ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &

ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)

ΤΜΗΜΑ Α

 

ΕΝΤΥΠΟ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ)

 

1.    Το παρόν «Έντυπο ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)» έχει σκοπό να υποβοηθήσει τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών, στις οποίες υποβάλλονται Προγράμματα Ποιότητας Έργου από αναδόχους ή υποψηφίους αναδόχους έργων, ώστε να είναι σε θέση να ελέγξουν και να εγκρίνουν ή να απορρίψουν ή να ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα Προγράμματα Ποιότητας Έργων.

 

2.    Το Έντυπο και οι περιεχόμενες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ακολουθείται "θετική λογική", το οποίο σημαίνει ότι οι επιθυμητές απαντήσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου που εξετάζεται, πρέπει να είναι πάντα "ΝΑΙ". Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης του Εντύπου είναι σε θέση να διαπιστώσει πολύ εύκολα τη συμμόρφωση του εξεταζόμενου Προγράμματος Ποιότητας Έργου με τις απαιτήσεις.

 

3.    Για την καλλίτερη χρήση του Εντύπου και τη διευκόλυνση του χρήστη, οι αριστερές σελίδες περιέχουν κατάλληλες οδηγίες, διευκρινίσεις, παραδείγματα κτλ ταξινομημένα με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς απέναντι από τις αντίστοιχες ερωτήσεις, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η αποσαφήνιση κάθε ερώτησης.

 

4.    Το Έντυπο συνοδεύεται από δισκέτα, στην οποία περιέχονται:

-           Ενδεικτικό οργανόγραμμα του αναδόχου για το έργο

-           Παραδείγματα οδηγιών που συνοδεύουν το ΠΠΕ (σκυροδέτηση, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού)

-           Ορισμός και ενδεικτικός κατάλογος Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (ΚΣΕ) και Σημείων Στάσης για Έγκριση (ΣΣΕ)

-           Κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ για τα Προγράμματα Ποιότητας των Τεχνικών Έργων

 

5.    Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ΠΠΕ υπάρχουν στο τεύχος των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στη συνημμένη δισκέτα (αρχείο «ΚατευθΟδηγίεςΣΔΕΠ»).


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΠΕ

1.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1        Στο εισαγωγικό τμήμα του ΠΠΕ απαιτείται μια σύντομη περιγραφή του έργου, με επιγραμματική αναφορά των κυριότερων εργασιών. Στο αντικείμενο του ΠΠΕ θα πρέπει επίσης να καθορίζονται σαφώς τα σημεία τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

1.2.1   Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να περιλάβει στο ΠΠΕ μια δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται σχετικά με τη γενική πολιτική για τη Διαχείριση της Ποιότητας που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου, διατυπωμένη με απλά λόγια προκειμένου να είναι άμεσα κατανοητή από το προσωπικό του και από όλους τους εμπλεκόμενους.

1.2.2    Στο ΠΠΕ πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι ποιότητας του έργου, εκφρασμένοι όπου είναι δυνατό με μετρήσιμα μεγέθη (τέτοια μπορεί να είναι π.χ. οι ανοχές στα υψόμετρα και στις διαστάσεις, η επιπεδότητα των τοιχοδομών και των επιχρισμάτων κ.τ.λ.)

1.3       Το ΠΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει τα «Προγράμματα Ενεργειών», ένα για κάθε τμήμα ή για κάθε λειτουργική ενότητα του έργου, όπως αυτό αναλύεται στα συμβατικά τεύχη ή σε άλλη ανάλυση που έχει υιοθετήσει ο ανάδοχος και είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία.

2.1        ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1        Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να περιγράψει με συντομία τις μεθόδους κατασκευής του έργου, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συμβατικά τεύχη και σχέδια. Θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου, το ανθρώπινο δυναμικό που ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του και οι ανάγκες για την εκπαίδευσή του, τα πιθανά μέσα που μπορεί να διατεθούν από τον Κύριο του Έργου κ.ά.

 

 


 

 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΠΠΕ

1.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1       Το ΠΠΕ περιγράφει σαφώς το αντικείμενο του έργου;

 

 

 

 

1.2.1     Το ΠΠΕ περιέχει δήλωση-δέσμευση για την Πολιτική Ποιότητας του αναδόχου;

 

 

 

 

1.2.2     Καθορίζονται στο ΠΠΕ (ποσοτικοί) στόχοι ποιότητας του έργου;

 

 

 

 

1.3       Το ΠΠΕ περιγράφει όλες τις σημαντικές φάσεις και δραστηριότητες του έργου και στον επιθυμητό βαθμό ανάλυσης ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής παρακολούθηση όλων των φάσεων / δραστηριοτήτων;

            (βλέπε παράγρ. 7 του παρόντος σχετικά με τα Προγράμματα Ενεργειών)

