eng fb rss yt
tee menu 14
Επιστημονική & Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Εκδηλώσεις
Τυποποίηση

Εκπροσωπήσεις
Επιτροπές ΤΕΕ
Εκδόσεις
Θεματικοί τομείς:

- Έρευνας & Τεχνολογίας
- Βιομηχανίας
- Ενέργειας
- Περιβάλλοντος
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Χωρικού Σχεδιασμού & Αυτοδιοίκησης
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
Ιστορία των Μηχανικών

Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες
Οδηγοί Δομικών Υλικών
Ειδήσεις - Επίκαιρα Θέματα

Eπικοινωνία


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης και τεχνικής στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του. Στο πλαίσιο της Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά οι δραστηριότητες των τμημάτων που απαρτίζουν την αντίστοιχη Διεύθυνση:

Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου

Το Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου παρακολουθεί τα επιστημονικά ζητήματα που ενδιαφέρουν το ΤΕΕ και συντονίζει τις σχετικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:

 • εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Θεματικών Τομέων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης
 • διοργανώνει επιστημονικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις)
 • συνεργάζεται με τις Μόνιμες και τις Επιστημονικές Επιτροπές του ΤΕΕ για θέματα επιστημονικά, τεχνικά, τεχνικοοικονομικά ή αναπτυξιακά
 • βραβεύει τους αριστούχους σπουδαστές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, καθώς και τις καλύτερες διπλωματικές εργασίες ανά ειδικότητα, που παρουσιάζονται στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος κάθε χρόνο
 • παρακολουθεί, σχολιάζει και γνωμοδοτεί για τα Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Κανονισμών, τα οποία αφορούν τον τεχνικό κόσμο
 • παρακολουθεί και συντονίζει τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για τη σύνταξη προδιαγραφών, του Οδηγού Δομικών Υλικών και Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟΤΕΕ) για διάφορα θέματα μελέτης και κατασκευής που διευκολύνουν το έργο των μηχανικών και εξυπηρετούν τη βελτίωση της ποιότητας τεχνικών υπηρεσιών και έργων
 • μέσω των εκπροσώπων του ΤΕΕ, και σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί τις εργασίες για τη σύνταξη προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων
 • δημοσιοποιεί όλες τις εκδηλώσεις του τμήματος καθώς και εκδηλώσεις άλλων φορέων, τη νομοθεσία και ειδήσεις που αφορούν τους Μηχανικούς κ.α στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ
 • Συμβάλει στην άμεση πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες
Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει ώς Εθνικός Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy Εurope) με το έργο που έχει τίτλο «Adding to SEAP-more participants, more content accros Europe- SEAP-PLUS». Στόχος του έργου είναι η δυναμική προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors), που είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση για αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων», που αποτελεί Κόμβο Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», των Δήμων, των Περιφερειών και των Παρόχων Ενέργειας.

Τμήμα Εκπροσωπήσεων
Το Τμήμα Εκπροσωπήσεων ασχολείται με τον ορισμό Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Συμβούλια και Επιτροπές του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και σε επιτροπές ανάθεσης έργων και μελετών. Το Τμήμα λειτουργεί με βάση τις αρχές Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάλληλη επιλογή εκπροσώπου.
Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων

Δραστηριοποιείται στην επιμέλεια της έκδοσης των Επιστημονικών εκδόσεων και της Διμηνιαίας έκδοσης των Τεχνικών Χρονικών, σε έκτακτες εκδόσεις και σε εκδόσεις βιβλίων του ΤΕΕ ή και τρίτων. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω των εκδόσεών του, παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση-πληροφόρηση στους μηχανικούς, σε θέματα που τους αφορούν και δημιουργούν τις συνθήκες, ώστε το έργο των Ελλήνων μηχανικών να γίνει γνωστό στην Πολιτεία. Δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης και προβολής μελετών, επιλεγμένων εργασιών και άρθρων των μελών του ΤΕΕ, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το τεχνικό επιστημονικό κόσμο της χώρας προάγοντας την επιστήμη και συμβάλλοντας στη διάχυση της γνώσης.

Τμήμα Τυποποίησης

Το Τμήμα Τυποποίησης λειτουργεί από το 1933 και συμβάλλει στο έργο της Τυποποίησης σε τομείς που αφορούν τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του:

 • παρέχει τεχνική πληροφόρηση στα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ, στα περιφερειακά τμήματα, στους μηχανικούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο, σε όλη την Ελλάδα
 • διαθέτει συλλογή Ελληνικών (ΕΛΟΤ), Ευρωπαϊκών (ΕΝ), Διεθνών (ISO), Γερμανικών (DIN) και Αμερικάνικων (ASTM) προτύπων που εκδίδουν οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Τυποποίησης
 • διαθέτει την πλήρη συλλογή των Ευρωκωδίκων και των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ
 • παρακολουθεί τις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ
 • σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εργασιών των παρακάτω 6 Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τη σύνταξη προτύπων και την ενεργό συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης:
  • Δομικά Υλικά και Στοιχεία
  • Θερμομόνωση
  • Σκυρόδεμα
  • Πόρτες και Παράθυρα
  • Τεκμηρίωση και
  • Ορολογία
Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών

Το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και την υποστήριξη των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας του ΤΕΕ. Στο ΤΕΕ σήμερα λειτουργούν 29 Μόνιμες Επιτροπές, 9 αιρετές Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας και 54 Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές (οι οποίες συστάθηκαν μετά από εισήγηση των Ε.Ε.Ε. και σε αυτές αναφέρονται).

Για την υποστήριξη του έργου τους, το Τμήμα φροντίζει για:

 • τη δημοσίευση της συγκρότησής τους στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και την
 • τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων
 • την παραλαβή, χρέωση και διακίνηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεών τους και των Εισηγήσεών τους προς τη Δ.Ε. και τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ
 • τη ροή της εισερχόμενης αλληλογραφίας τους
 • τη διαδικασία περιοδικής αποζημίωσης των Μελών των Επιτροπών
 • την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες που οργανώνει το ΤΕΕ
 • τη ροή του προς ανάρτηση υλικού στο Δικτυακό τόπο του ΤΕΕ στις αντίστοιχες σελίδες κάθε Επιτροπής
 • την παρακολούθηση της πορείας και
 • την πραγματοποίηση της διαδικασίας παραλαβής του έργου των Ομάδων εργασίας
 • και την αποστολή του στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