Τεχνικά Χρονικά

Ιστορικό ΄Εκδοσης από το 1932 μέχρι σήμερα

 

1932-1942 Τεχνικά Χρονικά - Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Περίοδος Α

Εκδίδεται ανά 15νθήμερο τεύχη 1-252.

Η αρίθμηση των σελίδων αλλάζει ανά έτος.

Π.χ. Έτος Β/ΙΙΙ, αριθμός 36, 15/6/1933 (Το σύμβολο ΙΙΙ, είναι ο τόμος, που αλλάζει ανά 6μηνο), Έτος ΣΤ/ΧΙΙ, αριθμός 138, 15/9/1937.

1945-1959 Τεχνικά Χρονικά - Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Περίοδος Β

Εκδίδεται κυρίως ανά μήνα ή δίμηνο με αρίθμηση ανά μήνα (12 τεύχη το χρόνο), π.χ. τεύχος 265-266, Ιούλ.-Αύγ. 1946. τεύχη 253-426

Η αρίθμηση των σελίδων αλλάζει ανά έτος.

Τα τεύχη της περιόδου Β έχουν δύο αριθμούς. Ο αριθμός σε παρένθεση είναι α/α για την περίοδο Β. Έτσι, το τεύχος 1 της περιόδου Β έχει αρίθμηση 253(1), ενώ π.χ. το τεύχος 365 έχει τον αριθμό: 365 (113). (Το 113 προκύπτει από την αφαίρεση 365-252).

Π.χ. Τόμος ΧΧV, Περίοδος Β, Έτος Δ, Τεύχος 290-291(38-39), Αύγ. · σεπ. 1948.

1960-1964 Τεχνικά Χρονικά Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Περίοδος Γ.

Από 1960-1963, εκδίδεται σε διμηνιαία βάση, δηλ. τεύχη 1-6 ανά έτος.

Η αρίθμηση των σελίδων αλλάζει ανά έτος.

Το 1964 εκδίδεται σε μηνιαία βάση, 12 τεύχη: 1, 1Α, 2 2Α έως 6Α .

Π.χ. Τόμος ΧΧΧVII, Περίοδος Γ, Έτος Α, Τεύχος 4, Ιούλ.·Αύγ. 1960

1965-1967 Τεχνικά Χρονικά Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Στο τεύχος 4-5-6/1966, τεύχος 2/1966, δίδεται αυθαίρετα ο αριθμός 492 (πιθανότατα βάσει κάποιου υπολογισμού και των τευχών της περιόδου Γ, τα οποία δεν είχαν αθροιστική αρίθμηση (η αθροιστική αρίθμηση διακόπηκε στο τεύχος 426). Τελευταίο τεύχος: 497-498, Ιούλ.-Δεκέμ. 1967.

Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα όλων των ειδικοτήτων.

Γενική ΄Εκδοση

1952 Τεχνικά Χρονικά Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γενική Έκδοσις

Εκδίδεται σε 15νθήμερη βάση, δηλ. 24 τεύχη το χρόνο:

Τεύχη 1 · 248 (Δεκ 1964)

Αναλυτικότερα, έως το τεύχος 102, 15.3.56 σε 15νθήμερη βάση. Από το 103 έως το 176, κυρίως σε μηνιαία βάση. Από τεύχος 177-178, 5-6/59 κυρίως σε διμηνιαία βάση, διπλό τεύχος έως 211-212, 3-4/62. Από 213, 5/62 σε μηνιαία βάση.

Π.χ. τεύχος 133-134, 1-15 Ιουλ. 1957, τεύχος 138, 15 Σεπτ. 1957, τεύχος 197, Ιαν. 1961, τεύχος 199-200, Μάρτ.-Απρ. 1961.

1965 Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Γενική Έκδοσις Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Μετονομασία της γενικής ΄Εκδοσης

Τεύχη 249 Φεβ. 1965 · 280 Δεκ. 1967.

Π.χ. Έτος 14ο , αριθ. 249, Φεβ. 1965, Έτος 16ο , αριθ. 277-278 279-280, Ιούλ.-Αύγ. Σεπτ.-Οκτ. 1967.

Συγχώνευση των δύο εκδόσεων

1968 Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Έκδοσις Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Η Μηνιαία Γενική Έκδοση συγχωνεύεται με την Επιστημονική Έκδοση.. Ακολουθείται η αρίθμηση της επιστημονικής (πρώτο τεύχος 499). Π.χ. Έτος 38ο , τεύχος 1/511, Ιαν. 1969, Έτος 43ο , τεύχος 12/582, Δεκ. 1974.