 

 

 

 

2.1        ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1       Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι μέθοδοι κατασκευής του έργου, είτε άμεσα είτε με παραπομπή στα συμβατικά τεύχη, και είναι επαρκείς και ικανοποιητικές οι παρεχόμενες πληροφορίες;

 

 

 

 

 


 

 

2.2        ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

2.2.1   Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που θα εκτελεστούν πρέπει να αναφέρονται στο ΠΠΕ και να συσχετίζονται με τα σχετικά ελληνικά ή διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς με βάση τα οποία εκτελούνται («έγγραφα αναφοράς»). Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα αναφέρονται στα Προγράμματα Ενεργειών στις αντίστοιχες φάσεις και δραστηριότητες, αλλά και συγκεντρωτικά είτε στο κείμενο του ΠΠΕ είτε με τη μορφή πίνακα.

2.2.2     Πρέπει, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο έγγραφο αναφοράς, να καταγράφονται (στα Προγράμματα Ενεργειών ή στο κείμενο του ΠΠΕ) τα κριτήρια αποδοχής-απόρριψης για κάθε έλεγχο- δοκιμή, όπως π.χ. κριτήρια για την αντοχή του σκυροδέματος ή κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού ενός κτιρίου κ.τ.λ..

2.2.3     Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον με τη συχνότητα που αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη.

2.2.4     Πρέπει να αναφέρονται και να περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ τα έντυπα καταγραφής που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε έλεγχο- δοκιμή.

2.2.5      Πρέπει να περιγραφούν τα σχετικά με το εργαστήριο του εργοταξίου (εξοπλισμός, χώροι, προσωπικό κ.τ.λ.)..

2.2.6   Πρέπει να αναφέρεται αν θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικά εργαστήρια (και ποια θα είναι). Τα εργαστήρια αυτά (εφόσον απαιτείται) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει ο Κύριος του Έργου μέσω των αντίστοιχων άρθρων των συμβατικών τευχών, καθώς και τις γενικότερες απαιτήσεις που τίθενται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

2.3        ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.3    Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών πρέπει να είναι αναλυτικό και να ανταποκρίνεται ακριβώς στις επί μέρους φάσεις και δραστηριότητες που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Απαραίτητο είναι να υπάρχει αντιστοιχία (ένα προς ένα αν είναι δυνατό) μεταξύ των αντικειμένων του χρονοδιαγράμματος και των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Ενεργειών, με προφανή λόγο τη διευκόλυνση και την παράλληλη λειτουργία χρονοδιαγράμματος και Προγραμμάτων Ενεργειών (βλέπε παράγραφο 7 του παρόντος).

3.1        ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

3.1.1    Ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική δομή για την εκτέλεση των εργασιών και την υποστήριξή τους (π.χ. προμήθειες υλικών, συντήρηση εξοπλισμού κ.ά.) και να την περιγράψει με τη μορφή οργανογράμματος. Στο οργανόγραμμα πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον οι κύριες λειτουργίες του εργοταξίου, ενώ πρέπει μεταξύ άλλων να περιληφθούν οπωσδήποτε τα στελέχη και οι θέσεις οι οποίες καθορίζονται ρητά στα συμβατικά έγγραφα. Ενδεικτικό οργανόγραμμα έργου περιλαμβάνεται στη συνημμένη δισκέτα (αρχείο «Οργανόγραμμα»).


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.2        ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

2.2.1     Περιγράφονται στο ΠΠΕ όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές με παραπομπές στα αντίστοιχα πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς;

 

 

 

 

2.2.2     Καθορίζονται στο ΠΠΕ τα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης για κάθε έλεγχο- δοκιμή;

 

 

 

 

2.2.3     Αναφέρεται στο ΠΠΕ η συχνότητα εκτέλεσης των ελέγχων-δοκιμών;

 

 

 

 

2.2.4     Περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ τα έντυπα στα οποία θα καταγράφονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές;

 

 

 

 

2.2.5     Περιγράφονται στο ΠΠΕ τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου του εργοταξίου, όπου επιβάλλεται από τη σύμβαση;

 

 

 

 

2.2.6     Αναφέρονται στο ΠΠΕ τα εξωτερικά εργαστήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους και δοκιμές, όπου αυτό απαιτείται;

 

 

 

 

2.3        ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.3        Το ΠΠΕ περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου;

 

 

 

 

3.1        ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

3.1.1     Το ΠΠΕ περιλαμβάνει πλήρες οργανόγραμμα του έργου;

 

 

 

 

 


 

 

3.1.2  Τα κύρια στελέχη που οι θέσεις τους εμφανίζονται στο οργανόγραμμα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες που να μην αλληλοκαλύπτονται. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να είναι καταγραμμένες στο ΠΠΕ ή σε επισυναπτόμενα έντυπα. Στις αρμοδιότητες πρέπει μεταξύ άλλων να περιληφθεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των ελέγχων και δοκιμών, για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, για τις επαφές με τον Κύριο του Έργου -  υπηρεσίες - ΟΚΩ, για την τήρηση των αρχείων του έργου κ.ά. Πρέπει να αποφεύγεται ένα πρόσωπο να έχει πολλαπλές αρμοδιότητες.

