ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  
    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ     
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ     
    ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ     
    ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ     
    ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ     
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 256/1998 και Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, αρ. πρωτ. οικ. 68265/2.10.2000) καμιά ειδικότητα Μηχανικών δεν εξαιρείται από την εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 με τίτλο "Περιβαλλοντικές Μελέτες".

Για το μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 θα απευθυνθείτε στο:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε.

Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων

Τμήμα Μητρώου Μελετητών

Δ/νση: Ιπποκράτους 196-198

114 71-Αθήνα