Διάσπαση της ενιαίας έκδοσης

1976 Η Μηνιαία Έκδοση διασπάται σε 4 εκδόσεις, σε 3 τριμηνιαίες κατά ειδικότητες, (Πολ. Μηχ. - Αρχ. Μηχ. - Αγρ.Τοπ.Μηχ, Μηχ-Ηλεκτρ.Μηχ. · Ναυπ. Μηχ., Χημ.Μηχ. · Μετ.Μετ.Μηχ.), που αποτελούν τη συνέχεια της επιστημονικής έκδοσης και στη Μηνιαία Γενική Εκδοση.

Και οι τρείς τριμηνιαίες εκδόσεις έχουν τον ίδιο τίτλο:

α.Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Έκδοση, Επίσημο Όργανο του ΤΕΕ,

β.Μηνιαία Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η αρίθμηση των σελίδων αλλάζει ανά τεύχος.

Π.χ. Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία Έκδοση, Έτος 45ο , τεύχος 2/Φεβ. 1976, Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Έκδοση, Έτος 45ο , τεύχος 1/Ιαν. 2/Φεβ. 3/Μάρ. 1976.

                   1981 οι τίτλοι της Επιστημονικής Έκδοσης γίνονται :

Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση Επιστημονική Περιοχή Α

Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση Επιστημονική Περιοχή Β

Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση Επιστημονική Περιοχή Γ

1991 Η Μηνιαία ΄ γίνεται Διμηνιαία.

Η Επιστημονική περιοχή Α περιλαμβάνει θέματα Πολ. Μηχ., Αρχ. Μηχ. και Αγρ.-Τοπ. Μηχ., η περιοχή Β Μηχ. Μηχ., Ηλεκτρ. Μηχ., Ναυπ. Μηχ. και η περιοχή Γ Χημ. Μηχ. και Μηχ. Μετ.-Μετ.

Η αρίθμηση των σελίδων αλλάζει ανά τεύχος.

Π.χ. Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Μάιος 1982, Έτος 51ο , Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική έκδοση ΤΕΕ, Επιστημονική Περιοχή Γ, Ιούλ.-Δεκ. 1982, Τόμος 2, Τεύχος 3-4,

Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία έκδοση ΤΕΕ, Μάρτ.-Απρ. 1992, Έτος 60ο .

1995, η Επιστημονική έκδοση, περιλαμβάνει 5 περιοχές, με διάσπαση της Α στις Ι και ΙΙ και της Β στις ΙΙΙ και ΙV. Έτσι οι τίτλοι της έκδοσης είναι: Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική ΄Εκδοση ΤΕΕ, Νέα Περίοδος: σειρές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V. Οι περιγραφές των σειρών είναι αντίστοιχα:

Σειρά I. Θέματα Πολ. Μηχ. και Αγρ.-Τοπ. Μηχ/κού, 4μηνη.

Σειρά II. Θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδ/κού Σχεδ. και Χωροταξίας, 6μηνη.

Σειρά ΙΙΙ. Θέματα Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού και Μηχ/κού Η/Υ και Πληροφορικής 6μηνη.

Σειρά ΙV. Θέματα Μηχ. Μηχ/κού και Ναυπ. Μηχ/κού, 6μηνη.

Σειρά V. Θέματα Χημ. Μηχ/κού και Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργού, 6μηνη.

1997 Η Επιστημονική ΄Εκδοση των Τεχνικών Χρονικών εκδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή:

http://www.central.tee.gr/publications/index.htm

2000 σταματά (εκδόθηκαν 3 τεύχη) η έντυπη μορφή των Τεχνικών Χρονικών Διμηνιαία ΄Εκδοση.

2003 (Σεπτέμβριος) τα Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ, όπου συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται το σύνολο του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ, υπάρχει πλήρες αρχείο της έντυπης έκδοσης των Τεχνικών Χρονικών. Επίσης, έχει γίνει τεκμηρίωση όλων των τευχών από το 1932 μέχρι σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης κατά τίτλο, συγγραφέα ή θέμα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης είναι http://opac.tee.gr. Στην ίδια διεύθυνση και στην επιλογή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης και του πλήρους κειμένου των άρθρων από το 1997 μέχρι σήμερα. Εξ άλλου, έχει ξεκινήσει και η ψηφιοποίηση των εικόνων από τα άρθρα που αναφέρονται στην Αθήνα και έχει ήδη ολοκληρωθεί η δεκαετία 50 και 60, καθώς και τα έτη 1938 και 1939

 

------------------------------------------------------------------

(Το υλικό συγκέντρωσε : ο Βαγγέλης Καμαριωτάκης ΤΕΕ/ΤΕΠ)