3.1.3.1  Πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΠΠΕ ένας συγκεντρωτικός πίνακας με το προσωπικό που αναμένεται να απασχοληθεί ανά τμήμα του εργοταξίου κατά τη διάρκεια του έργου.

3.1.3.2  Πρέπει να περιγραφούν στο ΠΠΕ τα τυπικά προσόντα για το προσωπικό διαφόρων επιπέδων που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης πρέπει να εντοπισθούν και να καταγραφούν οι ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, εφόσον υπάρχουν, και να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα καλυφθούν.

3.2.Α    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

3.2.Α1  Στο ΠΠΕ πρέπει να αναφέρονται όλοι οι εγκεκριμένοι από τον ανάδοχο προμηθευτές, τουλάχιστον για τα κύρια υλικά.

3.2.Α2  Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προμηθευτών που ακολουθεί ο ανάδοχος και τα κριτήρια που θέτει (π.χ. τήρηση προδιαγραφών κατά την παραγωγή των υλικών) πρέπει να περιγράφονται στο ΠΠΕ, είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε διαδικασία του συστήματος ποιότητας.

3.2.Α3  Θα πρέπει να προβλεφθεί στο ΠΠΕ (εφόσον απαιτείται από τη σύμβαση) η εκτέλεση επιθεωρήσεων των προμηθευτών από τον ανάδοχο, δηλαδή επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των όσων έχουν συμφωνηθεί. Οι επιθεωρήσεις μπορεί να γίνουν από προσωπικό του αναδόχου ή από τρίτο μέρος (φορείς επιθεωρήσεων), οι οποίοι και θα αναφέρονται στο ΠΠΕ.

3.2.Α4 Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή, ο έλεγχος και η αποθήκευση των υλικών που προμηθεύεται ο ανάδοχος πρέπει να περιγραφεί στο ΠΠΕ (είτε άμεσα, είτε με παραπομπή σε διαδικασία ή οδηγίες του συστήματος ποιότητας του αναδόχου).

3.2.Β    ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

3.2.Β1   Όλες οι εργασίες που ανατίθενται σε υπεργολάβους πρέπει να περιγράφονται στο ΠΠΕ.


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.1.2     Το ΠΠΕ περιγράφει τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων του οργανογράμματος;

 

 

 

 

3.1.3.1  Καταγράφεται στο ΠΠΕ συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί (ιδιαίτερα τα στελέχη);

 

 

 

 

3.1.3.2  Περιγράφονται στο ΠΠΕ τα τυπικά προσόντα του προσωπικού (ιδιαίτερα των στελεχών) καθώς και θέματα σχετικά με την απαιτούμενη για το έργο εκπαίδευση;

 

 

 

 

3.2.Α    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

3.2.Α1   Κατονομάζονται στο ΠΠΕ οι βασικοί προμηθευτές υλικών;

 

 

 

 

3.2.Α2  Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

3.2.Α3  Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι πιθανές απαιτήσεις επιθεώρησης προμηθευτών από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

3.2.Α4  Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος ελέγχου, παραλαβής και αποθήκευσης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (ιδιαίτερα των κύριων υλικών);

 

 

 

 

3.2.Β    ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

3.2.Β1   Περιγράφονται στο ΠΠΕ τα θέματα που θα ανατεθούν σε υπεργολάβους;

 

 

 

 

 


 

 

3.2.Β2  Στο ΠΠΕ πρέπει να κατονομάζονται οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη, οι υπεργολάβοι πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία).

3.2.Β3  Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υπεργολάβων που ακολουθεί ο ανάδοχος και τα κριτήρια που θέτει (π.χ. χρησιμοποίηση εκπαιδευμένου προσωπικού) πρέπει να περιγράφονται στο ΠΠΕ, είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε διαδικασία του συστήματος ποιότητας.

3.2.Β4 Θα πρέπει να προβλεφθεί στο ΠΠΕ η εκτέλεση επιθεωρήσεων των υπεργολάβων από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των όσων έχουν συμφωνηθεί. Οι επιθεωρήσεις μπορεί να γίνουν από προσωπικό του αναδόχου ή από τρίτο μέρος (φορείς επιθεωρήσεων), οι οποίοι και θα αναφέρονται στο ΠΠΕ.

