eng fb rss yt
tee menu 14
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ :: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Tεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ - Νέα Περίοδος

Κυκλοφορεί σε ένα τεύχος
Χωρίζεται σε δύο τομείς

Α Τομέας: Κατασκευαστικός, με θέματα:
Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων, Χωροτακτών

Β Τομέας: Βιομηχανικός, με θέματα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Δημοσιεύονται:

1. Εργασίες πρωτότυπες, ερευνητικές, εκτεταμένες και ολοκληρωμένες μέχρι 10 
   σελίδες και σύντομες ερευνητικές προανακοινώσεις μέχρι 3 σελίδες.

2. Εφαρμοσμένες μελέτες και έργα, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολα ή ειδικά
    προβλήματα, με υψηλό βαθμό πρωτότυπης επίλυσης ή τεχνολογικής
    αποτελεσματικότητας, μέχρι 10 σελίδες.

Εργασίες, που δημοσιεύθηκαν σε άλλα περιοδικά της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή έχουν περιληφθεί σε πρακτικά συνεδρίου, δεν επαναδημοσιεύονται.

Οι εργασίες κρίνονται από δύο τουλάχιστον κριτές, ειδικούς για το σχετικό επιστημονικό αντικείμενο, που υποβάλλουν χωριστά γραπτές εισηγήσεις-κρίσεις.


Technika Chronika Scientific Journal of the T.C.G - New Period


The Journal is published in a single issue
divided into two sections of applied science:

A Construction section, with topics:
Civil Engineering, Rural and Surveying Engineering
Architecture, Urban and Regional Planning

B Industrial section, with topics:
Electrical Engineering, Computer and Information Engineering
Mechanical Engineering and Naval Architecture
Chemical Engineering, Mining and Metallurgical Engineering

It accepts for publication:

1. Original research papers, up to 10 pages, and technical notes, up to 3 pages.

2. Applied case studies and projects, dealing with particularly difficult and/or  
    special problems, with original solutions and/or technological effectiveness,
    up to 10 pages.

It does not accept for publication:

Papers already published in other Greek or foreign journals or in conference proceedings.

The papers are reviewed by at least two referees, who submit separate written reports.

Οδηγίες για τη συγγραφή των άρθρων

1. Τα άρθρα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 10 σελίδες μεγέθους ΕΛΟΤ Α4 ελληνικού κειμένου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι φωτογραφίες, τα σχήματα και οι πίνακες.

2.  Κάθε άρθρο περιλαμβάνει απαραίτητα, στην αρχή, περίληψη μέχρι 20 γραμμές, στήλης δίστηλου κειμένου. Η περίληψη γράφεται σε μία παράγραφο, δεν περιέχει τύπους και δίνει το πρόβλημα, τα μέσα και τις μεθόδους για τη λύση του και τα κύρια αποτελέσματα. Είναι αυτοτελής, δηλαδή, δεν αναφέρεται σε σχέσεις ή στη βιβλιογραφία του άρθρου. Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να διαβάσει το άρθρο για να καταλάβει την περίληψη. Η τήρηση των οδηγιών συγγραφής της περίληψης έχει ιδιαίτερη σημασία για την τεκμηρίωση της εργασίας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

3.  Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και σαφής.

4.  Η εισαγωγή περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση προηγούμενων εργασιών και επεξηγεί με ποιον τρόπο συμβάλλει το άρθρο στην επιστημονική περιοχή του.

5.  Οι συμβολισμοί, αν υπάρχουν, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη επεξήγησή τους στο κείμενο, συγκεντρώνονται σε μία ενότητα, όπου επεξηγούνται όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο άρθρο.

6.  Η βιβλιογραφία αριθμείται και αναγράφεται με τη σειρά: συγγραφέας(επώνυμο-όνομα), τίτλος βιβλίου ή άρθρου, εκδοτικός οίκος ή περιοδικό, έτος έκδοσης, σελίδα(ες) αριθμός τεύχους και σελίδα (ες). Παραπομπή στη βιβλιογραφία γίνεται με τον αριθμό της αντίστοιχης βιβλιογραφικής αναφοράς, σε αγκύλη.

7.  Η αδρή διάρθρωση του κειμένου είναι: περίληψη, εισαγωγή, συμβολισμοί, κυρίως κείμενο, βιβλιογραφία.

8.  Τα άρθρα συνοδεύονται από εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά. Η έκτασή της είναι ίση με το 1/3 περίπου του ελληνικού κειμένου. Δεν περιέχει σχήματα, φωτογραφίες και βιβλιογραφία, αλλά γίνεται αναφορά σε αυτές του ελληνικού κειμένου. Η εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά περιλαμβάνει και αυτή, στην αρχή, σύντομη περίληψη (abstract) μέχρι 20 γραμμές στήλης δίστηλου κειμένου, αντίστοιχη της ελληνικής.

