Τμήμα Εκδόσεων Τ.Ε.Ε. | 2003

> Έτος 2007
> Έτος 2006
> Έτος 2005
>΄Ετος 2004
>΄Ετος 2003
>Έτος 2002
>΄Ετος 2001
>΄Ετος 2000
>Έτος 1999
>Έτος 1998

 

θέματα Αρχιτεκτονικής,
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας

   Δημοσιεύονται:

  1. Εργασίες πρωτότυπες, ερευνητικές, εκτεταμένες και ολοκληρωμένες μέχρι 10 σελίδες και σύντομες ερευνητικές προανακοινώσεις μέχρι 3 σελίδες.
  2. Εφαρμοσμένες μελέτες και έργα, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολα ή ειδικά προβλήματα, με υψηλό βαθμό πρωτότυπης επίλυσης ή τεχνολογικής αποτελεσματικότητας, μέχρι 10 σελίδες.

          Εργασίες, που δημοσιεύθηκαν σε άλλα περιοδικά της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή έχουν περιληφθεί
          σε πρακτικά συνεδρίου, δεν επαναδημοσιεύονται.

         Οι εργασίες κρίνονται από δύο τουλάχιστον κριτές, ειδικούς για το σχετικό επιστημονικό αντικείμενο, που
         υποβάλλουν χωριστά γραπτές εισηγήσεις-κρίσεις.