3.2.Β5 Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών των υπεργολάβων από τον ανάδοχο πρέπει επίσης να περιγραφεί στο ΠΠΕ (είτε άμεσα, είτε με παραπομπή σε διαδικασία ή οδηγίες του συστήματος ποιότητας).

3.3        ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.3.1.1 Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να δηλώνεται σαφώς στο ΠΠΕ, με τη μορφή ενός καταλόγου όπου θα εμφανίζεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του. Στον εξοπλισμό πρέπει να περιληφθεί (και να δηλώνεται σαφώς ο ιδιοκτήτης του) ο ενοικιαζόμενος εξοπλισμός, ο εξοπλισμός των υπεργολάβων, εξοπλισμός που ενδεχομένως διατίθεται από τον Κύριο του Έργου κ.τ.λ.

3.3.1.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει συνοπτικά τη χρήση των μηχανημάτων του ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.

3.3.1.3 Το ΠΠΕ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει (ή να παραπέμπει σε) διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, κατά την περίοδο που θα βρίσκεται στο έργο, ο εξοπλισμός θα είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς λειτουργίας και θα είναι αξιόπιστος. Σκόπιμο είναι να περιληφθεί στο ΠΠΕ και το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, τουλάχιστον για τα κύρια μηχανήματα.

3.3.2.1 Ο μετρητικός εξοπλισμός, περιλαμβανομένου και του μη εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. τοπογραφικά όργανα), πρέπει να καταγράφεται στο ΠΠΕ. Στον μετρητικό εξοπλισμό πρέπει να περιληφθεί και αυτός που ενδεχομένως διατίθεται από τον Κύριο του Έργου, ο ενοικιαζόμενος εξοπλισμός, ο εξοπλισμός των υπεργολάβων κ.τ.λ.

3.3.2.2 Ο μετρητικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί από τον ανάδοχο στο ΠΠΕ πρέπει να τεκμηριώνεται ότι καλύπτει όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές που προβλέπεται να γίνουν στο έργο (και που δεν θα εκτελεστούν από εξωτερικούς φορείς, π.χ. εργαστήρια).

3.3.2.3 Ο μετρητικός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μετρήσεων των οποίων τα αποτελέσματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του έργου, πρέπει να συντηρείται και να διακριβώνεται (δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι «μετράει σωστά»). Η διακρίβωση των οργάνων και συσκευών πρέπει να γίνεται με βάση κοινά αποδεκτές διαδικασίες και να πραγματοποιείται είτε από τον ανάδοχο είτε/και από εξωτερικούς φορείς, ενώ η χρήση μη διακριβωμένων οργάνων δεν επιτρέπεται. Όλα τα παραπάνω πρέπει να περιγράφονται στο ΠΠΕ ή να γίνεται παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες ή οδηγίες του συστήματος ποιότητας του αναδόχου.


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.2.Β2  Κατονομάζονται στο ΠΠΕ οι υπεργολάβοι που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε εργασία;

 

 

 

 

3.2.Β3  Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής υπεργολάβων από τον ανάδοχο, με έμφαση στα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους;

 

 

 

 

3.2.Β4  Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι απαιτήσεις επιθεώρησης των υπεργολάβων από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

3.2.Β5  Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος ελέγχου και παραλαβής των εργασιών των υπεργολάβων από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

3.3        ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.3.1.1  Περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ κατάλογος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή και δηλώνεται το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς;

 

 

 

 

3.3.1.2  Τα μηχανήματα που περιγράφονται στο ΠΠΕ είναι επαρκή για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του έργου;

 

 

 

 

3.3.1.3  Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι διαδικασίες συντήρησης των μηχανημάτων του αναδόχου, των υπεργολάβων και των τυχόν ενοικιαζόμενων;

 

 

 

 

3.3.2.1  Περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ κατάλογος μετρητικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για ελέγχους και δοκιμές;

 

 

 

 

3.3.2.2  Είναι επαρκής ο μετρητικός εξοπλισμός που αναφέρεται στο ΠΠΕ ώστε να γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι - δοκιμές;

 

 

 

 

3.3.2.3  Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού;

 

 

 

 

 


 

 

4.1        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

4.1.1.1 Στο εξώφυλλο του ΠΠΕ πρέπει να είναι εμφανή τα ονόματα, οι τίτλοι και οι υπογραφές των προσώπων του αναδόχου που είχαν την ευθύνη σύνταξης (π.χ. ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου) και έγκρισης (π.χ. ο Διευθυντής του έργου ή ο Εκπρόσωπος του αναδόχου).

