Νέα καρτέλα     
    Νέα καρτέλα     
  
    Νέα καρτέλα     
  
    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ     
    ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ     
Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 1έως7 Adobe Portable Document Format Document Size: 862350 bytes
"Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
 
Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 14 έως 20 Adobe Portable Document Format Document Size: 658743 bytes
"Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
 
Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 21έως26 Adobe Portable Document Format Document Size: 658743 bytes
"Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
 
Π.Δ.609/1985(ΦΕΚ223Α) σελίδα 8-14 Adobe Portable Document Format Document Size: 949070 bytes
"Κατασκευή Δημοσίων Έργων" 
 
Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 368406 bytes
"Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου" 
 
Εγκύκλιος 14/2001 Adobe Portable Document Format Document Size: 99057 bytes
"Χαρακτηρισμός Χημικών Εγκαταστάσεων" 
 
Π.Δ.368/1994 (ΦΕΚ 201Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 415222 bytes
"Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α΄)και του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223Α΄)" 
 
Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 281464 bytes
"Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 4 του Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412)και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ ¶ 82)" 
 
Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 420631 bytes
"Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού" 
 
Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 973377 bytes
 
Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 248621 bytes
"Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε ελτέλεση του Νόμου 6422/1934,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου" 
 
Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Adobe Portable Document Format Document Size: 700230 bytes
"Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84" 
 
Ν.3518/1928 Adobe Portable Document Format Document Size: 430415 bytes
"Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ.περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού και υποχρεωτικής προσλήψεως Χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις" 
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆ ΑΡΙΘΜ. 99/ΦΕΚ 187/05-11-2018 Adobe Portable Document Format Document Size: 290910 bytes
Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.