ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιστημονική & Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Εκδηλώσεις
Τυποποίηση

Εκπροσωπήσεις
Επιτροπές ΤΕΕ
Εκδόσεις
Θεματικοί τομείς:

- Έρευνας & Τεχνολογίας
- Βιομηχανίας
- Ενέργειας
- Περιβάλλοντος
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Χωρικού Σχεδιασμού & Αυτοδιοίκησης
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
Ιστορία των Μηχανικών

Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες
Οδηγοί Δομικών Υλικών
Ειδήσεις - Επίκαιρα Θέματα

Eπικοινωνία

sci-work@central.tee.grsci-work@central.tee.gr
  
    ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ     
    ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΟΔΗΓΙΑ 89/106     
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     
    ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ     
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) μετατίθεται κατά τέσσερεις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) μετατίθεται κατά τέσσερεις μήνες, ήτοι στις 2-4-2017
Επισυνάπτεται η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4007 Β /14-12-2016) 
Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). ΦΕΚ 1561 Β/02.06.2016Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016). ΦΕΚ 1561 Β/02.06.2016
Υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, σε έξι μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31-3-2015,το Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ - 15). Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31-3-2015,το Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ - 15).
Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στην Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), Πειραιώς 166, 11854 Αθήνα, υπόψη της κ. Πλουμπίδου, τηλ. 210-3455921  
 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ: Νέο Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ: Νέο Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013
 Δημοσίευση απόφασης "έγκριση του κανονισμού επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα1η Αναθεώρηση" Δημοσίευση απόφασης "έγκριση του κανονισμού επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα1η Αναθεώρηση"
 ΦΕΚ ΦΕΚ
 Δημοσίευση Ν. 4156/2013-Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας Δημοσίευση Ν. 4156/2013-Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
 Δημοσίευση του διορθωτικού επί του Κανονισμού 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου Δημοσίευση του διορθωτικού επί του Κανονισμού 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων: Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων:
1. Απόφαση οικ. 14097/757 του Υφυπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 3346/Β/2012)
2. οικ. 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
3.Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΔ 252
 Δημοσιέυση Απόφασης "Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών Οικοδομικών, Πρασίνου.... Δημοσιέυση Απόφασης "Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών Οικοδομικών, Πρασίνου....
 Aναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών.... Aναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών....
 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και του ΠΔ 334/94 για τα Προϊόντα δομικών Κατασκευών Εγχειρίδιο Εφαρμογής Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και του ΠΔ 334/94 για τα Προϊόντα δομικών Κατασκευών
http://www.ggb.gr/Νομοθεσία/ΟδηγοίΕφαρμογής/tabid/141/language/el-GR/Default.aspx
 Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια, σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων και πρατήρια υγρών καυσίμων Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια, σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων και πρατήρια υγρών καυσίμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 63234/1-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ" ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 63234/1-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ" ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ"
 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 Δημοσίευση των κανονισμών 835/2012/ΕΕ, 836/2012/ΕΕ, και 848/2012/ΕΕ οι οποιοι τροποποιούν το παράρτημα ΧVII του κανονισμού REACH όσον αφορά το κάδμιο, τον μόλιβδο, τον υδράργυρο και φαινυλυδραργυρικές ενώσεις Δημοσίευση των κανονισμών 835/2012/ΕΕ, 836/2012/ΕΕ, και 848/2012/ΕΕ οι οποιοι τροποποιούν το παράρτημα ΧVII του κανονισμού REACH όσον αφορά το κάδμιο, τον μόλιβδο, τον υδράργυρο και φαινυλυδραργυρικές ενώσεις
 Δημοσίευση του κανονισμού 640/2012/ΕΕ ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό 440/2012/ΕΕ για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ΄εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ).... Δημοσίευση του κανονισμού 640/2012/ΕΕ ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό 440/2012/ΕΕ για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ΄εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)....
 ΦΕΚ τροποποίησης της υπ' αρίθμ. 50268/5137/13.09.07(Β' 1853) κοινής υπουργικής απόφασης για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα ΦΕΚ τροποποίησης της υπ' αρίθμ. 50268/5137/13.09.07(Β' 1853) κοινής υπουργικής απόφασης για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών
Κανονισμός 412/2012/ΕΕ, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα ΧVII του κανονισμού REACH
 Πλήρες κείμενο του Κανονισμού Πλήρες κείμενο του Κανονισμού
Νέος Κανονισμός PIC με αριθμό 649/201/ΕΕ, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικινδύνων χημικών προϊόντων
 Πλήρες κείμενο του Κανονισμού Πλήρες κείμενο του Κανονισμού
Ενημέρωση από το JRC (Joint Research Centre) για τους Ευρωκώδικες
Το JRC (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο έχει ανατεθεί υποστηρικτικός ρόλος για την προώθηση των Ευρωκωδίκων, έχει δημοσιεύσει.... 
Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενέκρινε τον Τεχνικό Κανονισμό "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar" και καθόρισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, που αφορούν σε αυτά τα Συστήματα Μεταφοράς. 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 976/Β/28.3.2012 ο Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.
Δημοσίευση Κανονισμών 109/2012/ΕΕ
Εγκύκλιος BWM.2/Circ. 35/15-08-2011 IMO - Εφαρμογή προσωρινού μέτρου εθελοντικής ανταλλαγής έρματος των πλοίων στη Μεσόγειο Θάλασσα
Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ
Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (ΦΕΚ 420 Β/16.3.2011) 
Εγκύκλιος 12 της ΓΓΔΕ