4.1.1.2 Στο εξώφυλλο του ΠΠΕ πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος, στον οποίο οι υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου θα εγκρίνουν το ΠΠΕ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του εγκρίνοντος, σφραγίδα, υπογραφή), αφού έχουν προβεί στον έλεγχο σύμφωνα με το παρόν Έντυπο. Το εγκεκριμένο ΠΠΕ επιστρέφεται στον ανάδοχο για να το εφαρμόσει κατά την κατασκευή του έργου.

4.1.1.3 Στην αρχή κάθε ΠΠΕ είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδικό φύλλο (κατάσταση αναθεωρήσεων) όπου θα δηλώνεται η τρέχουσα έκδοση του ΠΠΕ, έτσι ώστε να καταγράφονται αλλαγές που έγιναν κατά την πορεία του έργου. Για κάθε έκδοση θα συμπληρώνεται η ημερομηνία από την οποία ισχύει (και από την οποία καταργείται η προηγούμενη έκδοση του ΠΠΕ) καθώς και σύντομη αιτιολογία για την αναθεώρηση (π.χ. τροποποίηση μελέτης).

4.1.1.4 Είναι απαραίτητο στο ΠΠΕ να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τη διανομή του στους αποδέκτες και για τον τρόπο αναθεώρησης (διαδικασία αναθεώρησης, αλλαγή σελίδων ή τμημάτων ή ολόκληρου του ΠΠΕ κ.τ.λ.). Τα παραπάνω είναι δυνατό επίσης να καλυφθούν με απλή παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του αναδόχου, αν υπάρχει.

4.1.2   Τα έγγραφα και τα έντυπα, που εκδίδονται για να ενσωματωθούν στο ΠΠΕ και να χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου (διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα εργαστηριακών ελέγχων, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.), πρέπει να χαρακτηρίζονται από κατάλληλο κωδικό. Η κωδικοποίηση των εγγράφων και εντύπων πρέπει να είναι τέτοια ώστε: να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης, να διευκολύνει τη διανομή τους και την ενδεχόμενη αναθεώρησή τους και να δίνει τη δυνατότητα εύκολης ταξινόμησης των αρχείων που προκύπτουν.

4.1.3    Όλα τα έντυπα, δελτία ελέγχου εργασιών κ.ά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να αναφέρονται σε συγκεντρωτικό πίνακα και να επισυνάπτονται στο ΠΠΕ με τη μορφή παραρτήματος.

4.1.4    Η αρχειοθέτηση των εγγράφων και εντύπων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο αρχείο, η οργάνωση του οποίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης των πληροφοριών («ιχνηλασιμότητα» εγγράφων και ενεργειών, π.χ. εγγράφων σχετικά με τις ενέργειες που αναφέρονται σε συγκεκριμένο φρεατοπάσσαλο). Επίσης θα πρέπει να προσδιορίζονται οι υπεύθυνοι για την τήρηση των αρχείων και τα πρόσωπα που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία.

4.2        ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.2      Ο τρόπος διαχείρισης των μη συμμορφώσεων (δηλαδή των σοβαρών αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της σύμβασης) που θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διορθωθούν ή/και να προληφθεί η επανεμφάνισή τους πρέπει να περιγραφούν στο ΠΠΕ (είτε απ' ευθείας, είτε με παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του αναδόχου, αν υπάρχει). Στο ΠΠΕ θα πρέπει επίσης να περιγραφεί η διαδικασία επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των παραπάνω μέτρων και να καθορίζονται οι αντίστοιχοι αρμόδιοι, καθώς να καθορίζεται πότε και πώς παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου στη διαδικασία των μη συμμορφώσεων.


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.1        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

4.1.1.1  Το ΠΠΕ αναφέρει την ημερομηνία από την οποία ισχύει και έχει τις απαιτούμενες υπογραφές των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη και για την έγκρισή του;

 

 

 

 

4.1.1.2  Προβλέπεται στο εξώφυλλο του ΠΠΕ κατάλληλος χώρος για την έγκριση από τον Κύριο του Έργου;

 

 

 

 

4.1.1.3  Το ΠΠΕ περιέχει κατάσταση αναθεωρήσεων;

 

 

 

 

4.1.1.4  Καθορίζεται ο τρόπος αναθεώρησης και διανομής του ΠΠΕ;

 

 

 

 

4.1.2     Το ΠΠΕ περιγράφει την χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση εγγράφων, εντύπων κ.τ.λ.;

 

 

 

 

4.1.3     Αναφέρονται και επισυνάπτονται στο ΠΠΕ όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου;

 

 

 

 

4.1.4     Καθορίζει το ΠΠΕ τον τρόπο οργάνωσης των αρχείων του έργου, καθώς και τους υπεύθυνους τήρησης των αρχείων;

 

 

 

 

