές σε εφελκυσμό και κάμψη σύμφωνα με την Παραγρ. 3.5.2.2  του ΚΤΧ-2000  και επιτρέπεται να συνδέονται μόνον κατά παράθεση. Για κάθε μια δοκιμή κατασκευάζεται σε θερμοκρασία δωματίου ένα συγκολλημένο δοκίμιο ανά παρτίδα. Δεν επιτρέπεται τα δοκίμια αυτά να υποστούν καμιά θερμική κατεργασία, ούτε πριν, ούτε μετά τη συγκόλλησή τους. Η συγκόλληση γίνεται από τη μία πλευρά των ράβδων με δύο ραφές συγκόλλησης η κάθε μία των οποίων είναι μήκους 5d (όπου d είναι η ονομαστική διάμετρος των ράβδων). Οι ραφές της  συγκόλλησης ξεκινούν από έξω προς τα μέσα  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απομένει ανάμεσα στις απολήξεις ένα διάκενο 20 mm περίπου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

 

 

 

Τρόπος συγκόλλησης δοκιμίων για τον έλεγχο της συγκολλησιμότητας

                         

 

·       Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες

 

Οι Χάλυβες θερμής έλασης S500 χωρίς περαιτέρω επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής   δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές ιδιοτήτων για θερμοκρασίες έκθεσης έως 650°C μετά τη ψύξη τους στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Για τους χάλυβες S500 ψυχρής κατεργασίας  η παράμετρος  που θα καθορίσει τη συμπεριφορά των υλικών μετά από έκθεση σε θερμοκρασίες πρακτικά μεγαλύτερες των 550°C είναι ο βαθμός της εν ψυχρώ παραμόρφωσης που δημιουργείται κατά την κατεργασία παραγωγής (ή μετέπειτα διαμόρφωσης) και ο οποίος ορίζεται με τη σχέση:

όπου A1 η αρχική διατομή και A2 η τελική διατομή (μετά τη διαμόρφωση).

Για τιμές  n<2%  δεν δημιουργείται ειδικό πρόβλημα μεταβολής αντοχής μετά από θέρμανση σε θερμοκρασία άνω των 550°C (ισχύουν όσα ισχύουν για τα υπόλοιπα υλικά χαλύβων).

Για τιμές 2<n<12% το υλικό που θα προκύψει έπειτα από θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550°C (ακόμη και για χρόνους μερικών δευτερολέπτων) θα έχει πολύ κακές μηχανικές ιδιότητες με κύρια χαρακτηριστικά μειωμένη αντοχή και αυξημένη ψαθυρότητα. Στην ουσία το υλικό θα έχει αχρηστευθεί. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαμόρφωση ράβδων με θέρμανση και οι  συγκολλήσεις χαλύβων ψυχρής κατεργασίας, επειδή είναι πιθανόν να προκύπτουν τέτοιες τιμές του n.

Για τιμές n>15% και πρακτικά >20% το υλικό που θα προκύψει μετά την τυχαία θέρμανση σε θερμοκρασίες άνω των 550°C θα έχει τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στο ίδιο υλικό που παράγεται με  τη θερμή έλαση (πριν από τη ψυχρή διαμόρφωση). Δηλαδή θα είναι μειωμένη σε σχέση με την αντοχή του προϊόντος ψυχρής έλασης κατά το ποσοστό που η κατεργασία αυτή είχε αυξήσει την αντοχή του.

 

·       Συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ο συγκεκριμένος χάλυβας οπλισμού λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα, στην περίπτωση προϊόντος θερμής έλασης, έχει υψηλή θερμοκρασία μετάπτωσης, με αποτέλεσμα η θραύση του να είναι ψαθυρή ακόμα και σε θερμοκρασίες πολύ κοντά στους 0º C.