Εγκύκλιος 12 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων/Δ/νση Ηλ.-Μηχανολ. Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), σχετική με τη γνωμοδότηση αριθ. 117/2011 του Β΄Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για διατάξεις του Π.Δ. 57/2010.  
Ολοκλήρωση έργου Ευρωκωδίκων
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόδοση στην Ελληνική όλων των Ευρωκωδίκων (σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 έως ΕΛΟΤ ΕΝ 1999) καθώς και τα σχετικά Εθνικά Προσαρτήματά τους σε μορφή τυποποιητικού κειμένου. 
Συμπόσιο για τον Σχεδιασμό Γεφυρών με Ευρωκώδικες
Ενημερωτικό έντυπο για το Συμπόσιο με θέμα τον Σχεδιασμό Γεφυρών με Ευρωκώδικες που θα γίνει στη Βιέννη. 
Παράταση εφαρμογής των Ευρωκωδίκων
Δημοσίευση τροποποιήσεων των διατάξεων των "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού -ΕΑΚ2000" και "Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ2000"
Η Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μας γνωστοποίησε την Εγκύκλιο 8, στην οποία επισυνάπτεται το κείμενο του ΦΕΚ Β/270/16.3.2010 με τις Αποφάσεις Δ17α/10/44/ΦΝ275/3.3.10 και Δ17α/01/45/ΦΝ429/3.3.10 του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με τις Αποφάσεις αυτές τροποποιήθηκαν ο "Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός -ΕΑΚ2000" και ο "Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ2000" αντίστοιχα. 
Κατευθυντήρια Οδηγία για φορείς πιστοποίησης ή/και ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία για φορείς πιστοποίησης ή/και ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων (πλήρες κείμενο) 
Γνώμη Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) διατύπωσε την υπ΄αριθμ. 225 Γνώμη Πρωτοβουλία με τίτλο "Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές" (πλήρες κείμενο). 
Σε Δημόσια Κρίση τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων (Μέρος 3)
Ο ΕΛΟΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία υποβολής σε Δημόσια Κρίση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων(Μέρος 3). Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009 στον ΕΛΟΤ. 
Ερωτηματολόγιο για την μελέτη χαρτογράφησης των απαιτήσεων και δυνατοτήτων της Ελλάδας στον τομέα της παρατήρησης της Γης
Σε Δημόσια Διαβούλευση
Η Διοικητική Αρχή Σηράγγων θέτει προς Δημόσια Διαβούλευση την Μεθοδολογία Ανάλυσης Επικινδυνότητας Σηράγγων που υπάγονται στο Π.Δ. 230/07. 
Σε Δημόσια Κρίση τα Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων (Μέρος 2)
Σε Δημόσια Κρίση Εθνικά Προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων
Εγκύκλιος 10
Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας 
Δημόσιος Διάλογος για το τελικό σχέδιο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) του ΟΑΣΠ
Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης Ε.ΥΔ.Α.Π.
Υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων για την αναθεώρηση του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων»
Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας και έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες.
Σεμινάριο "Ευρωκώδικας 6 : Γενικό πλαίσιο και εφαρμογές"
Ο Σεισμός της Ανδραβίδας (ΒΔ Πελοποννήσου) της 8/6/2008
Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
Εγκρίθηκε ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 - ΚΤΧ 2008(ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008), ο οποίος ισχύει υποχρεωτικά τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα, από τις 17-10-2008. 
Διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2004/104/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της 14.10.2004
ΦΕΚ Β 1111/4.6.07 περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων
ΦΕΚ Β 696/3.5.07περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων
Προσωρινές συστάσεις για το σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδιασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΟΣΥ)
Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Xαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
Το ΥΠΕΧΩΔΕ υποβάλλει σε δημόσιο διάλογο το Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2007... 
ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ
Έγκριση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής "Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες" 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 3Kgr
Διευκρινίσεις για θέματα φορητών πυροσβεστήρων
Απόσυρση της μνείας του προτύπου ΕΝ 10080:2005 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες - Μέρος 1: Γενικές απατήσεις
Τροποποίηση προδιαγραφών: Εγκαταστάσεις Ιατρικών αερίων-κενού, απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων
Πρότυπα Καινοτομικά Σχέδια Ανάπτυξης
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής 
Έναρξη της εφαρμογής online πυρασφάλειας
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Διαδικασίες ελέγχου τεχνικών χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΔ 345/2003 (Α' 314).....χρόνος.....πλοίων ανοικτού τύπου...

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης -Τομέας Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη- περιόδου 2007-2013
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: Θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78
Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ.Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ......
ΦΕΚ Β 1171/30-08-2006 Υπουργείο Εμπρικής Ναυτιλίας - Ταχύπλοα Σκάφη
ΠΔ 164/29-07-2006 Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων
Αποκέντρωση του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφαλείας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Νόμος της Πορτογαλίας περί υποχρεωτικής χρήσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση νέων και προς ανακαίνιση οικοδομών
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας για βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες κ.α.
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων
Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
Έκθεση φωτογραφίας: Το φυσικό και δομημένο περιβάλλον στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με το φακό του Μηχανικού
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
"Αλιεία" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Το πλήρες κείμενο Εγκυκλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα "Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)"
Δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000
Νόμος 3490/2006" Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτησης με την επωνυμία ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.