4.2        ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.2       Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης των μη συμμορφώσεων που θα εμφανιστούν καθώς και οι αντίστοιχες διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες (για εισερχόμενα υλικά, για επί τόπου παραγόμενα υλικά, για εργασίες του αναδόχου ή των υπεργολάβων, για διαδικασίες);

 

 

 

 

 


 

 

 

4.3        ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4.3        Η εξέλιξη των εργασιών καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφονται στο ΠΠΕ πρέπει να επιθεωρούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του αναδόχου ή από τρίτους που θα αναλάβουν αυτό το θέμα για λογαριασμό του. Η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των επιθεωρήσεων, η συχνότητα και η σύνδεση των επιθεωρήσεων με τις φάσεις του έργου πρέπει επίσης να περιγράφονται στο ΠΠΕ (είτε άμεσα είτε σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του αναδόχου, αν υπάρχει).

4.4        ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

4.4        Στο ΠΠΕ πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα  διάφορα στοιχεία που συλλέγονται κατά την πορεία του έργου (από το ημερολόγιο του έργου, από δελτία ελέγχων ποιότητας, από  επιθεωρήσεις κ.ά.) συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται σε συσκέψεις ανασκόπησης της πορείας του έργου, με συμμετοχή των στελεχών και εκπροσώπων του αναδόχου για τη λήψη αποφάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικά ή/και ανάλογα με την πορεία των εργασιών.

5.         ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1        Στο ΠΠΕ πρέπει να συμπεριληφθούν οι πιθανές ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις, όπως π.χ. σοβαρές βλάβες εξοπλισμού, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.ά. που μπορεί να καθυστερήσουν την εκτέλεση του έργου,. Οι αρμοδιότητες των στελεχών που έχουν την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφείς, ενώ είναι δυνατό να συνταχθούν και αντίστοιχα σχέδια για την αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. Όπου οι καταστάσεις αυτές αφορούν και τα θέματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού πρέπει να υπάρχει περιγραφή των λαμβανόμενων μέτρων.

5.2        Θα πρέπει να περιέχονται και να περιγράφονται με λεπτομέρειες στο ΠΠΕ τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις της σύμβασης (σχέδιο ασφάλειας και υγείας κ.ά.). Κατάλληλο στέλεχος του αναδόχου πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνος για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και αρμόδιος για την αντίστοιχη εφαρμογή τους (Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας, βλέπε οργανόγραμμα έργου).

5.3       Κατά την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου υπάρχει από την μελέτη του έργου, και να παρακολουθεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος (π.χ. να αποθέτει τα μπάζα από το έργο σε θέσεις όπου αυτό επιτρέπεται). Κατάλληλο στέλεχος του αναδόχου πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνος για τα θέματα περιβάλλοντος και αρμόδιος για την αντίστοιχη εφαρμογή τους.

5.4        Στα συμβατικά τεύχη μπορεί επίσης να περιγράφονται και άλλες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου που δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες παραγράφους του ΠΠΕ, όπως π.χ. υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό του Κυρίου του Έργου. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να εντοπιστούν και να περιγραφεί στο ΠΠΕ ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν.

6.         ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6.1        Στο ΠΠΕ πρέπει να αναφερθούν (με τη μορφή ενός συγκεντρωτικού καταλόγου) τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου. Στον κατάλογο πρέπει να είναι σαφής η κατάσταση των τευχών και σχεδίων που θα χρησιμοποιηθούν, π.χ. «σχέδιο προς κατασκευή».


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.3        ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4.3       Περιγράφεται ο τρόπος επιθεώρησης της εφαρμογής του ΠΠΕ από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

4.4        ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

4.4       Περιγράφεται ο τρόπος ανασκόπησης της εφαρμογής του ΠΠΕ από τον ανάδοχο;

 

 

 

 

5.         ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1       Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανών εκτάκτων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση του έργου;

 

 

 

 

5.2       Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος κάλυψης των νομοθετημένων απαιτήσεων για υγεία και ασφάλεια (ΠΔ 305/96);

 

 

 

 

5.3       Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου;

 

 

 

 

5.4       Περιγράφονται στο ΠΠΕ άλλες πιθανές απαιτήσεις των συμβατικών τευχών;

 

 

 

 

6.         ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6.1       Το ΠΠΕ περιέχει συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των συμβατικών τευχών και σχεδίων;

 

 

 

 


 

 

6.2        Στο ΠΠΕ πρέπει επίσης να περιληφθούν (με τη μορφή συγκεντρωτικού καταλόγου) τα πρότυπα, οι κανονισμοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν σαν αναφορές ή στα οποία θα παραπέμπει το ΠΠΕ και τα οποία, κατά την εκτέλεση του έργου, πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο.