9.  Είναι δυνατή και η δημοσίευση αγγλικού κειμένου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αξιόλογες εργασίες διαπρεπών επιστημόνων του εξωτερικού), γαλλικού γερμανικού, με αντίστοιχη εκτεταμένη περίληψη στα ελληνικά. Το γαλλικό γερμανικό κείμενο περιλαμβάνει, στην αρχή, εκτός από τη γαλλική ή τη γερμανική σύντομη περίληψη, και αγγλική, όπως παραπάνω.

10. Τα άρθρα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να σταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό ισχύει τόσο για το αρχικό κείμενο, όσο και για το αναθεωρημένο. Μετά την πρώτη κρίση, τα κείμενα με τις διορθώσεις των κριτών επιστρέφονται στο ΤΕΕ.

11. Η πρώτη σελίδα του άρθρου αρχίζει με τον τίτλο του άρθρου και ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα. Κάτω από το όνομα του συγγραφέα, γράφεται η ιδιότητά του. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έναν, τα ονόματά τους γράφονται με την ιδιότητά τους.

12. Στο τέλος του άρθρου, μετά από μία λεπτή διαχωριστική γραμμή, γράφονται, το ένα κάτω από το άλλο, τα ονόματα των συγγραφέων, με τα στοιχεία τους.

13. Η παραπομπή σε σημείωση γίνεται με εκθετική αύξουσα αρίθμηση, είτε όλες  μαζί, στο τέλος του κειμένου και πριν τη βιβλιογραφία.

14. Η εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά γράφεται σε χωριστή σελίδα, στο τέλος του ελληνικού κειμένου. Στο τέλος του κειμένου γράφονται τα ονόματα των  συγγραφέων, όπως στο ελληνικό κείμενο.

15. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα και τα σχήματα πρέπει να είναι μονόστηλα δίστηλα, όχι μεγαλύτερα από το 1/2 της σελίδας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις  μέχρι μία σελίδα


Διαδικασία αξιολόγησης - κρίσης

Oι αρμόδιες Συντακτικές; Επιτροπές του περιοδικού (τα ονόματα των μελών της αναγράφονται στο εσώφυλλο κάθε τεύχους) είναι υπεύθυνες για τον ορισμό κριτών και την όλη παρακολούθηση κάθε υποβληθείσας εργασίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης-κρίσης είναι ανώνυμη. Ούτε τα ονόματα των συγγραφέων γνωστοποιούνται στους κριτές ούτε τα ονόματα των κριτών γνωστοποιούνται στους συγγραφείς των εργασιών. Αποφεύγεται οι κριτές να προέρχονται από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή τον ίδιο χώρο εργασίας με τους συγγραφείς.

Κάθε εργασία κρίνεται από δύο τουλάχιστον κριτές, ειδικούς στο σχετικό επιστημονικό αντικείμενο. Οι κριτές υποβάλλουν χωριστά γραπτές εισηγήσεις-κρίσεις.

Σε περίπτωση διχογνωμίας των δύο πρώτων κριτών, ορίζεται τρίτος κριτής.

Στους κριτές δίνεται χρονικό διάστημα δύο μηνών για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν φανούν συνεπείς στο χρονικό διάστημα που τους έχει δοθεί, γίνονται υπενθυμίσεις (προφορικές ή/και γραπτές) από το Γραφείο Εκδόσεων προς αυτούς, προκειμένου να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν τις κρίσεις τους.

Οι αξιολογήσεις, που υποβάλλουν οι κριτές, ελέγχονται από την αρμόδια Συντακτική Επιτροπή.

α) Αν οι αξιολογήσεις είναι θετικές, η εργασία γίνεται δεκτή για δημοσίευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις-υποδείξεις των κριτών (εάν τυχόν υπάρχουν).

Το τελικό κείμενο, που υποβάλλουν οι συγγραφείς, προωθείται για δημοσίευση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εργασία, πριν προωθηθεί για δημοσίευση, επανελέγχεται από τους κριτές, αν έχουν ζητήσει να την ξαναδούν.

β) Αν οι κριτές ζητούν να γίνει αναθεώρηση της εργασίας, οι παρατηρήσεις των κριτών κοινοποιούνται στους συγγραφείς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη συγγραφή του νέου κειμένου. Το κείμενο αυτό επανακρίνεται, προκειμένου να γίνει δυνατή η δημοσίευσή του.

γ) Αν οι κρίσεις είναι αρνητικές, η εργασία απορρίπτεται για τους λόγους που αναφέρονται στις εν λόγω κρίσεις.

δ) Όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ των δύο κριτών, ορίζεται τρίτος κριτής.