Οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί έχουν επακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς και όταν ακόμη πρόκειται για διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού?

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 6422/1934), οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς σε ό,τι αφορά την χωρίς περιορισμό εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη των αντίστοιχων έργων.

 

 

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο προκηρύσσει διαγωνισμό (εκτός ΑΣΕΠ) για την κάλυψη θέσης Καθηγητή-Εκπαιδευτή, ειδικότητος Μηχανολόγου Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , σε Σχολή εκτός Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου αυτός να διδάξει μαθήματα της ειδικότητας του, στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί?

 

Με βάση την παραπάνω ερώτηση και απάντηση, θεωρούμε ότι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να καλύψει θέση καθηγητή-εκπαιδευτή, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, συμμετέχοντας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.