6.3        Το ΠΠΕ πρέπει να περιλαμβάνει γραπτές διαδικασίες που θα περιγράφουν πως θα υλοποιούνται διάφορες λειτουργίες απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, όπως π.χ. η παραγγελία των υλικών. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει γραπτές οδηγίες για διάφορα επί μέρους θέματα που θα αντιμετωπίσει ο ανάδοχος, όπως π.χ. για την παραλαβή και την αποθήκευση οπλισμού σκυροδέματος. Τα παραπάνω κείμενα μπορεί να περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ ή μπορεί να γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχα κείμενα που υπάρχουν στο σύστημα ποιότητας που τυχόν εφαρμόζει ο ανάδοχος. Παραδείγματα οδηγιών (σκυροδέτησης και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού) περιλαμβάνονται στη συνημμένη δισκέτα (αρχεία «Σκυροδέτηση» και «Οπλισμός»).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΠΠΕ

7.         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (βλέπε παράγραφο 4.7 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ)

7.1        Στο  ΠΠΕ πρέπει να σημειώνονται (στη στήλη «ΣΣΕ») τα σημεία εκείνα του έργου στα οποία ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έγκριση της Υπηρεσίας πριν συνεχιστούν  οι εργασίες. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικό έγγραφο.

Στο ΠΠΕ πρέπει να αναφέρονται επίσης και τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΚΣΕ), τα οποία είναι σημεία όπου πραγματοποιούνται και τεκμηριώνονται σε κατάλληλα έντυπα κρίσιμοι για την ποιότητα του έργου έλεγχοι. Στα σημεία αυτά (για τα οποία δεν απαιτείται ειδική στήλη στα έντυπα των Προγραμμάτων Ενεργειών) η Υπηρεσία καλείται να παρίσταται, η μη παράστασή της όμως δεν ανατρέπει το πρόγραμμα ελέγχων ούτε εμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών από τον ανάδοχο.

Ορισμοί και παραδείγματα για τα ΣΣΕ και ΚΣΕ υπάρχουν στη συνημμένη δισκέτα (αρχείο «ΣΣΕ»).

7.2      Έγγραφα αναφοράς είναι όλα εκείνα τα κείμενα που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του εργοταξίου και τις λεπτομέρειες εκτέλεσης του έργου. Τέτοια κείμενα είναι οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του αναδόχου, διάφορες οδηγίες εκτέλεσης εργασιών (βλέπε 6.3 παραπάνω), πρότυπα, κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές, άρθρα από τα συμβατικά τεύχη κ. ά. Σε κάθε φάση και δραστηριότητα του έργου πρέπει επομένως να επιλέγονται τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση έγγραφα αναφοράς και να καταγράφονται στα Προγράμματα Ενεργειών (όχι γενικόλογα αλλά με αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα και παραγράφους, π.χ. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997, άρθρο 12.1.2 ή ΕΣΥ άρθρο 21 κ.τ.λ.).

7.3     Στο ΠΠΕ πρέπει να καταγράφονται με συντομία οι σχετικές με κάθε φάση / δραστηριότητα ενέργειες, όπως π.χ. όταν η δραστηριότητα είναι «σκυροδέτηση» οι ενέργειες μπορεί να είναι «κατασκευή ξυλοτύπου, τοποθέτηση οπλισμού, διάστρωση σκυροδέματος κ.τ.λ.».

7.4        Στο ΠΠΕ πρέπει να αναφέρονται με τον τίτλο τους ή (προτιμότερο) με τον κωδικό τους όλα τα σχετικά με κάθε δραστηριότητα έντυπα, δελτία ελέγχου εργασιών κ.ά.

7.5        Στο ΠΠΕ καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. ανάδοχος, υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, τρίτος) καθώς και τα αρμόδια σε κάθε περίπτωση πρόσωπα τα οποία αναφέρονται με τον τίτλο τους (π.χ. εργοδηγός, εργοταξιάρχης, επιβλέπων) ή το όνομά τους.

7.6        Εξωτερικοί φορείς ελέγχων και επιθεωρήσεων (οι οποίοι χαρακτηρίζονται «τρίτοι» στην προηγούμενοι ερώτηση) πρέπει να καταγράφονται σαφώς. Οι φορείς αυτοί μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο ή από τον Κύριο του Έργου και πρέπει να γνωστοποιηθούν αμοιβαίως κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ ώστε να περιληφθούν σε αυτό.

7.7        Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις της Υπηρεσίας πρέπει επίσης να περιληφθούν στο ΠΠΕ (π.χ. στην περίπτωση που η Υπηρεσία έχει ζητήσει εγγράφως από τον ανάδοχο να προχωρήσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης, οι σχετικές ενέργειες πρέπει να περιληφθούν στο ΠΠΕ).