Επομένως η χρήση αυτού του χάλυβα θα πρέπει να αποφεύγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Στην περίπτωση προϊόντος ψυχρής κατεργασίας, ο συγκεκριμένος χάλυβας οπλισμού, λόγω της ενδοτράχυνσης που έχει υποστεί από την ψυχρή στρέψη, έλαση ή ολκή, έχει αποκτήσει μεγάλες εσωτερικές τάσεις με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μετάπτωσης να έχει αυξηθεί μέχρι περίπου την θερμοκρασία περιβάλλοντος . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε θερμοκρασίες ακόμη και στους 0º C ή ελαφρά χαμηλότερες έχει μειωθεί η απαιτούμενη ενέργεια θραύσης στο 10-20% της αρχικής. Συμπερασματικά η χρήση αυτού του χάλυβα θα πρέπει να αποφεύγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες

 

·     Μηχανικές ιδιότητες

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος  αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα.

 

 

  Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων κατά ΕΛΟΤ 959

Μέγεθος

Κατηγορία

 

S500

Όριο διαρροής, fy (MPa)

500

Εφελκυστική αντοχή,     ft (MPa)

550

Λόγος της εφελκυςτικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy

            ³1,05   

Επιμήκυνση μετά τη θραύση, ε5 (%)

12

 

Παρατηρήσεις

1. Για το όριο διαρροής fy, την εφελκυστική αντοχή ft και την ανηγμένη παραμόρφωση μετά την θραύση ε5 οι αναφερόμενες τιμές είναι χαρακτηριστικές με ποσοστημόριο p=95%, ενώ για τον λόγο ft/fy οι τιμές είναι οι ελάχιστες.

2. Οι τιμές των fy και ft υπολογίζονται με βάση την πραγματική διατομή.

3. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας που θέτουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί. Στον Πίνακα Σ3.2-1 του ΚΤΧ-2000 δίνονται ειδικές απαιτήσεις για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

 

Εφαρμογές/ Χρήσεις

Κατασκευές  έργων οπλισμένου σκυροδέματος.

 

Τρόπος Εφαρμογής/ Χρήσης

·     Οι χάλυβες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από λάδια, γράσα, λάσπες, χώματα ή προϊόντα διάβρωσης.

·     Η κάμψη των ράβδων οπλισμού,  πρέπει να γίνεται με μία ελάχιστη διάμετρο τυμπάνου D, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση της ράβδου και να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του σκυροδέματος  από τις αναπτυσσόμενες  τοπικά, στην περιοχή της καμπύλωσης, ισχυρές  πιέσεις άντυγας.

·     Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού για λόγους ανθεκτικότητας, συνάφειας και πυρασφάλειας.

·     Η κοπή των χαλύβων οπλισμού πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα (ψαλίδι, δίσκο κλπ) και να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην προκαλούνται μηχανικές ή άλλες βλάβες. Η κοπή με φλόγα  απαγορεύεται.

·     Απαγορεύεται η χρήση οξυγονοκόλλησης.

 

Τύποι/ Τρόποι συσκευασίας

Παραδίδονται υπό τη μορφή:

·     Ευθύγραμμων ράβδων, σε δέματα του  1 έως 2 τον.  και μήκους από 6 έως 14 m  με συνήθη  (τυποποιημένα) μήκη τα 12 και 14m.

·     Ηλεκτροσυγκολλητών πλεγμάτων, σε δέματα βάρους 1000 έως 2000 kg.

·     Ρόλων, με βάρος ρόλου από 600kg  έως 3000kg.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε δέμα ράβδων, πλεγμάτων και κάθε ρόλος   πρέπει να φέρει  πινακίδα, σταθερά συνδεδεμένη,  στην οποία να περιέχονται κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες:

·     Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

·     Η  κατηγορία του χάλυβα

·     Ο μήνας και το έτος  παραγωγής

·     Ο αριθμός χύτευσης

·     Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονομαστική διάμετρος

·     Η σήμανση.

