Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. Τ.Ε.Ε., II
Εξαμηνιαία Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ISSN 1106-4943
Ιαν.-Δεκ. 2004, τ. 24, τεύχ. 1-2 (διπλό τεύχος)

Προηγούμενος τίτλος:
Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε.,
Επιστημονική Περιοχή A

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
Γιάννης Αλαβάνος, πρόεδρος Τ.Ε.Ε.

Υπεύθυνος εκ μέρους της Δ.Ε.
Γιώργος Ιωαννίδης, μέλος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

Υπεύθυνη Εκδόσεων
Γιώτα Καζάζη

Επιμέλεια τεύχους
Γιώτα Καζάζη
τηλ. 210-3671183 · fax 210-3618609
e-mail:
ekdoseis@central.tee.gr
Επιμέλεια ελληνικών κειμένων
Λίτσα Ρουβολή
Επιμέλεια αγγλικών κειμένων
Philip Lees
Ηλεκτρονική επεξεργασία - D.T.P.
Στράτος Κολυφέτης

Επιτροπή Επιστημονικών Εκδόσεων Τ.Ε.Ε.
Καθηγ. Α. Ανδρεόπουλος (χημ. μηχ.), καθηγ. Ν. Βλάχος (μηχν. μηχ.), αναπλ. καθηγ. Γ. Γρηγορόπουλος (ναυπ. μηχν. μηχ.), καθηγ. Α. Καραμπίνης (πολ. μηχ.), καθηγ. Α. Μοροπούλου (χημ. μηχ.), καθηγ. Δ.-Δ. Μπαλοδήμος (αγρ.-τοπ. μηχ.), καθηγ. Ε. Μπίρης (αρχ. μηχ.), καθηγ. Ν. Ουζούνογλου (ηλεκ. μηχ.), καθηγ. Α. Σαφάκας (ηλεκ. μηχ.), καθηγ. Ιω. Στεφάνου (αρχ. μηχ.).
Συντακτική Επιτροπή
Καθηγ. Μ. Αγγελίδης, καθηγ. Χρ. Αθανασόπουλος, καθηγ. Λ. Βασενχόβεν, καθηγ. Π. Λουκάκης, καθηγ. Ε. Μπίρης, καθηγ. Δ. Οικονόμου, καθηγ. Δ. Παπαϊωάννου, καθηγ. Π. Σταθακόπουλος, καθηγ. Ιω. Στεφάνου.

Φύλλα Περιλήψεων
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Τ.Ε.Ε.
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
τηλ. 210-3291700-8, fax 210-3237525

Συνδρομές* (ετήσιες)
Στα μέλη του Τ.Ε.Ε. δωρεάν.
Εσωτερικού: φυσικά πρόσωπα: 26.41 eur,
νομικά πρόσωπα: 70.43 eur, φοιτητές: 8.80 eur
Εξωτερικού: φυσικά πρόσωπα: $ 60, νομικά πρόσωπα: $ 100
Διεύθυνση: Τ.Ε.Ε., Καραγεώργη της Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα
τηλ. 210-3291420-1, fax 210-3221772
* Στις συνδρομές εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. προστίθεται Φ.Π.Α. 4%.
Όλες οι συνδρομές περιλαμβάνουν ταχυδρομικά τέλη.