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.2       Το ΠΠΕ περιέχει συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των προτύπων, κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στο έργο;

 

 

 

 

6.3       Το ΠΠΕ περιλαμβάνει κατάλληλες διαδικασίες ή / και οδηγίες ή παραπέμπει σε τέτοιες διαδικασίες / οδηγίες του Συστήματος Ποιότητας του αναδόχου;

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΠΠΕ

7.         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (βλέπε παράγραφο 4.7 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ)

7.1       Καταγράφονται στο ΠΠΕ τα Σημεία Στάσης για Έγκριση (ΣΣΕ) στα οποία πρέπει να δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία πριν προχωρήσουν οι επόμενες εργασίες;

 

 

 

 

7.2       Καταγράφονται στο ΠΠΕ όλα τα έγγραφα αναφοράς, με βάση τα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες;

 

 

 

 

7.3       Καταγράφονται συνοπτικά στο ΠΠΕ οι ενέργειες που θα γίνουν σε κάθε φάση / δραστηριότητα του έργου;

 

 

 

 

7.4       Αναφέρονται στο ΠΠΕ όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του έργου, για καταγραφές αποτελεσμάτων ελέγχων – δοκιμών καθώς και για καταγραφές άλλων πληροφοριών;

 

 

 

 

7.5       Κατονομάζονται στο ΠΠΕ οι υπεύθυνοι για κάθε εργασία από πλευράς αναδόχου, υπεργολάβων κτλ;

 

 

 

 

7.6       Αναφέρονται στο ΠΠΕ οι εξωτερικοί φορείς ελέγχων και επιθεωρήσεων που πιθανά θα χρησιμοποιηθούν και περιγράφονται τα θέματα στα οποία θα εμπλακούν;

 

 

 

 

7.7       Το ΠΠΕ καλύπτει τις πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις της Υπηρεσίας;

 

 

 

 


 

 

8.                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΕ

(βλέπε παράγραφο 4.8 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ)

8.1       Είναι σκόπιμο το ΠΠΕ να συνοδεύεται από παραρτήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν όσα στοιχεία δεν έχουν περιληφθεί στο κείμενο του ΠΠΕ. Τα παραρτήματα αυτά πρέπει να έχουν τις ίδιες πληροφορίες για τη σύνταξη και την (εσωτερική) έγκριση του ανάδοχου, την ημερομηνία ισχύος, τις αναθεωρήσεις κ.τ.λ. όπως και το κυρίως ΠΠΕ (βλέπε 4.1 παραπάνω).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9.1      Στην ερώτηση αυτή συνοψίζονται όλες οι απαιτήσεις για το ΠΠΕ, και η απάντηση «ΝΑΙ» προϋποθέτει θετική απάντηση σε όλα τα προηγούμενα (ή κατάλληλη αιτιολόγηση όταν η απάντηση δεν είναι θετική).

9.2              Ο ανάδοχος πρέπει να καταγράψει αναλυτικά όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (ανά τεύχος, άρθρο και παράγραφο) με τη μορφή πίνακα που θα συνοδεύει το ΠΠΕ ή θα περιλαμβάνεται σε αυτό ως παράρτημα. Στον πίνακα θα δηλώνονται τα αντίστοιχα σημεία του ΠΠΕ στα οποία οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται, ώστε να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πράγματι καλύπτονται.

             Παράδειγμα τέτοιου πίνακα ακολουθεί:

 

Αναφορά στα συμβατικά τεύχη

Αντικείμενο

Περιγραφή στο ΠΠΕ

 

Τμήμα I (Κείμενο)

Τμήμα IΙ (Προγράμματα Ενεργειών)

Παραρτήματα

………………………………….

ΕΣΥ άρθρο 15

………………………………….

……………….

Σκυροδετήσεις

………………..

……………………

Παράγραφος 2.1.3.

……………………

…………………………………

Προγρ. Ενεργειών με αριθμό 2, 3, 6

…………………………………

………………………………………..…

Παράρτημα Γ (οδηγία σκυροδέτησης)

…………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8.          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΕ

(βλέπε παράγραφο 4.8 των κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ)

8.1       Συνοδεύεται το ΠΠΕ από κατάλληλα παραρτήματα, στα οποία περιλαμβάνονται κείμενα, έντυπα κ.ά. που λόγω όγκου δεν έχουν περιληφθεί στο κείμενο του ΠΠΕ;

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9.1       Το ΠΠΕ καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα, και όπου αυτό δεν συμβαίνει υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση που είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία;

 

 

 

 

9.2       Το ΠΠΕ συνοδεύεται από κατάλληλο πίνακα στον οποίο φαίνεται ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ημερομηνία:                                                                        Ημερομηνία:

 

 

 

                                                                                          Ο Ελέγξας                                                             Ο Εγκρίνων

                                                                                                (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)                        (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

 * Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται

* Δεν απαιτείται