 

Τρόπος/ Συνθήκες Αποθήκευσης

·     Κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να είναι ταξινομημένοι ανάλογα με την κατηγορία, την προέλευση, τη διάμετρο, την ημερομηνία παραλαβής, το μήκος (για ευθύγραμμες ράβδους) ή άλλα χαρακτηριστικά διαστάσεων και βάρους (για ρόλους). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητας των προϊόντων.

·     Πρέπει να προστατεύονται από διάβρωση, μηχανική φθορά ή πληγές και οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνάφειά τους με το σκυρόδεμα και γενικότερα να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά τους.

·     Πρέπει  να είναι απαλλαγμένοι από λάδια, γράσα, λάσπες, χώματα ή προϊόντα διάβρωσης.

 

Τρόποι/ Μέθοδοι Διακίνησης

Μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα- νταλίκες  και  πλοία.

 

Διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης

Οι χάλυβες που διακινούνται στον Ελληνικό χώρο διακρίνονται, ανάλογα με τη χώρα παραγωγής τους:

·       Στους εγχωρίως παραγόμενους

·       Στους παραγόμενους από λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες της ΕΖΕΣ

·       Στους παραγόμενους από τρίτες χώρες.

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου και κριτήρια συμμόρφωσης. Παράλληλα προβλέπονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια διακίνησης των χαλύβων, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους. Λεπτομέρειες  αναφέρονται στο ΚΤΧ- 2000 στο τμήμα 5.

 

Τελικοί έλεγχοι του εφαρμοσθέντος/ εγκατεστημένου ή παραδοθέντος αντικειμένου

Συστήνεται ο έλεγχος και η παραλαβή τοποθετημένου οπλισμού να γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Π5 (πληροφοριακό) του ΚΤΧ- 2000.           

 

Στοιχεία παραγγελίας

 Η παραγγελία χαλύβων πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

·     Την περιγραφή της μορφής (π.χ. ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι  κλπ.)

·     Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία.

 

Τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει το παραγγελθέν αντικείμενο

Οι χάλυβες οπλισμού πρέπει σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους να συνοδεύονται  από:

α) Το Δελτίο Αποστολής

β) Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, το οποίο πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

·       Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

·       Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

·       Την κατηγορία  του χάλυβα

·       Τη σήμανση του προϊόντος

·       Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

·       Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου

·       Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγιναν από την επιχείρηση διαμόρφωσης.

Τα αναγραφόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

γ)  Αντίγραφο των  πιστοποιητικών  ελέγχου παραγωγής, από τον παραγωγό.

 

Βιβλιογραφία

·        Smithells Metals Reference Book, 6th Ed., Butterworths, 1983.

·        J.E. Shigley-C.R. Mischke, ‘Μechanical Engineering Design’, McGraw-Hill, 5th Ed., 1989.

·        G.E. Dieter, ‘Mechanical Metallurgy’, McGraw-Hill, London, 1988.

 

Φορείς για περισσότερες πληροφορίες

·       ΚΕΔΕ, Πειραιώς 166, 11854 ΑΘΗΝΑ τηλ. 3458918, 3475810, 3467040.

·       ΕΛΟΤ ΑΕ, Αχαρνών 313, 11145 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2120100.

·       ΕΒΕΤΑΜ, Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, 38500 ΒΟΛΟΣ τηλ. 0421-95340/1/2

 

Κυριότεροι προμηθευτές

·       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Λ.Συγγρού 40-42, 117 42, Αθήνα. Τηλ. 9235932.

·       ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Χειμάρας 16, 151 25, Μαρούσι. Τηλ. 6861480.

·       SOVEL Α.Ε. Χειμάρας 16, 151 25, Μαρούσι. Τηλ. 6861480.

·       ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Σ.Ε.Ε. Όθωνος 88 και Κόκκοτα 510 20, Κηφησιά. Τηλ. 8016711.

·       ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα, Τηλ. 3237811